http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image001.png


OF THE ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА (POLIT-ECONOMIC) DYSFUNCTIONALITY!
[ ДИСФУНКЦИОНАЛНОТО =
НЕПРАКТИЧНОТО = УТОПИЧНОТО = НЕМОРАЛНОТО = ДЕСТРУКТИВНОТО]
ЗА THE ABSOLUTE ТРИБАЛИЗМА, LOVELY JOSEPHINE,
НА (
THE IDEOLOGY OF) КОМУНИЗМА И СОЦИАЛИЗМА!
ЗА ЛЯВАТА DARK СОЦИАЛН(О-ИКОНОМИЧЕСК)А ОСНОВА!

OF THE ABSOLUTE
ИДЕОЛОГИЧЕСКАTA BLACKNESS:
THE REALLY ДЕСТРУКТИВНИЯ (НИХИЛИСТИЧНИЯ)
МАНТАЛИТЕТ НА (HARDCORE) СОЦИАЛИСТИТЕ -
THE
(EVIL) DESIRE TO (ACTIVELY) DESTROY,
TO (ACTIVELY) ABOLISH (ALL) REAL VALUES!
[THE NIHILST IS THE MOST DESTRUCTIVE!]
*
OF THE
NIHILIST RADICAL LEFT!
THE RADICAL LEFT IS
THE SICK!OF THE DEEP RED “REALITY”:
THE
SOCIAList DRUG ADDICTS!
 

OF THE SOCIAL
(IST) УТОПИЯ
ЗА (СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕOF) COMMUN(ITARIAN)(ISM):
АГРЕСИВЕН (МИСТИЧЕН) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, RED ТЕРОРИЗЪМ!
IT’S ALL ABOUT THE REALLY HUGE DESPOTISM, LOVELY JOS,
OF 
ЛЕВИЧАРСКАТА (ABSOLUTELY COERCIVEИДЕОЛОГИЯ 
OF (AGGRESSIVE) (РАСОВ, КЛАСОВETC.) НАЦИОНАЛИЗЪМ


[НАЙ-ВАЖНОТО, THE FIRST PRINCIPLE, НА ТАЗИ EVIL ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOS,
Е ДА НЯМА НИКАКВА (ДА БЪДЕ РАЗРУШЕНА ВСЯКАКВА) ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ
ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО – ДА НЯМА (НИКАКЪВ)
FREE MARKET,
ЗАЩОТО, ТИ ДА ВИДИШ, БАСИ,ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ ИНТЕРЕС ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ABOVE ALL - НАД ИНДИВИДУАЛНИЯ!


ТОВА
PREACH-ВА, LOVELY JOSEPHINE, ТАЗИ EVIL ФИЛОСОФИЯ OF COMMUNISM!
WHAT ABOUT (ALL THE VERSIONS OF THE HARDCORE & SOFTCORE) SOCIAL(ISM)?
СОЦИАЛ
(ИЗМ)ЪТ Е КАЧЕН НА СЪЩАТА ТАЗ (ВРЕДНА АЛТРУИСТИЧНА & НЕВЪЗМОЖНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ) ПЛАТФОРМА!
Да, така е, така става, когато идеология и митология съвпадат;
така е при платформата на
комунизма и социализма! Тра-ла-ла!
И при двете фундамента е марксистк(о-лениск)ата философия -
това е, lovely Josephine, the absofreakinlutely
malevolent spirit of леви(чарски)я Statism!
It’s the world of (the Joker’s evil) paternalism, platonism! E, баси!
Това е
the evil (slavery) world of другарско-комформискo СОЦиа(на)лизиране, баси,
основано на (
другарската) COERCION (и заплаха от употреба на) VIOLENT принуда!
It’s all about the грозния свят of all the failures – on the individual & social равнище!]
 
Слънцето, СияйносттаСветлината. Mystism.
 
 

 

OF THE ABSOLUTELY HUGELY VIOLENT
ХАРАКТЕР НА
ЗЛАТА IDEOLOGY OF MARX(ISM), OF THE (MOST) RADICAL LEFT(ISM)!

 
 
 


THE EVIL МОКЪР СЪН OF [FORCING
THE WORLD’S VIOLENT [SOCIALIST] REVOLUTION!
THE 
RADICAL (HARDCOREСОЦИАЛИСТИТЕ! THEY ALL LOVE THE SSOCIAL IDEOLOGY!
ОХ, ТЕЗИ ABSOLUTELY EVIL (НАРЦИСТИЧНИREVOLUTINARY ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ!

 
ЗА THE “JUST” FAITH(ISM) OF THE NIHILIST-DESTROYERS:
THE (EVIL) DESIRE TO (ТОТАЛНО) ELIMINATE THE RICH(EST) PPL!
TO (COERCIVELY, BECAUSE OF HATE) TAKE ТОТАЛ(ИТАР)НО AWAY
(ALL) THE
VALUES FROM THE RICH(EST) (MOST PRODUCTIVE) PPL!

 
ЗА ДОМЕЙНЪТ
[OF THE EVIL RED MATRIX],
КЪДЕТО ЗЛОБАРСКО-ЗАВИСТЛИВОТО СИ Е У ДОМА!
ЗА THE [РАДИКАЛНИТЕ & ПО-МЕКИТЕ] ЛЕВ(ИЧАР)ИТЕ.
OF
THE MESSIAH (SAVIOR) COMPLEX И КОМПЛЕКСАРИТЕ!
ЗА СЪЩНОСТТА (И ДУХЪТ) НА
THE ABSOLUTE (СОШЪЛ) ЗЛОТО!
ЗА
THE BLOODY ВРЕДНИТЕ ИЛЮЗИИ OF THE SSОЦ ПАРАДИГМАТА!
OF THE (absofreakinlutely bloody  опасностите of the radical) СОЦ УТОПИСТИТЕ!
[AND NO, NO, NO, LOVELY JOSEPHINE,
YOU CANNOT (SHOULD NOT) ARGUE (
DEAL) WITH МИСТИЦИ-УТОПИСТИ! OK?]
*
“MADNESS is rare in individuals,
but in groups, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the 
(absofuckinlutely) norm.
Friedrich Neitzche
НИЕ СМЕ ЕДИН ВЪВ ВСИЧКИ И ВСИЧКИ В ЕДИН!
НЯМА ОТДЕЛНИ ХОРА, ИМА САМО ВЕЛИКОТО WE!
ЕДИННИ, НЕДЕЛИМИ И ВЕЧНИ! WE. THE ONENESS!
[Oneness, lovely Josephine,
is the absofreakinlutely концепцията,
при която (all 
version of) мистицизма and morality се  срещат, баси!]
OF THE SUPERSOCIAL(
ISTIC) BEING [AND ITS INSTITUTIONS]!
ЗА THE М-Л МИСТИЦИЗМА:
УТОПИЧНИЯТ ИДЕАЛ
OF СВЕТЛОТО (РАЙСКО) БЪДЕЩЕ!
LA-LA-LA LAND(ING). OF УТОПИЗЪМ. IRRATIONALITY! ЗЛО!

 
OF (THE RED VERSION OF) THE SUBVERSIVE MORALITY (VALUES)!
PUTTING (НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕНGOD , LOVELY JOSEPHINE,
INTO THE EQUATION - IN THE
Е(СТЕ)ТИКА [, POLITICS & ECONOMICS]!
  

Философътbloody идеологията му), lovely Josephine,
that черпи сила(та си) само от (his deep) ОМРАЗАТА!
[
Съзнание full of (не)прикрито resentment & anxiety, което
е
ВИНАГИ насочено срещу (истински) успешното! Е, баси!
Деструктивното (
evil) съзнание, lovely Josephine,
that носи bloody много мъка и щетина many милиони ppl!]


Той е (the God of) соца.
Той е the pure соц idea(l)!
Той е the революционер (N1).
[учи, че власт се с кръв взема,
и само с кръв се (с)дава, баси!
]
Той е мистик, че и communist (N1),
но не, не, не
e истински rational human,
макар и да е световно известен
идеолог, философ!

Той е а "great mind" working for "the great change",
working
for the common  good and “for humanity!
Той HAS CREATED the (radical) Left, левичарите!
[MARX(ISM) IS THE SECULAR DELUSION(ISM).]
Той е the Pope of the absofreakinlutely Communism!
(
или пък е Патриархът, а? Все едно. It’s same-same.)
Той СЪЗДАВА! Той е идеологическия СЪЗДАТЕЛ!

Той създава какво, a?

Той СЪЗДАВАдобродетелта (viciousness), lovely Josephine,
of
опасен (вреди носещ) idea(l) of равенство, of égalité, баси!
Той СЪЗДАВА анти-values, ценностната извратеност!
Той СЪЗДАВА the perspective of antagonism, resentment!
Той СЪЗДАВА тираничната идеология of Socialизъм!
Той СЪЗДАВА (тиранични) dictator(ship)s! Absolutely!
Yes, Marx
(ism), lovely Jos, СЪЗДАВА insane mentality,
i.e.
произвежда the VICTIM (identity class) mentality,
при това го прави с bloody революционен патос, баси:
the evil world of GROUPism, collectivism, gangsterism!
Ох, тоз
absofreakinlutely ЗЪЛ гении – СЪЗДАТЕЛЯТ
на
the evil утопията за the group (класов) антагонизъм!
Но, това, lovely Josephine, това is evil stuff! Absolutely!
[Мистиците не (могат да) разграничават добро от зло!]
Той има absofuckinlutely evil ideas (values; етика)!
Той мрази the free market (prosperity) & rich ppl)!
Той мрази свободата и обича НЕсвободата, force!
Той absofuckinlutely loves the collectivism! Е, баси!
  

