http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 

За разрушителните философски idea(l)s!
Is this the real life? Is it just fantasy?
So, where’s
the Stairway to Heaven?
Are ppl
Knockin' On Heaven's Door?
Do YOU, lovely Josephine,
believe in (any version of) mysticism?

Or do YOU
understand the (objective) reality?


ЗА ИСТИНСКИ РАЗРУШИТЕЛНИТЕ IDEA(L)S
OF THE REAL(ITY OF) (THE
EVIL) BARBARISM,
ЧИЯТО TRIBAL ФИЛОСОФИЯ/MENTALITY/SYSTEM
НЕ МОЖЕ НИКОГА ДА СЕ ПОМИРИ С РЕАЛНОСТТА!
 

Of the evil minds (& their narratives), lovely Josephine,
that plot
(bloody & huge) (warfare) DESTRUCTIONS!


THE EVIL PHILOSOPHY OF NIHILISM
THAT
WHEN APPLIED IN ITS FULNESS,
ON AN
INDIVIDUAL OR SOCIAL LEVEL,
ALWAYS
LEADS TO ДИСТОПИЯ! OMFG!

OF THE NIHILISM OF MYSTICISM,
[of any version of the (non-)religious mysticism]
THAT WHEN APPLIED IN ITS FULNESS,
ALWAYS
LEADS TO ДИКТАТ(УРА)! YES!
OH THAT EVIL (IDEOLOGY OF) STUPIDISM!

ЗА
ЗЛОВРЕДНИТЕ И TRULY КАРИКАТУРНИ УМОВЕ
OF
THE ФЕНТАЗИ (PHILOSOPHICAL) ЖАНРА, БАСИ!
ТОЗИ ЖАНР (МОЖЕ ДА БЪД)Е МНОГО
DANGEROUS!
ФАНТАСМАГОРИЙНОТО (CODE OF) МИСЛЕНЕ AND
ITS [EVOKED] EMOTIONALISM I.E. UNREASONING,
ВЕДНО С ITS SO MANY КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ:
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF UNREALITY, НЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF MYSTICISM, COLLECTIVISM!


[И ПРЕДИ IN THE PAST, И ДНЕС В 21ви ВЕК, LOVELY JOS,
ПОВЕЧЕТО ХОРА УЧАСТВАТ В ТОЗ
ЖАНР, БАСИ! = СА
ДАЛЕЧ ОТ
РЕАЛНОСТТА! YES, ABSOLUTELY! Е, БАСИ!
ТЕЗ
ХОРА СА SLAVES НА ИРАЦИОНАЛНОСТТА! БАСИ!ВСИЧКИ ТЕЗ’ РОБИ СА ЛЕСНА ПЛЯЧКА НА ТИРАНИЯТА,
ЗАЩОТО СА ЗАВИСИМИ - ОТ СВОЯТА СИ ПРОСТОТИЯ,
КОЯТО ГИ ВОДИ КЪМ FEAR1, FAILURE2 & RESENTMENT3!
THAT’S HOW, LOVELY JOSEPHINE, SAVIOURISM ВЛАСТВА
OVER THE (BIG MAJORITY OF THE IRRATIONAL) PEOPLE!
SAVIOURISM IN POLITICS ПРИЧИНЯВА BLOODY ВОЙНИ!]
  
ЗА
THE (PATERNALISTIC) DESIRE OF ВЛАСТ(НИЦИТЕ)!
OF THE
ВЛАСТ(НИЧЕСТВОТО) НА ГОСПОДА(РЯ, ЦАРЯ́)!

OF THE (MYSTICISM/IRRATIONALITY-BASED) CONCEPT OF (OBEYING A) GOD.

Фридрих Ницше: "Нито Ману, нито Платон, нито Конфуций,
нито
юдейските и християнските учители
са се съмнявали в своето
право да ЛЪЖАТ.
Те са се съмнявали в съвсем други права...
Казано накратко -
ВСИЧКИ СРЕДСТВА,
с които досега
са се опитвали да направят човечеството морално,
са били В ОСНОВАТА СИ
НЕМОРАЛНИ!"