Той е morally1 & intellectually2 corrupt (раз)ум. Absolutely!
Той е the absolutely greatest (злобен) гений - на завистта!
Той е дървен философпричиняващ много bloody мъка,
защото he loves to force the people do things they don’t want to!
Това е
the evil world of НЕсвободата!
Това е
an evil философия! Absolutely!
Това е тиранията на НЕрационалното:
of
the stupid и(ли) the evil mindsets, баси!
 

Това е
the COMMUNITARIAN evil е(сте)тика of
the (интер-национал-)socialists: вредни утописти!
The (subversive) morality of Marxism, radical Left.
The bloody
щети причиняващ сошъл дарвинизъм!
It’s all about the (
immorality of) organized (by the government) coercion! Yes, coercion by the law!
That’s an absolutely
evil thing. Всяко злоlovely Josephine, се опитва да се маскира като доброто!

 
 

[The Red]
God loves (готовността за doing) саможертва in the name of the class борбата!
[The Red]
God loves all human souls equally (стига да са от домейна на пролетариата)?!
[The Red]
God loves all human souls equally (стига to share the antagonistic перспектива)?!
So, “
the equality of income and wealth across all persons must be established – с цената на coerciveness! ”
– says
God, and continues: “OK ppl, let us do the great system of the inter-national-socialism! Yah, yah, yah!”.
*
THE (RED) HARDCORE ÉGALITÉ & FRATERNITÉ WORLD ORDER! THE ORDER DONE BY THE (СОШЪЛ) GOD!
THE WORLD OF THE (RED) HARDCORE
ДЪРЖАВНО-ПАРТИЕН CORPORATISM! THE STATE-GOD ABOVE ALL!
THE MARXIAN HARDCORE (
МАТЕРИАЛИСТИЧНА) PHILOSOPHY OF THE (EXTENSION OF) PLATONISM.

ЗА МАРКСИСТКАТА МИТОЛОГИЯ!
A spectre is haunting (BG &)
Europe 
the spectre of communism (a version of
социализъм).

 
THE ABSOLUTELY EVIL (NIHILISTIC) LEFTISH ЛОЗУНГА, LOVELY JOSEPHINE, Е:
THE (VALUES OF THE) RICH(ER) MUST BE SACRIFICED FOR THE SAKE OF THE POOR(ER)!
SO, LET (
THE ALMIGHTY GOD)

COERCIVELY TAKE (ALL/MOST OF THE HONESTLY EARNED) WEALTH FROM THE RICH(ER),
ДА ЗАДЪРЖИ A PART OF IT ЗА СЕБЕ СИ AND ОСТАНАЛОТО ДА (РАЗ)ДАВА НА
ПО-БЕДНИТЕ!
ТОВА БИЛО, ТИ ДА ВИДИШ, СОШЪЛИСТИЧЕСКАТА ВЕЛИКА ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!
 

Marxist Statism.
Marxian
paternalism.
Marxist
communitarianism.
Комунистическата класика.
It’s an absolutely bad idea!
An impossible
(evil) idea(l), („научна“) утопия:
i.e. утопичен (интер-национал-)социализъм!
НАРКОМАНИЯТА [OF SOCIAL] МИСТИЦИЗЪМ!
[The subversive moral code , lovely Josephine,
of the (
доктринален) MARXISM, based on the non-religious altruism:
Let each of you look not his own interests, but to the interests of others!
Поставяй (the interest of) другите
above yourself (your own interest)!”
O, да, да, да, общ(ествен)ото (must always be) над личното! Баси, а!
Това е
the strong отровата of the resentment mentality of collectivism!
Това е да загубиш the self-respect & to live със омраза & resentment!
The irrational
догмата, която absolutely трови the (logical) reasoning,
която отглежда, lovely Jos, the (violent) emotional(istic) “мислене
and really supports absofreakinlutely
измислици, (living in) утопизъм!]
 
OF THE (STRONG) ОТРОВАТА.
THE VERY POPULAR POISON!
POISONING THE PPL’S MINDS!
[Becoming
част от армията на the angry & frustrated ppl!
Becoming a (dogmatic)
doom & gloom (nihilistic) mind(set)!
It’s all about, lovely Josephine,
the absofreakinlutely great
irrational FRUSTRATION
with
the (most productive people of the) world, баси!
*
Of the great (
nihilistic) desire, lovely Josephine,
to
тотал(итар)но negate/destruct/kill/eliminate
the absolutely (more & most)
productive ppl,
за сметка на (the irrational joy/satisfaction of)
the (
най-)неможещите/неуспешните/посредствените!
Of
the тиранията на (ordinary) посредствеността,
that pretends to be (morally & intellectually) smart,
ала всъщност е само bloody тиранична! Absolutely!]

Лошо интоксикираните (индоктринираните) съзнания –
of so many (older) (BG) хора.
Циничният грях на
глупостта (на примитивизма, на unreasoning), lovely Josephine,
който произвежда really bad or evil философии, idea(l)s and schools (of thought)!Marxist (bloody) UTOPIA.
THE RED (IMMORAL) RAGE:
the
totalitarian narrative of
кървав
ия & тираничен режим
на КомПартията-Държава -
диктатурата на пролетариата!

[Deconstruction of freedom1,
of
productivity2, of prosperity3;
construction of
the соц slavery,
of
the path to totalitarianism!
Deconstruction of really доброто,
за сметка на
constructing злото!
Абсолютната централизация на властта
within
(ръцете на) Великата КомПартия + ЦК + Вождът!
 
THE EVIL ПСИХО(ПАТО)ЛОГИЯТА НА КОМУНИЗМА!
[БОЖЕСТВЕНАТА/МИСТИЧНАТА НЕПОГРЕШИМОСТ НА МАРКС!
МАРКС ВСЪЩНОСТ Е
ABSOLUTELY WRONG IN HIS COMMIE IDEAS!]

Oh, that (evil idea of) Marxism, communism!
Oh, that “correct” view of the world & life!
[that is to be
насила налагана over the ppl.]
Маркс(измът)
има за основна своя (мокра) мечта

ПРИЗРАКЪТ НА THE LEFTISH КОМПЛЕКСАРИТЕ
да установи red диктатура – първо на социализма,
а потом,
lovely Jos, и the utopic (блажен) комунизъм,
като за целта: трябва да (се) унищожи капитализма!

 
 

Още от средата на 19-ти век,
съгласно
absolutely UNtrue предсказания на Маркс,
{„социалистическата революция ще се случи
първо in the most advanced capitalist nations
and once
collective ownership had been established
then all sources of class conflict would disappear.”}

през
the bloody соц революция‘17 на болшевиките,

през абсолютната соц тирания в СССР & „
Източния Блок“,
{all leftish комплексарите желаят злото на другите (групи)!}та дори и в днешните времена,
lovely Josephine,
 
 
 
 
 
{„Искаме си тотал(итар)ните регулации of Сошълism!
Искаме си
социала! Той ни се absolutely полага!
Волята на мнозинството е над всичко, над всеки!
Искаме си профсъюзните карти,
the free stuffs!
Левичари.
}
   
 
 
 
all
(видове) леви(чари) привиждат в сънищата си, баси,
как, ти да видиш, „гнилия капитализъм се (само)разпада“…

и така,
(как) чрез световна диктатура „ще спасят Света“!
Ох, тези ла гранде Спасители-„
хуманисти, мистици!
Маркс(измът) МРАЗИ собствениците
(на private property), lovely Josephine,
и иска да ги елиминира, да ги изтреби!
{и успява в някои страни, с помощта, баси,
на
marxists Ленин, Сталин, Мао, etc.}
Ала елиминирането на собственици/capitalists
(БЕЗумието of abolishing the private property)
означава елиминиране на
(polit & economic) свободата,
означава елиминиране на
the wealth/productivity!
Елиминиране на the wealth/productivity, lovely Jos,
is a real(ly absolutely huge) THREAT
to our
(national/regional/world’s) HEALTH/щастие/life
i.e. it is an absolfuckinlutely
EVIL stuff!
Маркс(измът) има absofreakinlutely
истерична
ЛЮБОВ към НАСИЛИЕТО -
инспириран
a от absofreakinlutely илюзията
за търсене & елиминиране на класовия враг!
Да, за
all hard & soft социалистите, lovely Jos,
the only game (show) that they live in is
the class:


те(зи хора) не, не, не виждат the individual as such,
but they (absolutely
тъпо) виждат (гледат на) човек, баси,
само като
a part of някаква си (good or вражеска) ГРУПА,
защото, ти да видиш, the collective (interest; property) is above
the individual (interest)!
Последният трябвало да се (само)жертва
в името на
the larger than life Каузата: „(of) the Общото благо“!]
 

Баснята разказвана от
ми
(с)тичния (wizard) Marx
to his emotionalist community -
too sensitive, but intellectually immature individuals,
who place an importance on expression of feelings,
not on the rational
reasoning!
Oh, this мистична fairy tale!
Баснята of communification!
Oh, that communitarianism!

 
 
Светът на
червения етатизъм:
Голямата Държава и малкия човек!
 
[Авторитарният манталитет на мислене/действие!]

THE RED (REVOLUTIONARY) RAGE!
[BAD IDEAS ARE (DESTRUCTIVE) LIKE CANCER!]
 
[The greatest, lovely Josephine, (achievers of)
violence1, interventionism2 & (state) corruption3!
  
 

Хората, които психологически проектираха

their собствени страхове и омраза, lovely Jos,
 
into the new (Big Bro’s) доктринална CHANGE!
Голямата промяна: the New "happy" [soc] life!


Oh, that great infantility – it leads to УТОПИЯ!
А по-късно до (bloody) реализирана дистопия!
Левичари.
Ляво мислещи хора. Групизъм.
Хора с
авторитарно съзнание. Groupthink.]