A (truly) RATIONAL (wo)man, lovely Josephine,
should, must, ought to
HATE the (MYSTICism-based) SYSTEM of living,
should, must, ought to
HATE the EVIL (morality, politics & economics),
should, must, ought to try to
тотално CHANGE this EVIL SYSTEM! Yes, absolutely!
An
IRRATIONAL персона always, lovely Josephine,
защото е (
консенсусен) прагматик (= compromises),
CONFORMS to (does not hate) the EVIL (morality, politics & economics), баси!

ДОГМАТИЧНАТА ДОКТРИНА OF THE EVIL (PHILOSOPHY OF) MYSTICISM -
THE BIG
RESENTER ( = HATER) OF ИСТИНСКИ КРАСИВОТО ( = THE GOOD)!

ANY (VERSION OF) МИСТИЦИЗЪМ, WHEN МУ Е ВЪЗМОЖНО, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ СЕ СТРЕМИ ДА НАКАЗВА OR НАПРАВО ДА УБИВА THE HONESTY/TRUTH,
ВИНАГИ СЕ СТРЕМИ ДА НАКАЗВА OR НАПРАВО ДА УБИВА (THE ПО-)ДОБРОТО!
ДА, ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICISM ВОДИ ВОЙНА С (MUCH ПО-)ДОБРОТО!
НАВСЯКЪДЕ, ВЪВ ВСЯКА СТРАНА, КЪДЕТО
ТАЗ’ ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOS,
ПРИСЪСТВА И Е ПО-СИЛНА (ДОМИНИРА), ТАМ, В THAT ДЪРЖАВА/РЕГИОН
ЗЛОТО Е МНОГО, МНОГО (ПО-)СИЛНО! YES, ABSOLUTELY! DO LOOK & SEE!
А ТАМ КЪДЕТО ТАЗ’ ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ПРЕВЗЕЛА ДЪРЖАВАТА/РЕГИОНА, ТАМ, В ТАЗ СРЕДА
ЗЛОТО НАПРАВО БЯСНО ВЪРЛУВА, РАЗПОРЕЖДА СЕ!

[И тъй, подчинявайте се, заради Господа, на всеки установен от хората порядък:
било на (
absolute) Цар ( = на Върховната власт)
било на управници като на изпращани от него
за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. 
Защото
(просто) ТАКАВА е Божията ВОЛЯ (COMMANDment)
(с добри дела) да накарате невежеството на безразсъдните хора да замлъкне. 
Живейте като свободни хора,
но не като използвате свободата за прикритие на злото, а като
Божии слуги
 Почитайте и обичайте братята по ВЯРА1, бойте се от Бога2, почитайте Царя́3!]

  
(THE TRULY EVIL) ФИЛОСОФИЯТА OF
М-И-С-Т-И-Ц-И-З-Ъ-М, LOVELY JOSEPHINE,
IS
A FAITH-BASED “REALITY” =FALSE REALITY= НЕРЕАЛНОСТ!

ДА ЖИВЕЕШ ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА, IN FAIRY TALES!
LIVING, LOVELY JOSEPHINE BY (SAYING) (BIG) LIES!
LIVING DISHONESTLY – BY SAYING UNTRUE НЕЩА =
ДА ГОВОРИШ НЕЩА, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА РЕАЛНОСТТА!

 


ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICISM, И ПРЕДИ, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
Е ЕДНА ABSOFREAKINLUTELY ЕКСТРЕМНА (EVIL) ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО
TRIES TO CREATE AN ABSOFREAKINLUTELY ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ,

ЧРЕЗ КОЯТО С THE ABSOFUCKINLUTELY HELP, LOVELY JOSEPHINE,
OF AN EVIL ПРОПАГАНДА & ЖЕСТОКИ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕСИИ
ДА (50%-100%) РУШИ СВОБОДАТА & ALL ПРАВАТА НА ХОРАТА!

ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICISM, И ПРЕДИ, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
WHEN APPLIED ВИНАГИ ВОДИ A SOCIETY/NATION ДО ДИКТАТ(+УРА),
КАТО НАГЛО ЛЪЖЕ И ОБЕЩАВА TO THE PEOPLE “СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”,
BUT IN REALITY ИМ ДОСТАВЯ (BLOODY HELL:) РАЗРУХА, МЪКА, НЕЩАСТИЕ!
{EVERY ДИКТАТ(+УРА), ВСЯКО СВЕТЛО БЪДЕЩЕ, LOVELY JOSEPHINE,
MAKES MOST OF THE PEOPLE
ABSOFREAKINLUTELY FULL OF RESENTMENT!
OH, THAT ABSOFUCKINLUTELY
RESENTMENT MENTALITY/PSYCHE – IT’S EVIL!
ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICISM IS ABSOFUCKINLUTELY WARFARISM,
IS, LOVELY JOSEPHINE,
THE REAL HIGHWAY TO HELL! YES, ABSOLUTELY!}
 
  


МИСТИЦИЗМЪТ ВИНАГИ ДЕБИЛНО СЕ ОПИТВА ДА СЪЗДАДЕ
(ДА ПРЕНАПИШЕ, ДА СИ ИЗМИСЛИ НЯКАКВА СИ ИСТОРИЯ ЗА)
НЕСЪЩЕСТВУВАЩА
РЕАЛНОСТ”, AN IRRATIONAL IDEOLOGY:

AN ABSOFREAKINLUTELY
WISHFUL SET OF IDEAS & НАРАТИВ,
A (BAD) SET OF IDEA(L)S THAT CANNOT EXIST IN THE REALITY,
A SET OF IDEA(L)S THAT FAIL, BUT IN THE MINDS OF MYSTICS,
A SET OF IDEA(L)S THAT WHEN APPLIED, LOVELY JOSEPHINE,

ОБЕЩАВАТ ДА ДОНЕСАТ РАЯ НА (НЕБЕСАТА &) ЗЕМЯТА, НО
ВИНАГИ ДОНАСЯТ IN THE LONGER RUN НЕЩАСТИЯ И МЪКИ =
ВИНАГИ ДОНАСЯТ THE REAL(ITY OF) АДЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
ТУК НА ЗЕМЯТА, В
THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА – ЗА ХОРАТА!

The RATIONAL (human), lovely Josephine, is the real(ly practical) = the moral! КРАСИВОТО, красив (раз)УМ.
The RATIONAL human’s thinking & acting is OBJECTIVE, NOT postmodern (NOT консенсусно-прагматично)!
The IRrational human(’s thinking & acting & MORALITY), lovely Josephine,
is
MYSTICism-based = postmodern = религиозно-ИДЕАЛистичното и(ли) диалектично-МАТЕРИАЛистичното. ГРОЗНОто!
Да поговорим сега, lovely Josephine,
за ДОГМАтичната доктрина
of the (ideology of) MYSTICism, за който КРАСОТАта is a(n absolutely) TERRIBLE force! Баси!
 
The MYSTICISM-BASED ФИЛОСОФИЯТА, lovely Josephine, RESENTS (= HATES) ИСТИНСКИ КРАСИВОТО (= THE GOOD)!
 
The IRrational is the UNreal(ity) = is the MYSTICAL! Oh, yes, the IRrational, lovely Jos, is ГРОЗНОТО! Absolutely!
The IRrational BREEDS
the (philosophy of) тоталитаризъм! The IRrational BREEDS the (philosophy of) FATHERism!
 
The IRrational, lovely Josephine, is
the BAD or the EVIL = the FAITH(ism)-based MORALITY & POLIT(econom)ICS!
The
IRrational human’s thinking is NON-objective = is always a (version of) MYSTICAL thinking & ACTING.
 