ДНК-то на (hard & soft) égalité:
the G centralization of power!
[Авторитарният манталитет на мислене.]
All етатисти, lovely Josephine,
absofreakinlutely l-o-v-e
to concentrate (& keep) power!
Това е идиотщината, lovely Jos,
на the really coercive nature of
(any type & colour of) егалитаризма!
Това е
еман(цип)ацията, lovely Jos,
на ДЕморализацията; дебилизацията
на цивилизацията!
Get that? Баси!
Това е
the tribalism! Yes, absolutely!
The primitivism of (
red) мистицизъм!


За the класовия манталитет!
[Авторитарният манталитет на мислене.]
Of
the red соц(иална) утопия,
която носи absofuckinlutely bloody мъка, болка, failure!
Ох, тоз‘
Велик(ият) Октябрь?!
Ох, тази
Marxist идеология!
Ох, тази
evil соци(де)ология!
Ох, тази
най-Голямата лъжа!
Ох, тази
лъжа водеща до тотал(итар)на деструкция!
Деструкция
of the true values!
Ох, тази huge вред(ностт)а на Marxist идеологията!
Oh, that great(est) Wizard,
който проповядва,
lovely Jos,
налагане на НЕсвобода, баси,
на
real посредствеността, баси,
на робски манталитет
& premises!

СОЦи(де)ология на бухалката.
[Авторитарният манталитет/culture на (the group) мислене.]
Соци
(де)ологията на (polit, economic + social) НЕсвободата,
на Н
Eсвободолюбивия дух, на принудата, на big щетата!
Соци
(де)ологията на ОТЧУЖДАВАНЕ на човека, lovely Jos,
от соц частната собственост, а следователно и
от смисъла
(+мотивация) за efficient productivity;
т.е. отчуждение (алиенация) на труда/
efforts!
[,което Маркс разбира тотал(итар)но погрешно, inverted!]
Да, lovely Josephine, this is СОЦи(де)ологията на
физическо
1, икономическо2 и психологическо3 насилие!
[защото капитализма трябва да се тотал(итар)но унищожи,
а КОРЕНЪТ на
the evil капиталистическата система
е частната
собственост върху средствата за производство!
Затова тя трябва тотал(итар)но да се унищожи!
Да, bros!”]
Следователно,
it is anti-life, anti-human идеология, баси!
Сътворяването на анти-
човека; новият (соц) човек, баси!
Разбира се,
SSоциделогията на анти-човека, lovely Jos,
винаги
(in the long run) се проваля, тотално! Absolutely!
Марксистката идеология е изворът на деструктивното,
на НЕпрактичното, на насилственото, а не,
lovely Jos,
на производителното, на иновативното, на просперитетното!
Иделогията на
измислен, безсмислен и скучен (сив) живот,
и така докато дойде НЕМИНУЕМИЯТ тотален фалит!
Да, тази
red соц(иална) утопия, lovely Josephine,
ВИНАГИ носи bloody много мъка, болка, failure!
[Ох, това (collective) social „предприемачество“!
Ох, това (добро)
стопанисване, ти да видиш,
на ла гранде
всеОБЩатА соц(иал) собственост!
Ох, тази одържавена
собственост, СвЯта Светих!
Соц(иал) собствеността
always fails - the system!
Because it cannot (
fails to) create real wealth, long-term!
Соц(иал) идеологията, put into practice, винаги фалира!
Това е the failure of Marxism as economic theory! Yes!]

Марксизъм-Ленинизъм above all, баси! Тоталитаризъм.
Yes, lovely Josephine,
Маркс has produced,
a
Ленин, Сталин, Хрущов и Брежнев наложиха the evil/coercive
Social
(istic) ideology, that generates the SSocial SStandard! Omfg!
The absofreakinlutely world of (coercive) Social egalitarianism!
 
SS
оци(де)логия (& PRopaganda) на НЕсвободата, на мистицизма!
СОЦи(де)ологията на тотал(итар)ното насилие, на принудата –
над (the best reasoning, the most productive/competitive) човека!
[Тази соц идеология cannot comprehend, че (раз)ума на човека
не, не, не може (отказва
) да работи насила, под напрежение!]
Тази соци(де)ология, този стандарт, са aggressive и antagonistic!
Тази соци(де)ология, този стандарт, винаги lead към destruction!
Има САМО две версии на тази идеология: hard & soft socialism!
И двете произвеждат (водят до) един и същ economic резултат: collapse!
Ох, таз‘ evil соци(де)ология, ох, таз‘ Соц(иална) утопия! Evil стандарт!
[Yes, it is точно обратното на the ideology of (free market) capitalism.]

  


“Когато (rational) хората узнаха красотата на красивото,
(rationallyразбраха (objective1грозното.
Ко
Fгато (rational) хората узнаха добротата на доброто,
(rationallyразбраха (égalité2злото.”
– says Лао Дзъ

*****

So, now then, lovely Josephine,
let’s talk
за the social and economic effects of the Negativity,
let me introduce to you
the face of the ЗЛОТО, the грозното:

СОЦИАЛНАТА ФИЛОСОФИЯ OF ЕГАЛИТАРИЗЪМ! THE STATISM;
THE
DYSTOPIAN WORLD OF THE RED СОЦ(ИАЛНAТА) УТОПИЯ;
ВЕДНО С ВСИЧКИТЕ НЕЙНИ ИСТИНСКИ IRRATIONAL “VALUES”;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА OF THE (4Z’S) RESENTMENT! NEGATIVITY;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА THE КЛАСОВИЯ АНТАГОНИЗЪМ, БАСИ;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА КЛАСОВАТА БОРБА, DIAMAT CONFLICT;
СОЦИ(ДЕ)ОЛОГИЯТА НА ДЕСТРУКТИВНОТО Т.Е. НА REAL ЗЛОТО!

[Това е an irrational философия/идеология, lovely Josephine,

която може да променя the nation/света – само към по-ЗЛЕ,
защото е МОТИВИРАНА от омраза & resentment (of the good);
ОМРАЗА, която иска да (раз)руши the most successful/productive:
иска да abolish, да елиминира the greatness (of the real heroes)!
Coming from the негативната (or нихилистичната) перспектива, баси!
It’s (the red) философия of НЕГАТИВНАТА промяна, баси! Get it?
Yes,
това именно произвежда the VICTIM (identity class) mentality
i.e. the entitlement (group) манталитет, баси! Това е evil tribal(ism)!
This is the absolutely
destructive path towards REGRESS & FAILURE!
 
 
Of the Big (Brother’s) доктринална EVILness:

of
СОЦиализирана DEMORALIZATION,
of
the СОЦиализиран КОНФОРМИЗЪМ,
of СОЦиализирана (полит-)икономика!
[of the (today’s) model of кейнсианизъм,
embedded in the Law, the Constitution]
Oh, that СОЦиализирана, lovely Jos,
absolute
IDEOLOGICAL SUBVERSION,
based onto a SUBVERSIVE MORALITY!
Oh, that
evil principle of СОЦ(иализъм)!
OH, THAT TOXIC IDEOLOGY OF THE (SYSTEM OF) [100%] SOCIAL(ISM)!
It’s all about the evil ideology of (hardcore, red) EGALITARIANISM!

It’s (the evil) философия of many ANGRY people, lovely Josephine,
that (завистливо-злобарски) RESENT the (най-efficient) producers,
ведно с the benevolence of the free-market competition! Е, баси!
Това е
a absofreakinlutely evil философия & irrational идеология!
Това е
философията на класовото разделение, lovely Josephine,
of all the people into
(една) добра и (другата) лоша ГРУПА, баси!
Философията, която references the group, not the individual, баси!
Философията, която учи, че хората have класово съзнание, баси!
Философията на принудата, на corrupt minds, на НЕсвободата!]
THE SOCIAL (ЗАВИСТЛИВО-ЗЛОБАРСКА, COERCIVE) IDEOLOGY!
ИДЕОЛОГИЯ OF ЗАХРАНВАНЕ НА THE MIND OF AN INDIVIDUAL С
КЛАСОВА ОМРАЗА, КЛАСОВА НЕНАВИСТ, КЛАСОВ RESENTMENT!

ОХ, ТОВА КЛАСОВО-АНТАГОНИСТИЧНО ХЕЙТВАНЕ, БАСИ!

THE IDEOLOGY, CREATED BY THE (RADICAL RED) GOD! Е, БАСИ!
 
THE (ONE & ONLY
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ) СОШЪЛ(IST) GOD!
ТАЗИ ИДЕОЛОГИЯ WANTS ДА ОТНЕМЕ (ЧАСТ ОТ) ONE’S OWN
PRIVATE PROPERTY, BY (ЗАПЛАХА! ОТ УПОТРЕБА НА) FORCE!
ДА, ТАЗИ
EVIL ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOSEPHINE, (CAN ONLY)
ОПЕРИРА
ON (THE BAD PRINCIPLE OF) C-O-E-R-C-I-O-N, RAPE:
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUELY ИСТИНСКОТО/ТОТАЛНОТО ЗЛО!
 
За the absofreakinlutelylovely Josephine,
most evil 
нихилистична идеология ever –
of the (
мистичнияСОЦ totalitarianism!
За най-голямото зло – на 20-ти век:
the
диктатурата на националистите,
на
интер-национал-социалистите!

 

Абсолютното злоlovely Josephine,
is the aggressive 
силата, която разрушава всичко,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава 
цели (rich in resources) държавиlovely Joss, и
носи mediocre & dishonest life, generates НЕрадост, negaliving!

МАРКСистката левица.

БЕЗрадостната визия
[the doom&gloom mentality]
за
живота и the world!
The malevolent силата!
Власт на всяка(ква) цена! 

 
The social agenda,
която absolutely легитимира the bloody насилието!
 
   
  
The social agenda - of „чистите и святи“ марксистко-ленински идеи.
The social agenda,
която заменя, lovely Jos, Господ с (Нов) Господар!
The social(ist) agenda of
BIG(ger & Omnipotent) Държавата/Government!
Държавата – Господ(ар): феминизъм, социализъм, комунизъм & welfarism!
This is the world of
the (most extreme type of) нихилизъм & “humanitarianism”:

Държавата/Партията=GOD!
[
Държавата of the Ppl! Народната!
Диктатурата на “пролетариата”!]
“Аз съм Истината, и Пътят, и Животът!
Аз съм Господ, Бог твой1;
да нямаш други богове, освен Мене
2!
Аз съм Всемогъщият Бог, Господарят,
the One (& only) Бог! You belong to me!
Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител,
който за греха на бащи (безмилостно жестоко) наказвам 
до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
и който показва милост до хилядно коляно
към ония, които Ме обичат и пазят
Моите заповеди!
I am always punishing the guilty [the врагът, the evil]!
Аз съм Истината, и Пътят, и Животът!“ Oh, yes, yes, yes!
Държавата above all, above the individual!
The Social good above the (small) individual!
[
Авторитарният манталитет на (class) мислене!]
Държавата (а не човека) – в центъра на живота!
[Принизеният човек пред култа към Държавата!]
The great (
evil) Глупостта: “питай, какво можеш
да направиш ти за Държавата/Партията си!”
(
а не, не, не какво Tя е длъжна да прави…)
Това именно, lovely Jos, е Държавата на Сошъл(ist) НЕсправедливост!
(и днес важи същият тоз‘ принцип, макар и в по-мека application)
 &
 
 
Of the (hardcore) red "Манната" небесна!
Of the
еман(цип)ацията на hard (& soft)
coerciveness, утопизъм, 4Z’s & failure!
And the Godfather of
Соц(иализЪм)а! Баси!
The Motherhood of the collectivist mindset! Баси!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image461.jpg 
Oh, that соц(иал) - absofreakinlutely false (class) narrative!
Oh, those
evil социал(ист)-революционери! Мъката водят!
 
Ох, това
(мистично, violent, coercive) колективно безумие!
Ох, това
collective (class) mindset, prescribed by Marx(ism)!
 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image462.jpg
It’s all about the absofreakinlutely world, lovely Josephine,
of the
ла гранде Social (& economic) egalitarianism! Баси!
Това,
lovely Josephine, е войната срещу the productive,
срещу the smart(est), срещу (най-)практичните хора,
водена by the (many) absofuckinlutely насилниците!
This is a (polit-economic) system (or an institution),
която is forcing the people (of a nation/region):
forcing the ppl to do (all kind of) things, 
баси!
Ох, таз‘ принуда, НЕдоброволност, 
coercion!
Ох, таз‘ НЕ
свободна система, тоталитарна!
It is absolutely НЕпрактична система,
НЕ
продуктивна, НЕпросперитетна,
сива, UNcompatitive, деструктивна!

Марксистки левичарски тоталитаризъм/централизъм!

 
Светът на Голямата (всесилна) Държава и малкия човек!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image454.jpg
ЗА
ДУХОВНИТЕ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ОСНОВИ OF
THE NON-RELIGIOUS (АТЕИСТИЧЕН) МИСТИЦИЗЪМ.
*
 
 
 
 
OF THE HARDCORE RED DREAMING.
OF THE (MORALITY OF) MM, (MMM).
ON THE ABSOLUTELY DESTRUCTIVE MMM-ISM!

МАРКСИСТКИ
МАТЕРИАЛИЗЪМ. МАРКСИСТКИ МИСТИЦИЗЪМ.
(ПО)ГРЕШНАТА
(BASED ON UNREALITY) PSYCHO-EPISTEMOLOGY
В (THE MAIN SET OF) IRRATIONAL ИДЕИТЕ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА!
*

СЕКУЛАРЕН МИСТИЦИЗЪМ. СОШЪЛ(ISTIC) МИСТИЦИЗЪМ.
МАРКСИЗЪМ.
 


 
 
 
OF THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY!
[A
оne-great-Партия система, с great Вожд,
ведно с терористките организации МВР/ДС,
doing “wiseЦентрално планирана, контролирана,
регулирана и управлявана
соц икономика! Баси!
Yes, all these radically red people, lovely Jos,
живеят (
тъпо) in (домейна на) a bloody utopia,
based on 
идея of а Great мистичен Wizard,
който 
следва an absolutely delusional етика,
that
always fails (the ppl) – in the long run!]

OF THE ABSOLUTELY CORRUPT RED MIND(SET)S,
BASED ON
MARX’S IRRATIONAL SYSTEM OF VALUES,
THAT ARE ИКОНОМИЧЕСКИ ABSOLUTELY UNPRODUCTIVE,
& THAT ПРОИЗВЕЖДАТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ! ABSOLUTELY!
OH, THAT ВЕЛИКА RED IDIO(CRA)CY, AN EVIL IDEA(L),
THAT НОСИ МНОГО СМЪРТ, МЪКА, БОЛКА И НЕЩАСТИЕ-
НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА
ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Е, БАСИ!
THAT’S THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY, FAILURE, UNREALITY!
ВЕЛИКАТА (BLOODY) ЧЕРВЕНА (, РЕКИ ОТ КРЪВ ПРИЧИНИЛА,) ИЛЮЗИЯ!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY LA GRANDE RED (COMMIE) ILLUSION!

Нека да покажем сега, lovely Josephine,
най-велики майстори(-комунисти) на безсмисленото,
на
(bloody) страданието, на НЕуспешното, на злото,
и на
the greatest (bloody) failure, ever! Absolutely!
 
THE BLOODY NATURE OF
СОЦА!
 
What Is Socialism?
CLASS(ICAL) MARXISM.
OF THE EGALITARIAN (COMMUNIST) UTOPIA!
 
THE EGALITARIAN (SOCIALIST) STATE!
[
Система характеризираща се, lovely Josephine,
by
100% social(ized) ownership
of all the means of production
ведно с the workers’ “self-management”, баси!
Ох, таз‘
100% соц собственост и тез‘ соц стопани, баси!
Ох, това
100% Държавно стопанисване на икономиката!
Този (
100% соц) модел винаги фалира, не е жизнен!
Историята стотици пъти го е доказвала; и
днес дори!
Това е the failure of Marxism
as economic theory! Yes!]

Е(сте)тиката of the red totalitarian communitarianism:
social (& economic) egalitarianism, equalitarianism!
Светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава
vs (
много, много) малкия (и незначителен) човек!
[
Авторитарният манталитет/culture на мислене.]

 
 
 
Социализъмѣ, твърде много (НРБсоциализъмѣ –
too much хумани(тари)зъмѣ с човешко лице! Баси!
[Авторитарният
(hardcore) манталитет на мислене.]


ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (BLOODY) ЗЛОТО!
(BLOODY)
ЗЛОТО В РЕАЛНОСТТА!
[КОЕТО IS RUNNING IN THE MINDS,
WITHIN THE “УЧЕ́
НИТЕГЛАВИ, OMG,
OF ALL THE ÉGALITÉ
ХОРАТА, БАСИ!]
Да, има, съществува, lovely Josephine,
АБСОЛЮТНОTO (
HARDCORE) (BLOODY) ЗЛО:
[
желание за] власт над всички и всичко!
Power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
[
и пролива много, много човешка кръв, баси!]

*
OF THE NEW "HAPPY" [СОЦ, СССР] LIFEБАСИ!
ДА ПОСТИГНЕМ (THE COMMIE) РАЯ: ДЪРЖАВАТА НА ВСЕОБЩОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ!
[За (мистицизма на) Маркс,the kомунизмът, lovely Josephine,
ще бъде (а социо-икономическо common goodness of анархия:)
a global 
moneyless, stateless, безкласово & wageless общество;
общество, където няма пари, няма да е нужно да работиш every day,
където няма свободен пазар, няма покупко-продажба, няма 
класи,
няма търговия, няма exchange (of earned values), няма стоково производство,
а има само (easy) потребление…?! Ох, 
great, great stupidism!
Така е (когато 
delusionally вярваш) в Рая, on Earth?! Омфг!
It’s all about the 
мистичната (égalité) idea of Рая– на Земята! Омфг! Баси!]
ЗА ДОБРОТО НА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО”! “В ИМЕТО НА (НА)РОДА! “FOR THE PUBLIC GOOD”!
НАПРЕД, ПОД МЪДРОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМПАРTИЯТА-GOD”! ПСИХАРЩИНА, БАСИ!
[Доктор Йозеф Гьобелс: "Социалистът е такъв човек, който за Oбщото благо, пренебрегва своето (личното)!"
А и Господ-Партията (+ Вождът) мисли за (доброто на) малкия човек; и ще построи the Heavenза малкия човек!
Eдинственият начин, баси, да се осъществи the ла гранде (50%-100%) соц реализма, lovely Josephine,
е да се използва Държавна force/interventionism срещу продуктивните хора - за да се изземва wealth от тях;
което
силово (50%-100%) иззето wealth, lovely Jos, да бъде redistributed as “free” stuff to the less productive ppl.
Всяка (малка или голяма)
държавна интервенция в икономиката, lovely Jos,
вреди (малко или много) на the principle of free market & the competition!]
Red идеологическа индоктринация и конформизъм.
Интернационалът: всезнаещо и всемогъщо Същество.
НЕпогрешимият (red) Бог! Той решава, lovely Jos,
кое е правилно и кое грешно; the ppl must obey!
The (anti-religious) world of the (red) totalitarianism!
{
Аналогът-заместител на the supernatural религията!}
[The faithism of]  Интернационалното братство, баси!
 