И ДНЕС ИМА SO MANY (IRRATIONAL) ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
WHO
ВЯРВАТ В (ALL KINDS OF VERSIONS OF ЕТИКИ & НАРАТИВИ OF) THE МИСТИЦИЗЪМ  =
ARE NOT, NOT IN TOUCH WITH THE
(21-ST CENTURY) REALITY, LOVELY JOSEPHINE,
ПО МНОГО И ВАЖНИ ТЕМИ, КОИТО КАСАЯТ (ОРГАНИЗАЦИЯТА НА) ЖИВОТА!
THESE PEOPLE’S
MIND(SET)S, ПО ТЕЗИ ТЕМИ, ARE BEING RUN BY THE НЕРЕАЛНОСТТА!

ЗА (ФИЛОСОФСКИ) ГРОЗНОТО!
OF BAD & EVIL (SETS OF) IDEAS!

OF
THE BAD OR EVIL STANDARD!
THE UNREAL(ISTIC) STANDARD,
THE STANDARD OF UNREALITY
НА THE СОЦИАЛНИТЕ УТОПИИ,
КОИТО
ПРОИЗВЕЖДАТ (PPL’S) UNREALISTIC IDEAS & GOALS=
ПРОИЗВЕЖДАТ A TERRIBLY DISTORTED VISION OF REALITY=
  
ПРОИЗВЕЖДАТ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ЗЪЛ ИНДОКТРИНИРАН СВЯТ=

ПРОИЗВЕЖДАТ AN EXTREMELY DARK VISION OF THE WORLD=
THE ROOTS OF THE ABSOLUTE EVIL = DICTATOR(SHIP) =
PRODUCING AN IRRATIONAL(ity-basedСВЯТ = STUPIDISM!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY WISHFUL THINKING!
THAT’S THE (PSYCHOLOGICALLY) UNHEALTHY CULTURE:
МИСТИЧНИЯТ (IMPOSSIBLE) СТАНДАРТ – OF VALUE/MORALITY!
OF SETTING THE ABSOLUTELY IMPOSSIBLE IDEALS & GOALS!

OF THE COERCION-BASED СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ
(OF АГРЕСИВНО ЗЛОВРЕДНИТЕ MORAL AND POLITICAL СИСТЕМИ),
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY PRODUCED, LOVELY JOSEPHINE,
BY
THE CONTRADICTIONS (WITH)IN THE MYSTIC PEOPLE’S THINKING (PROCESS),
WHICH IN ITS OWN TURN ABSOFUCKINLUTELY PRODUCES, LOVELY JOSEPHINE,
THE MYSTIC PEOPLE’S
FUNDAMENTALLY FLAWED (INDIVIDUAL) CHARACTER =
THE
FUNDAMENTALLY IRRATIONAL (SETS OF) IDEA(L)S, (ABSOLUTE) EVILNESS!


Това е
(fundamentally important & culturally significant) тема, lovely Josephine,
ЗА
the COERCION-based (morally subversive, а следователно и кофти полит-икономически) социални СИСТЕМИ – evil (delusional, унизителни и destructive to all humans) SETS of idea(l)s!
ЗА НЕРАЦИОНАЛНИТЕ (МИСТИЧНИТЕ) СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ, THAT ARE ALL: ANTI THE (OBJECTIVE) REALITY & ANTI THE INDIVIDUAL RIGHTS!
МИСТИЧНИЯТ МЕТОД (НА
МИСЛЕНЕ, MOTIVATION & ACTION), LOVELY JOSEPHINE, IS THE ANTI SCIENTIFIC (= FAITH-BASED) METHOD(OLOGY)! YES, ABSOLUTELY!
  