It’s the “magic” of Marxism[-Leninism], stupid!
Това е in fact (
колективистична), lovely Jos
философия of the (coerciveкрадеца
която е absofreakinlutely издигната в 
absofuckinlutely (irrational) идеология(-митология) – за „
общото благо(състояние)!
Ти да видиш, значи! 
Това е the absofreakinlutely world of 
Светлото бъдеще! Of Сияйният комунизъм! 
Ох, това бъдеще, правено от Партията-Майка,
БКП [БСП, today]!
Oh,
тези строители на интер-национал-социализма!
 
 
 
    
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image295.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image296.jpg
   
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image243.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image244.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image245.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image246.jpg
  

The absofreakinlutely тоталитарен (соц) манталитет на мислене (& according actions):
Да живее Великата [Интер-национал-]Социалистическа Държава! State monopoly!
Всичко в името: на 
(На)рода, на the common goodна the (М-Лpublicnessof course!
За доброто на Народа, за народное счастье, за
SSветлото Бъдеще – в Народната (демократична) република!
Републиката на (
revolutionary) диктатурата! Пролетарската. Марксистко-Ленинската. Съветската (болшевишка).
“Hey people, citizens, братя, hey you,
you ought to FEEL within yourself,
that it is your (
inter-national) DUTY, as a human,
to
(be ready to) SACRIFICE your own life (values)!
за доброто на (На)рода, Общото,
the commune!”-
проповядва
the evil Marxist narrative. Баси?!
It’s the communitarian-based парадигма, баси!
[Парадигмата, която опитва to brainwash ppl’s minds.]
The worst (most irrational, evil) fundamental principle of тоталитарния collectivism is: MIGHT MAKES RIGHT!
It’s all about
(using) coercion; (заплаха от) using (физическа) force – evil power „целта оправдава средствата“!

Yes, lovely Josephine,
it’s all about (using) 
the brute force of the (doctrine of) (M-L) mysticism:
the end justify 
the (use of any) means, щом работиш for a „Holy“ Кауза! Баси!
 
 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image978.jpg 

Сила есть право! Правото е на страната на силния! Правото (е) на по-силния!
If you don’t really understand this absofreakinlutely principle, lovely Josephine,
you won’t 
истински understand anything in morality, politics and economics!
 
ВОЖДИЗМЪТ/БАЩИЦАТАOF THE BIG ДЪРЖАВАТА/GOVERNMENT &
THE BIG LEGAL PLUNDER! THE RULE OF (ПАРТИЙНАТА) ОЛИГАРХИЯ!
THE HUGE (100%) ДЪРЖАВЕН (ÉGALITÉ) CORPORATISM!
THE RULE OF THE IRRATIONAL (
IMMORAL) (СОЦ) LAW!
THE RULE OF ABSOFREAKINLUTELY (
СОЦ) ДИКТАТУРАТА!
ОХ, ТОЗИ
BLOODY 20-ТИ ВЕК! ОХ, ТЕЗИ (M-L) КОМУНИСТИ!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image439.jpg 
The absofreakinlutely тоталитарен (red & brown соц) манталитет
на мислене
(& according action)! Not the Road to Prosperity!
The road to absolute
тотал(итар)но (сошъл-economic) failure!
[The
bad philosophy of social(ism) does NOT work; cannot work!]
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image673.jpg 
   .
   
ЗЛОТО, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
ABSOLUTELY ДЕФЕКТИРА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО!
*
 
ЗА (
THE EVIL) ДУХОВНИТЕ ОПОРИ
НА
МАРКСИЗМА(-ЛЕНИНИЗМА), БАСИ!
10-те идеологически опорни точки!
 
  
Ох, този (dream of) absolutely bloody (red) ОБЩ(ностен) (социал-икономически) equalitarianism!
[Of the new "happy" [Соц, red СССР, red China] life! Баси – the (bloody) black redness, gangs!
  
The 100% Zombie (
соц) economy!


Red социализѣма ОТНЕМА собствеността от хората; ОТЧУЖДАВА хората от собствеността!
Отчуждените (от
private собствеността) хора, lovely Jos, because of this evil égalité principle,
не, не, не намират своя интерес i.e. са дезаинтересовани и престават да намират
real смисъл в работата (полагане на hard effort)! И този evil марксистки принцип
прави хората (ведно с политически, а и) икономически и финансово ЗАВИСИМИ от
Великата и Всесилната Соц Държава-Партия (
Master)! Ох, този Great Wizard!
Така, именно чрез отнемане на (отчуждението от) the private property, lovely Josephine,
се отнема свободата of the individual; престава да съществува свободен пазар! Absolutely!
Така именно идва Голямото (Дълго) Червено Робство! Greatest Соц демагогия!
  
Ох, тези
absolutely фундаментални (evil) духовни опори -на марксизма(-ленинизма), баси!
Oх, тая СвЯта Светих, баси! Ох, тоз‘ единен („творчески, жизнен“; социалистически) процес!]
    
ЗА ДУХОВНИЦИТЕ – НА THE (TODAY’S) LEFT ЕГАЛИТАРИЗМА!
За the absofuckinlutely разгонената (red соцégalité глутница!
That is really the “
вълкът” , lovely Josephine,
 
[
тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
After all, lovely Josephine, it is all about хищникът – of the (égalité) collectivism!
And the хищника’s very, very old (emotionalistic; мистични, цинични) мантри …

Of the Great Red Wizard,
(pure) марксизъм, (хард) inter-национал-социализъм!
Yes, it is a great part of the evil world of tribalism: (the wizard of) мистицизѣм!

Да, (hard & soft) марксизмът, lovely Josephine, е мистицизѣм, tribalism!
Да, светското име на мистицизѣма е марксизъм! ОК? Get it, lovely Jos?
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизма!
It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното! Yes, absofuckinlutely!
Мистицизмът breeds
totalitarianism!

 


 

 
 
The absofreakinlutely тоталитарен (соц) манталитет
 на мислене (& according action)
!
 
 

Ох, тези 
dumb wizards – all dressed in (bloodyred!

Of доктринален примитивизъм.
Of the doctrine of the red égalité.
Of зомбираното („класово“) съзнание!
[Обсесията, lovely Jos, е стресирано mind т.е.
прави
the mind to think irrationally! Absolutely!
The idea
за разделяне на хората, lovely Josephine,
by „класово“ съзнание е dumb комплексарщина!
It
affects deeply негативно the mind, the personality!
Yes, it’s all
in the head – it is the psycho/socio-патия!]


Of забитото класово пинче in the mind, баси!
Of the zombie red pin-
че, st®uck lovely Josephine,
within the mind
(‘s of интер-национал-социалистите)!
[The dull M-L баснята забиваща evil pin у dumb главата;
i.e. the pin that stays
stuck in the emotionalistic head?!
Да really живееш (тъпо) в 21 век, lovely Josephine,
със забити доктринални zombie пинчета в главата,
с
представата (си) (the view) за света от вчера:
баснята за представата за света от (19-ти век &) 20-ти век!
Ох, тази absofreakinlutely изкривена (corrupt) представа?!
Ох, тази
absofuckinlutely деструктивна,
преоблечена само в по-нови дрешки,
дистопична сошъл (
SJWs) идеология!
Absolutely
bloody болки, мъки и щети носеща доктрина!]

Of the need of the класовият джихад?! До последен дъх!
Of the need of (revolutionaryборбата! До последен дъх!
Of
absofreakinlutely red égalité (джихада на) шериата!


За забитите доктринални zombie пинчета в главите:
със забити в главите (М-Л догмата of) сърп и чук!
Да, М-Л, in fact, е в главите им, lovely Josephine,
на тез
bloody red star мистици! Absolutely! Баси!
Ох, тези
UNable to истински reason глави! Баси!
The redstar pin is deeply stuck into their dumb heads,
making them
сърпичук people с авторитарно мислене!
Авторитаризмът 
is a bad thing!
Човек с авторитарно мислене
is an evil character! A zombie.
Това е идиотщината, lovely Jos,
на the really coercive nature of
(any colour/type of)
егалитаризма!
It’s all about the (tribalism of) égalité мистицизъм!
[Диващина е to use (polit) force на вместо to use reason!]
It’s all about the (агресивнияégalité мистицизъм!

За (the huge evilness of) коминтерновците!

За 
наркоманията (of the redсоциализъм!
За 
the epistemic (съпорт oftotalitarianism!
За 
утопията на égalité комуни(тари)стите!
За the pure commi марксизъм(-ленинизъм):
the най-гранде формата, lovely Josephine,
 на свобода и „хумани(тари)зъм“ in action!
[за псевдо науката/теорията на НЕсвободата;
съзнание за НЕ
свободаof авторитарно мислене]
За 
мистицизѣма на the red вид социализъм!
[Ох, това absofreakinlutely delusional мислене!]
За БГ обществото на dishonest имитаторите!
За 
BG обществото на тотал(итар)ната лъжа!
Of the total social(istлъжатаlovely Jos,
the тотал(итар)ния social(istbig failure:
real 
соци(де)ологията на the big НЕуспеха!
За великата Партия-Godна гранде лъжата!
За
absofreakinlutely (proletariat) диктатурата of
(
културно-интелектуален) СССР-изъм, НРБ-изъм!
     


 
Centralization & (хард) Авторитаризъм.
   
 
The Great “wise” Soc Wizard! The Master.
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизма!
It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното! Yes, absolutely!
Marxism is (anti-religious) stupidism, мистицизъм:
(anti-religious) faith-ism,
fear & failure! Absolutely!
  

Oh, that 
absofreakinlutely (Диа & ИсаCLASS материализъм!
Ох, тази база, ох, тази надстройка! Ох, that ИсМат & DiaMat!
[„Да живее (Диа)материализма;
the (Диа 
ИсаМата
! Историята е predetermined!”]
 
Oh, that 
absofuckinlutely stupid (класова”) methodology!
It’s all about the creation, lovely Jos,
of false
consciousness, баси!
 
 
 


THE 10 COMMANDMENTS OF THE
GOD (OF REDNESS)!
[AS WRITTEN IN HIS RED BIBLE, IN 1848,
БАСИ!]
[И ПОЛЗВАНИ (ONLY ЛЕКИНКО ПРОМЕНЕНИ, ОСЪВРЕМЕНЕНИ) ОТ ДНЕШНИТЕ HARD & SOFT ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ, ОВЧ(АР)ИТЕ!]
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизма! It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното!

 
[
EVIL] ФИЛОСОФИЯТА OF [THE EVIL GOD OF] MARXISM!
IT’S
THE GREAT IDIO(CRA)CY OF THE “НАУЧНАТАФИЛОСОФИЯ НА [PURE] МАРКСИЗЪМ!

Историята доказва
, lovely Josephine, че Марксизмътbreeds totalitarianism! Absolutely!

{
Добре, че днес, lovely Josephine, it’s absolutely good, че
има твърде малко (pure) идиоти-марксисти in the (really) civilized world!
Ала все още има твърде много
sha-la-la-dows of that ideology: социалисти!
Ох, това
bad соц племе със зомбирани, by the Marxism, съзнания!
[Ленин, Сталин и Мао са най-големите марксисти, комунисти, терористи.]
Oh, that (égalité) brotherhood of S&D! It’s a part of the zombies!
Ох, тези безлични ppl - collectivists! Obeying the reddish God!

Ние всички [които сме добрите] сме [united into] едно цяло!
We are the collective whole!
We are all (
соц) братя & сестри; (соц) другари и другарки!
We
S&D соц say: работата на Държавата/Government-God
is
to (tax the rich за да) feed the (poor) neighbour! Why?

  
Защото
парите1, богатството2 и личния интерес3
са абсолютното Зло! Да, да, да, братя!
 
Това е our (колективно) moral duty
i.e. our highest moral obligation!
Yes, it ireally all about (producing) the égalité (Държава), stupid! Equalitarianism! 
So, социалисти от целия свят,
съединявайте се, съчетавайте се, сбирайте се в общий прилив устремени“ –
в името на (the Great) Соцаче какво тук значи някаква си (отделна) личност!
[Светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава
vs (
много, много) малкия (и незначителен) човек!
Човек, който must obey, follow, conform & fit in Държавата!]

Collectivism = CompulsoryDependentConformity!
Да живей Комуната! Да живее СоцИнтерна! Да живеят нашите соц братя!

Let each of you, братя и сестри, look not to his own interests,
but to (live преди всичко for) the interests of others! Йес, йес!
 
Поставяй (the interest
s of) другите above yourself (your own interest)!
Това е Доброто: морално, (сошъл) справедливото, това е хуманно!
So, let us do it - with our (united into oneness) clenched & raised fist!
All together, now! All socialists!

So, tax, tax, tax the (fucking) rich,
till there are no, no, no rich! No more!

Комуната над всичко; комуната (is) над всеки човек!
Цялото above всичко, над всеки, и beyond everything!
[Отделният човек не значи нищо!]
 

The individual is not (so) important;
is not (of great) worth, 
какво тук значи някаква си (отделна) личност?!
The collective is of real importance; is of real worth!
The Collective uber alles! Комуната юбер алес! Commune(ism) Акбар
Да живее СоцИнтерна, и КомИнтерна!
Да живей Комуната, Групата!
То(ва) е важното, а не, не, не the individual! Yes, именно това!
[Светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава
vs (
много, много) малкия (и незначителен) човек!
Човек, който must obey, follow, conform & fit in Държавата!]

             


Ох, таз Голяма (Силна) Ръка1 на the 
Премъдра
 (всеможещаДържава-God2!
[Трябва да] Има one всемогъщо нещо,
наречено
 (СилнаСоц) ДЪРЖАВА;
it прави economics и дава заплатите
и трябва да се грижи за 
всички нас!
The Great Power of the Great State!


*
Ох, тази сянка of the Marxism-Leninism, баси! Living in the caves!
 

 


So, now then, lovely Josephine,
here are the 10 commandments of (the God of) Marx
(ism):

http://laissez-fairerepublic.com/TenPlanks.html

За Великата Соц (а по-късно и Ком) Държава,
ведно с обожествяването на (култа към личността на) G Вожда,
чиято цел е “добруването на обикновения (малък) човек
, баси,
под опеката на
номенклатурното (tiny олигархично) малцинство!
It’s the world of the hardcore corporatism, paternalism! Absolutely!
Това е светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава
vs (
много, много) малкия (и незначителен) човек,
който must obey, follow, conform & fit in Държавата!
[Polit]
Властта (Държавата, Government), lovely Josephine, is a gun! Absolutely! So, beware, be aware!
  
 
 
 
 

Всичко, в една свободна страна (Държава, регион), lovely Josephine, should be done in a VOLUNTARY manner! OK?
[
Социализмът, всяка версия на социализъм, lovely Jos, is rape, coercion! Същото е и the (idea of) communism!
Социализмът и комунизма
are based onto the same философска (идеологическа) платформа – coercion!
И двете идеологии се основават на (collective) лъжа, (collective) кражба и (collective) омраза! Е, баси!] 
 

***

 

 

 ЗА
THE ЧЕРВЕНИЯТ ПАПА & HIS COMMIE MANIFESTO!
*
 
 
THE [
EVIL DREAM OF THE] POLITICALLY BIASED COMMUNISTS!
*

 
THE 10
SUBVERSIVE (MARXIAN, МИСТИЧНИ) IDEAS, LOVELY JOSEPHINE,
THAT
ДЕФАКТО UNDERCUT THE COMMON GOOD AND THE PUBLIC INTEREST,
UNDERCUT
THE SUPREME RIGHTS OF THE INDIVIDUAL – TO BE FREE & HAPPY,
AND BRING ABOUT
THE TOTALITARIAN STATE OF THE RED SOCIALISM, БАСИ!
   

The Ten Planks of the Communist Manifesto
1848 by Karl Heinrich Marx

How "Marxist" Has the United States Become?Although Marx advocated the use of
any means, especially including bloody violent revolution, to bring about socialist dictatorship,
          he suggested
ten political goals for developed countries such as the United States. 
How far has the United States
          -- traditionally the bastion of freedom, free markets, and private property --
gone down the Marxist road to fulfill these socialist aims? 
You be the judge. 
The following are

Marx's ten planks from his Communist Manifesto (Божественият мистик Маркс & his extreme/revolutionary égalité (evil) “religion”):


THE RADICAL (FAR-)LEFT:
(ANARCHO-)COMMUNIST LEFT.
Червеният
bloody ДЖИХАД!
[Тотал(итар)ното одържавяване
на средствата за производство,
i.e. the private property т.е. killing the (principle of) free market
and replacing it with
bloody тотал(итар)ен партиен Корпоратизъм!]

Of the need (до последен дъхof ИСМАТ & ДИАМАТ :
непрекъсната
 class борба и конфликт! До последен дъх, баси!
[…съгласно указанията на the God of class war (revolution), баси!]

That’s the (bigger than life) Каузата - оf the M & L ideology, баси!
Ох, тоз‘ ла гранде (по марксистки) „класов конфликт, баси!
Ох, тоз‘ Бог
/Creator на absolutely bloody (red) революцията!
*


Лев(ичар)и.
On the 100% Zombie (
соц) economy!
On
communitarianism & communitarians.
The
evil idea(l) of the (сошъл) equalitarianism, ever since (мистика) Plato!
Егалитари(ани)змът (a.k.a. the égalité-то) е сърцето/душата, lovely Josephine,
на Комунистическия
Manifesto! So, let me now introduce to you the (evilness of the) Holy book of Communism:

1. ABOLITION of private property (in land and application of all rents of land to public purpose). [Експроприация!]
         
   
         
Марксистката class war класика, баси! Fairness, (сошъл-economic) equality – for all, баси!
          Марксовата private property absofreakinlutely патология –
         
  
                                       based on Plato[’s мистични idea(l)s] & the първия голям французки етатист: Жан-Жак Русото!
             
          Това е ПЪРВАТА (и най-фундаментално важната за the radical red социалисти) МАРКСОВА ПРЕДПОСТАВКА (in the Commie Manifesto)
          Това е (the
red version) of социализъм! Диктатурата (на пролетариата of) СССР-изъм, НРБ-изъм! Баси!

   
[НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО и налагане на централ(изира)но economic планиранe
e марксисткия СОЦиал(истически) метод, lovely Josephine, който ВИНАГИ УНИЩОЖАВА СВОБОДАТА (of the individual)!
Това е изграждането на THE RED absofreakinlutely ТОТАЛИТАРНАТА система, based on the evil марксистката идеология!
It’s all about the evilness of (ЗЛОБАРСКАТА ДОКТРИНА of) мистицизма! It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното!]

 
 

За мистицизма in the 100% соц икономиката!
За
the red бюрократично-командната икономика!

Маркс и
социалистите (all the hardcore statists), lovely Jos,
НЕ, НЕ, НЕ (могат да) understand, че absolutely
НЕ, НЕ, НЕ може да има HEALTHY икономика,
без наличието на
PRIVATE producers, предприемачи!
Ох, тез
’ UTOPIC & DUMB (мистици-)ЕТАТИСТИ -
they’re absolutely irrational (in thought & action) хора;
те са ИЗТОЧНИКЪТ на ПАРАЗИТИЗМА И КОРУПЦИЯТА!
Соц (принципите на) икономиката,
lovely Josephine,
винаги стигат до едно и също нещо: тотален фалит!
Това е
the failure of Marxism as economic theory! Yes!
It is, lovely Josephine, the absofreakinlutely biggest
(Regulative & Controlling) Machine of 
God -
of
so many bloody репресии и регрес!