ЗА КАТЕГОРИЧНО БЕЗКОМПРОМИСНО) OPPOSING TO (any form of) MYSTICISM, lovely Josephine,
макар, че (все още) над 90% от хората по света са (по-големи или по-малки) МИСТИЦИ имат IRRATIONAL (догматични) BELIEFS!
Да, истински (раз)УМНИЯ човек, който живее в 21-ви век,
трябва
(да може) ясно и твърдо ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ (като един истински атеист = a truly & fully SECULAR човек), lovely Josephine,
на шумно & навсякъде ПРопагандирания ПОПУЛИСТКИ НАРАТИВ of the (evil) ДОГМАТА of (any form of) MYSTICISM (Утопизъм, Stupidism),
but, but, but
такъв истински SECULAR човек should do this OPPOSITION NOT coercively,
NOT by the (
заплаха от) USE of force [с изключение на случаи based on the absofuckinlutely IMmorality of the войнстващия HARDcore ЕКСТРЕМЕН (NON-)RELIGIOSITY totalitarism-based МИСТИЦИЗЪМ]

ами by USING -acting onto- objective ПРИНЦИПИ/convictions,
that are ONLY based on: REASON/rationality1, LOGIC2 & facts of the REALITY3)! OK? Get that?

Let me now, lovely Josephine,
да (ти) РАЗкрия (the OBJECTIVE) истината
за (the EVIL, the UNreal & the DOGMAtic доктрината на) МИСТИЦИЗМА,
that is absofreakinlutely based on
BAD (IRrational sets of) IDEAS i.e. values/principles!
Това е (все още) НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА
(today’s) (DOGMAtic) доктрина -
с НАЙ-МНОГО на брой (
irrational) ФЕНОВЕ all OVER THE WORLD,
която, обаче, BECAUSE BASED ON (using) IRrationality (= based on an IRrational Standard of VALUE/morality), lovely Jos,
absofreakinlutely (
тъпо) ОТРИЧА (the objective) РЕАЛНОСТТА по ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНИ въпроси за човека и света!
Oh, that (
идеологически & полит-икономически) TRIBALism (coming from а very long time ago)!
So,
нека (сега да по)ГОВОРИМ, lovely Josephine,
за
the COLLECTIV(ism) of the TRIBAL(ism); за the (old) COLLECTIV(ism) of the COWARD(ice),
да поГОВОРИМ за the (evilness of the) COLLECTIV(ism) of the Great STUPID(ism), STATISM!
Важно е да поГОВОРИМ за тоз’ absofreakinlutely GREATest (harder or softer авторитаризъм-based) STUPID(ism), lovely Josephine,
           
     
защото (все още) so MANY хора се (ТЪПО, дълбоко ЕМОЦИОнално & ЗЛОвредно) влюбват, а после и се ЖЕНЯТ (веднъж и за цял живот, без ever да се развеждат, баси!)
ЗА (
the very, very old) ИДЕЯТА  (of догматичен) МИСТИЦИЗЪМ = (Господа на) ТРИБАЛИЗМА = (Господарят of) (Big Bro) STATISM = Великият WIZARD(ism) !Е, баси, a?!
    
     
So,
нека (сега да по)ГОВОРИМ, lovely Josephine, of:

 
 