We are all истински (inter-)(национал-)социалисти! Yes!
We love Голямата (и absolutely всесилна) Държава!
Отделният човек е много, много малък (незначителен) човек;
човек, който must obey, follow, conform & fit in Държавата!
Какво тук всъщност значи някаква си (отделна) личност?!
 

          Маркс вкарва, lovely Josephine, Държавата (властта) на 100% в икономиката; the God of икономиката, баси! Това е „базата” на тоталитаризма!
          Yes, това е „
базата” на (the reddish version of) тоталитаризма! Икономиката (ведно с хората) трябва -учи Маркс- to be totally dominated by Държавата!
         
Държавна собственост [absofuckinlutely centralized (3 in 1) контрол1, регулация2 & management3] of ALL the средствата за производство!
          Ох, таз’
Светая Светих – според the (absofreakinlutely) Holy Red Bible! Новата (Соц) демокрация! Властта (уж у работниците + селяните), ура!
          Ох, таз’ irrationality of the (mentality of)
MM, Marxian Materialism, Marxian Mysticism! Oh, that Marxian class war mentality, баси!
            
         
  
         
   
         
 
Сошълизмътno matter its конкретен variant, lovely Josephine,

 
[It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизма! It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното!]

именно based on тази ПЪРВАТА (и най-фундаментално важна за radical червените социалисти) марксова предпоставка,
       (
като всяка форма на the absofreakinlutely coercive & harmful мистицизъм)
       винаги е търсил (всякакви) врагове – външни и(ли) вътрешни,
      
винаги е (бил) враг на (неприкосновеността на) частната собственост,
      
винаги е (бил) ВРАГ на the (recognition & protection of) IR
       [
т.е. враг на  LifeСвободаPrivate PropertyFree markets & (individual) pursuit of happiness]!
       Какво е 
Big Brother?
      
       Социализмът е (социално-икономическа система на) НЕ
свобода и НЕпазарна икономика. И затова
       социализмът, lovely Josephine, is 
always a failing StateIt always fails именно защото е НЕпрактичен!
      
   И носи много bloody мъка!
       Oh, that 
collectivism, oh that (class1 or race2WARfarism,  the revolutionary inter-национал-СОЦиализъм!
       Oh, that
CLASSICAL (revolutionary) MARXISM! Class Warfarism – обявен вечен джихад на враговете на марксизма(-ленинизма)!
      
 
      

          And how about днешните (БГ, EU) социалисти - НЕОМАРКСИСТИ? How about them ppl?  
         
Ох, those evil опорките (основни irrational принципи) на другарията, the сошъл другарията!
          Ох,
those SOCIAL DRUG ADDICTS!
          Oh, those
„народни демократи [do (you) remember Народната Ре(с)публика of BG & its народни демократи”]!
          Днешните социалисти
(within the civilized world) защитават соца като слагат пред него думата “democratic”!
         
Ох, тоздемократичен СОЦиализъм, баси! It’s only a mystic (irrational) transmutation!
         

         
[“Какви са тия дето крещят за промяна на системата?
         
   Комунисти, сър!”]
                    Of THE TRANSMUTATION of (cultural мистицизъм of) MARXISM
                    into
НЕО-МАРКСИЗЪМ: днешните [сошъл-democraticвременаБаси!
                                                          
[That, lovely Josephine, is dumbness; absolute madness, tribalism! That’s постмодернизъм!
                                                           It’s all about the 
[наследството of the irrational idea(l)s ofPlato-Кант-Hegel-Маркс(изъм)!
                                                          
It’s all about being in a state of UNconsciousness (мистицизъм) of THE BLIND BELIEFS!
                                                           It is all 
about сошъл дарвинизъм i.e. constructing (embedding in the Law) the Legal Plunder!
                                                          
It’s the philosophical background of the classical German (anti-freedom) trio, lovely Josephine,
                                                          
Кант says, че реалността е absofreakinlutely (supernaturally made &) непонятна1 за разума,
                                                          
Хегeл - че реалността е absofreakinlutely (диалектически) противоречива2,
                                                           a 
Маркс - че реалността is absofuckinlutely (a classсоциална конструкция3Баси!]
                                                          
It’s ТИРАНИЯТА OF [тоталитарния in its essence] COLLECTIVISM in the постмодерния age,
                                                          
която тирания, lovely Josephine, има за absofreakinlutely мистична цел
                                                           to deny1 the (existence of) objective reality (& objective truth),
                                                           to temper/неутрализира/mix
2 the objective (principled) ризънинг with faith,
                                                           и да насажда the (darkness of moral философията of) resentment3!
                                                           Това е
, lovely Josephine, днешния НЕОМАРКСИЗЪМ, сошъл (друг) джъстизъм, welfarism!]
             
         
Постмодернизмът - секуларното лице на „модерните леви(чари) – of the 21 century!
         
THE СЪВРЕМЕННИЯ (2век) LEFTISH POLIT(-ECONOMIC) SPECTRUM (the circulation of социалистически & кейнсиански философии):
      
 
         
          Well, lovely Josephine,
                    today (in the beginning of 21 century),
                   
след the absolutely huge failure of the Classical М-Л утопия in the 20-th century (за НРБ – тоталитарната БКП)
                    the leftish paradigm (the New Statism/
Statesme) is the (concept of) Cultural Marxism?!
                   
This is the New (21 century) Warfarism! This is Новият 21 century (3G & 4G) Социализъм: the Сошъл (drug) welfarism! Неомарксизъм.
            
This is the неомарксизма -the new по-мека версия на/за (по-)нежните левичари, на/за по-меките левичари („либерали“)!
                      
         
Но, КЛАСОВО-АНТАГОНИСТИЧНОТО (чисто марксисткото) ОСТАВА, lovely Josephine,
                   
 
                   
макар и в друго измерение – облечено в по-замаскиращи (го) дрехи! Баси!
                    Както и разбира се, за вечни времена (си)
                    остава в търсене и посочване
(& елиминиране) на врагът: външен и(ли) вътрешен! Баси!
                   
Както едно време (учеше КомПартията), а?
                    Е, не съвсем, де! Да, класово-антагонистичното,
lovely Jos, е облечено today в по-нови сошъл дрешки!
                    Това е
the neo-Marxist, lovely Josephine, Сошъл(ist) идеологията of the 21 century! The Social drug идеологията!
                   
Това не, не, не е (М-Л) комунистическа ideology!
                   
Това е the 3G & 4G generation Warfare Цоциализъм,
                    the
3/4G (три-четвърти) социализъм – на (по-)меките [not so much radical; не bloody червени, а розови(чки)] китки socialists!
                    Но, разбира се, дългосрочната (стратегическа) цел на
всеки (вид) социализъм, lovely Josephine,
                    е (постигането на
the absofreakinlutely мистичния) сияен комунизъм! Утопизъм, bloody вреден при това!
                   
  
          Well, lovely Josephine,
         
съвременните (BG) социалисти са (класови) уелфеъристи (антагонисти),
          защото (съгласно
the dumb, the tribalistic idea of their intellectual God-Marx)
         
всичко (и преди about два века и днес също, баси!) винаги започва и свършва с
                                                                              

         
   
         
АНТАГОНИСТИЧНО (DIALECTIC) ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ на една („добра) ГРУПА СРЕЩУ друга („лоша) ГРУПА, баси!
          Yes, it’s always, lovely Jos, all about
АНТАГОНИСТИЧЕН GROUPISM (of the ppl in the nation/регион/world) i.e.
                   
АНТАГОНИСТИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ (УМИШЛЕНО ДИАМАТ & ИСМАТ СТРАХУВАНЕ)
                   
   
                    на една „
good класа/раса/каста/GROUP срещу друга „evil класа/раса/каста/GROUP! Баси!
         
Това е фундаменталния принцип, който лежи в основата на (inter-)(национал-)СОЦиализма -
                   
а именно (идеята), че thoughts1, motivation2 & ЦЕННОСТИТЕ3 на хората, lovely Josephine,
                    се определят не,
не, не от техния собствен избор и действия,
                                                          
 
                    а от техния „вид“
т.е. обозначават/определят се от тяхната класа/раса/пол или някой си друг признак, баси?!
         
Принципът е:
                   
Разделяй1 (хората into GROUPs, collectives), противопоставяй2 (ги) и владей3 (ГРУПИТЕ, collectives)!
                    Баси
(идеологически заложения) evil principle!
                    По-бедни срещу по-заможни,
USA срещу the (more) collectivistic-minded (ppl in) nations,
                    по-стари срещу по-млади, (
ppl of) един сектор от икономиката срещу (ppl of) друг,
                    мъже-жени,
intellectuals-idiots, хора от града- хора от село, etc.
                   
и винаги от едната (“oppressor’s”) ГРУПА трябва да се COERCIVELY ИЗЗЕМЕ from its earned wealth
                   
и да се (раз)ДАДЕ на the other (“oppressed”) GROUP(s), баси?!
                   
  
                    Това е
the act of coercively TAKING from one GROUP and GIVING it to the other GROUP(s)! Interventionism!
                    Това е
the (act of) COERCIVE (RE)DISTRIBUTIONISM - извършван by the will of God!
                   
Това е днешната about 37-67% Zombie (сошълized, debt) economyна „Благоденстващатa (Сошълized) Държава!
                    Това е
the new (соц) concept of (сошъл) WARFARISM (coerciveness) directed against the (more & most) productive & the innovative (hard working) individuals!        
                    Това е
пътят към the economic разрухата: социалистическия път, капиталсошълизъм, анти-капиталистическия път, баси!
                   