“ACTING ON А WISHFUL THINKING!
ACTING (IRRATIONALLY) AGAINST
THE (OBJECTIVE
PRINCIPLES OF) REALITY!” -
ТОВА Е THE BASIC ПРИНЦИП НА ANY (VERSION OF) МИСТИК/МИСТИЦИЗЪМ.
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) FRAME OF REFERENCE=
THE TRULY IRRATIONAL (= МИСТИЧНАТА) FRAME OF REFERENCE (OF UNREALITY)!
ЗА THE (EVIL TRIBAL DOCTRINE OF) SOCIAL УТОПИЧНИ (POPULIST) ОБЕЩАНИЯ, БАСИ,
КОИТО СА ABSOFREAKINLUTELY (ХЕЙТЪРСКИ) НАСОЧЕНИ (IN THEIR PRINCIPLES), LOVELY JOSEPHINE,
СРЕЩУ
ACHIEVING (GREATER PROSPERITY BY THE SECULARISM OF THE) ИСТИНСКИ СВОБОДЕН WORLD!
[ДА, ALL МИСТИЦИТЕ ВИНАГИ PROMISE “СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”, VIA REAL(LY USINGПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ,
АЛАIN FACT, ВИНАГИ ДОСТАВЯТ, LOVELY JOS, (‘CAUSE НОСЯТ В СЕБЕ СИ ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ &ДИСTОПИЯ,
BASED ONTO
USING (THE STUPIDISM OF THE EVILNESS OF)  STATE’S FORCEBRUTAL ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ!]
НЯМА, НЕ МОЖЕ ИЗОБЩО ДА ИМА,
MORE RIDICULOUS, MORE ABSURD,
ПО-ТЪП И ПО-ОПАСЕН НАЧИН ЗА
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА
ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ ТОВА ЧОВЕК TO BE(COME) СЪС СЪЗНАНИЕ, THAT
IS BASED ONTO
НЯКАКВА DUMB МИСТИЧНА ЕТИКА,
НЯКАКЪВ СИ
SET OF МИСТИЧНИ (IRRATIONAL) ИДЕИ!ВСИЧКИ ВИДОВЕ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ РЕАЛНОСТТА,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ НАУЧНОСТТА,
THE REAL(LY) SCIENTIFIC METHOD (OF THINKING),
КАТО ГО ТЪПО ЗАМЕСТВАТ С GOD’S COMMANDMENTS!
OH, YES, THEY ABSOFREAKINLUTELY (ТЪПО) DO (IT)!
АЛА ТЪПОТО (THE DUMB HUMAN) LOVELY JOSEPHINE,
МОЖЕ ТО BE(COME) ABSOFREAKINLUTELY BLOODY ОПАСНО!
ТОВА ПРИЧИНЯВА БОЛКА, МЪКА И(ЛИ) СМЪРТ!
(DOGMATIC) ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ
THE CULT(
URE) THAT IS MAKING PPL UNHAPPY=
IT IS FAILING
THE (REAL) MEANING OF LIFE!
SO, LOVELY JOSEPHINE, IT’S AN
EVIL STUFF!

ЗА THE FAIRY TALES OF AN (EVIL) UTOPIA,
ЗА ”ТАЙНСТВАТА“ НА MYSTIC ЧУДЕСАТА“,
ЗА ”THE (GREAT) LOVE OF ALL NARRATIVE,
ЗА ALL “THE WISE” SOCIAL ”DO-GOODERS,
THE GREATEST (EVER!) HUMANITARIANS,
THAT ARE
ALL BASED ON IRRATIONALITY,
[= USING
AN EVIL DOGMATIC DOCTRINE,
THAT PRODUCES
AN EVIL MORAL SYSTEM=
=
OLD “TRADITIONAL” TRIBALISTIC CULTURE,
ВЕДНО С ITS ®EVOLUTIONARY LINE, БАСИ!]
THAT
(ARE TRYING TO) TURN THE WORLD
INTO AN ABSOFREAKINUTELY
DYSTOPIA!
ТЕЗИ (IRRATIONAL) ХОРА, LOVELY JOS,
СА SOCIAL UTOPI(ANI)SM-LOVERS, БАСИ,
СА
THE GREATEST (HARD OR SOFT) ПОПУЛИСТИ,
СА THE BIG (BRO) STATISTS, AUTHORITARIANS,
КОИТО (СА УЖ ВИНАГИ ГОТОВИДА) ABSOLUTELY
"SELFLESSLY РАБОТЯТ ЗА THE HIGHER GOOD", БАСИ!
 


ЗА THE ИНТЕЛ/ДУХОВЕН ДЕФИЦИТ,
ВЕДНО С THE HUGE EMOTIONAL(ISM)
OF ALL THE IRRATIONAL (EVIL) ХОРА!
ЗА ДОМЕЙНА НА НЕРЕАЛНОСТТА, БАСИ!
ЗА
THE APPLICATION, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREATEST
STUPIDITY/STUPIDISM =
THE (VERY OLD) MYSTICAL (LINE OF) IDEA(L),
THAT IS BASED ON (BELIEVING IN) AN UTOPIA
OF А GREAT & WISE(ST МИСТИЧЕН) WIZARD =
THE
RATIONALLY (MIND-)BLINDED PEOPLE, БАСИ!