Ох, that сошъл(-democratic) liberalism (D&D икономика): it has very little to do with the free-market капитализъм, free-market (лесей феър) liberalism!
                    Oh, that
имплантиран AGGRESSIVE АНТАГОНИЗЪМ within the (М-Л) Social ideology, баси!
         
That’s основата (the main principle of) of (any version of) тоталитаризъм, НЕсвобода, anti-IRs! Evil system! Absolutely!
                   
Разбира се, всяка НЕсвободна (coercive, evil, anti-IRs) система, lovely Josephine,
                    always fails in the longer run,
срива се, (икономически) фалира, защото е НЕпрактична
                    that’s the system’s bug: the
SELF-INFLICTING economic collapse!
                    Справка –
НРБ, СССР, ГДР, Венецуела, N. Korea, etc.
                    Това е the failure of Marxism as
economic theory! Yes!
                   
Искаш ли, да вървим, lovely Josephine,
                    към
the path to (softcore) тоталитаризъм (т.е. авторитаризъм),
                                                                                                  

                   
   
                    към този
middle-of-the-road (third system; mixed economic system) модел,
                   

                    към
този все повече сошълized (Zombie) модел (D&D икономика), а? The evil social drug model - of the interventionism!
                   
It leads to все повече и повече кейнсианизъм: the nothingness, the destruction, БЕЗрадостта & UNhappiness! Баси!
                   
   
         
So,
     
днешните (BG, EU) сошъл-социалисти ПЕСове, lovely Josephine,
                                                                              

         

          защото
they вече CANNOT & ARE NOT really (хард)(bloody revolutionary!) red(-brownish) radicals for inter-национал-социализъм,
  
   
          and
защото (след 1989) they are вече much, much more меки (китки) социалисти,
      
облечени в по-нови дрешки (за БГ, lovely Jos, соца е в БСП – авторитарната официална наследничка на БКП),
       но си остават с
absofuckinlutely вълчите си (соц) инстинкти и навици:
         
   
          [
Икономиката (ведно с хората) трябва -учи Маркс- to be totally dominated by Държавата!]
         
Yes, днешните (BG) интелектуални наследници на Маркс, понеже са much, much по-меки китки (от the hardcore) социалисти (преди 1989),
         
модифицират Марксовия принцип ето така (кейнсиански сошълized Sanderism):
                                      
   
                                       не, не, не всички,
но НЯКОИ сектори на икономиката (ведно с хората) трябва to be TOTALLY DOMINATED by Държавата!
                                       Да, социализъм в тези
НЯКОИ economic sector, ведно с Държавата-God да (пре)разпределя произвежданото private wealth!
                                      
Да, социализацията на тези НЯКОИ икономически сектори, lovely Jos, подкопава либерализма/liberty of today’s democracy!
                                               {частичната НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО и налагане на  частично централ(изира)но economic планиранe
                                              
 в тези СОЦиализирани икономически сектори, lovely Josephine, е същия марксисткия СОЦиал(истически) МЕТОД,
                                  
             който ВИНАГИ УНИЩОЖАВА (частично) СВОБОДАТА (of the individual) и УЖАСНО МНОГО УМНОЖАВА (РАЗМЕРА НА) КОРУПЦИЯТА!
                                                
Това е изграждането на ДНЕШНАТА absofreakinlutely АВТОРИТАРНА система of the (SSошъл) democracy, welfarism, State interventionism!}
                                       Както винаги, lovely Josephine,
                                      
омразата & the resentment на ALL versions of the (идеологията на) социалистите
                                       към (
especially the по-заможните) СОБСТВЕНИЦИ (на private property i.e. capitalists) си остава – за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!
          Yes, it is called 
Сошъл(istджъстизъмSJWs! Да така се постигало, ти да видиш, Държавата на the Great благо(денствие)то, баси! Interventionism!
                   
Това е СЪЩИЯТ class war ПРИНЦИП (на Маркс-God), lovely Josephine,
                   
 
                   
който (като) призрак винаги се мъдри в главите на today’s (БГ, ЕС) социалисти,
                   

                    но вече облечен в малко по-различни, по-съвременни
(прозрачно-призрачни) дрешки, lovely Jos,
                    за да не, не, не навява ОТВРАТИТЕЛНИТЕ спомени за
марксистко-ленинския социализъм, баси,
                    за
class(ическо) промотиране на (the hardcore) ФИЗИЧЕСКО унищожаване на (polit) врага! Баси!
         
Yes, новите модерни левичари (ведно със синдита + the leftish Media), lovely Josephine,
         
са си отвсякъде ЕТАТИСТИ - бивши (роднини + friends на) НРБ evil партийци-номенклатура, ведно с ДСесари! Corrupt corporatists, баси!
         
Колкото повече Държавата (властта) интервинира в (БГ) икономиката (и като играч, и като Регулатор-Контрольор), lovely Josephine,
                    [
означава, че прилага повече absofuckinlutely СОЦ (марксистки) икономически принципи, баси,]
          толкова повече корупция (
corrupt minds) и толкова повече (debt &) НЕефективност (НЕпрактичност)
          ще има
within the (BG) Welfare economic system! Oh, that dishonest favouritism! Collectivism (D&D икономика)! The New(ly) Social(ized) Държавата!
         
: THE NEW SSOCIAL CONTRACT! THE COLLECTIV(IZED) СЪЗНАНИЕ & RIGHTS! ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО СЪЗНАНИЕ!
         
The today’s сошълfic(a)tion = the new type of Болшевиcation! Това е the new СОШЪЛ наратив, който замества the old СОЦ наратив!
       Това е трансмутиране на
the hardcore (КОМпартиен) тоталитаризъм (Corporatism) into а softcore (СОЦпартиен; социал-демократ) авторитаризъм!
       Това е
the new (БГ, ЕС) leftish, новите меки китки социалисти, в търсене на новия КОНСЕНСУС, на новия „баланс“ в Обществото?!
       Това е мечтата на
today’s (BG, EU) меките китки социалистиthe evil idea(l) of Държавата of Welfarism! Новото Соц Благоденствие, баси!
       Това е старата
evil СОЦ идея of the Legal plunderразкрита и описана още от големия мислител и икономист Фредерик Бастиа!
          Това е истинската СОЦ(иална) БЕЗчестност, НЕсправедливост, измамничество – на колективистите in all activities of human life!
          United they can (do it)!
Защото the majority of (БГ, EU) Народа не, не, не може още to rationally reason (и да взима съответни мерки)!
          [
А кво да кажем за the absofuckinlutely much, much bigger Биг Bro corporatism within the domain of the Dark (Asian) Triada, a?]
          Yes, lovely Josephine,
          there’s 
the hard and there’s a softer джъстизъм! It’s all about СОЦиализъм! Баси!
         
За the absolutely мръсната игра на (all the versions of) социалистите!
          There are, lovely Josephine, 
two kind of plunder: there’s the illegal plunder, and there’s the legal plunder!
 Any version of today’s] Социал+изъм = Царството на the LEGAL plunder!
         
Yes, it’s all about the WORSHIP of the (God of Соц) Държавата (КомПартията), ведно с Държавният (= Партийният) Велик Вожд, баси!
         
Yes, it’s светът на Голямата (и absolutely всесилна) Държава vs (много, много) малкия (и незначителен) (обикновен) човек!

Yes, it’s all based onto (заплаха от)  using forceда принуждаваш гражданите to obey the State (National) will, баси!
It’s the absofreakinlutely model of the Coercive (НЕсвободната) Държава! The evil Соц Държавата! The sick idea(l)!
It’s the
evil (соц) morality of принудата, (value) destruction & тотал(итар)но failure!
   
  
  

Червеният джихад, lovely Josephine,
винаги (и днес дори) e основаван на (марксистко-ленинския) class war narrative:

ANTAGONISTIC
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ
на
някаква „силнаГРУПА срещу някаква „слаба ГРУПА!
Oh, that Hegelian-marxist
(class war) dialectics, ведно с ИсМат!

[От идеализма на Хегел1 към материализма на Фойербах2.
през
ДиаМат-а на Маркс3 и his greatest ученик – Ленин4!]
Развитието на the dialectics – към ДиаМат! Е, баси?!
Materialistic диалектика. М-Л философия, соци(де)ология!
 
Ох, тез’dumb духовни (идеологически) основи of
the non-religious (атеистичен) 
мистицизъм!
That’s
Marxism’s Paradise! Red Тероризъм!
 
Ох, това „диалектическо единство

(на 
all kinds of противоположностите), баси!
All stuffs are свързани билити да видиш, баси,
in dialectical unity (борба на antagonistic differences)!
При маркс(истите) всичко започва и свършва, 
lovely Jos,
с the dumb (untrue!) concept of класова борба, баси!
[i.e. борба на antagonistic противоположностите!]
That’s марксистко-ленинска evil dumbnessmysticism.
Да, в СЪЩНОСТТА на марксизма,
lovely Josephine,
стои АНТАГОНИСТИЧНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ
на една
ГРУПА (от) хора срещу друга ГРУПА, баси!
Ох, това
негативистично (мислещо) съзнание, баси!
Ох, това
катастрофично (класово) съзнание, баси,
и съответстващата му
кофти view of the (днешния) world!
Ох, този absofreakinlutely (насаждан) антагонизъм!
  
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image387.jpg
 
 

          Ох, тоз(evil) Биг Брадър! That’s shadow of марксизъм-ленинизъм: (S&D) version of социализъм – today‘s (leftish inclined) негодниците!
         
  
          Ох, т
аз’ (