ЗА ОПАСНОСТТА НА НЕРАЦИОНАЛНОСТТА,
THAT PROMOTES ПРОСТОТИЯ ON ANY LEVEL!
ОХ, ТОЗИ ЗЛОВРЕДЕН
PR НА ПРОСТОТИЯТА!
THE IRRATIONAL ВИНАГИ ГО ИЗБИВА НА ПРОСТОТИЯ,
КОЯТО МОЖЕ И ДА ИЗБИВА ХОРА!
YES, ABSOLUTELY!
ОХ,
ТЕЗ ЗЛОВРЕДНИ ИДЕИ, (КРИВОРАЗБРАНА ВИЗИЯ)
THAT ARE ALL, ALL, ABSOFUCKINLUTELY ALL
ОСНОВА(ВА)НИ НА AN IRRATIONAL STANDARD OF VALUE/MORALITY,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И ТАКИВА: ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ЕСТЕТИКА!
ДА,
НЕРАЦИОНАЛНОТО Е VERY MUCH ОПАСНО НЕЩО! ABSOLUTELY!
ОХ, ТОЗ ЗЛОВРЕДЕН СОШЪЛ (УТОПИЧЕН) (MORAL) СТАНДАРТ (OF VALUE)!

ЗА
ВЕЧНАТА ВОЙНА НА (THE MORALLY) ЗЛОТО!
ЗА ВОЙНАТА
ВОДЕНА СРЕЩУ (MORALLY) ДОБРОТО!
ЗА ВОЙНАТА
СРЕЩУ (USING) (РАЗ)УМА/RATIONALITY,
ВОЙНАТА НА (ФИЛОСОФИЯТА OF) MYSTIC(ISM) СРЕЩУ REAL(ISM)! OMFG!
ВОЙНАТА НА “БОЖЕСТВЕНОТО” (& БОГАТА МУ “ДУХОВНОСТ”) = THE EVIL
СРЕЩУ ИСТИНСКИ
ДОБРОТО (ПРАКТИЧНОТО, УСПЕШНОТО) = МОРАЛНОТО!

ЗА THE EVIL (FAITH-BASED) АЛАБÁЛИЗМИТЕ НА TODAY’S МИСТИЦИЗМА.
И ЗА (ВСЕ ОЩЕ) МНОООГОТО АБДА̀ЛИ ALL OVER THE WORLD В 21-ВИ ВЕК,
КОИТО (BECAUSE IRRATIONAL IN THOUGHT) WANT TO CREATE, LOVELY JOS,
AN ABSOFUCKINLUTELY
MEDIOCRE WORLD! OH, THAT GRANDE STUPID(ISM)!
[SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, DO YOU WANT TO LIVE IN A BETTER WORLD?
WELL, IF YOU DO, THEN GO AND MAKE IT –
MAKE YOUR  BETTER WORLD! OK?]
 
ЗА THE (OLD & EVIL LINE OF) МИСТИЧНА (TRIBAL FAITH-BASED DOGMATIC) ВИЗИЯ ЗА СВЕТА!

UNDERSTANDING HOW THE (METHODOLOGY OF AN) IRRATIONAL MIND(SET) OPERATES -
ЗА ДА (МОЖЕ ДА) (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДА ITS ИСТИНСКИ (RADICALLY) BAD (OR EVIL) IDEA(L)S!
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL НАПЪНИТЕ TO CHANGE/HIDE/ESCAPE РЕАЛНОСТТА:
VIA APPLYING WISHFUL THINKING, MORALLY EVIL NARRATIVES AND АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ!
THE TRULY EVIL MORALITY/CULTURE OF (HARD OR SOFTER) INCOHERENCE WITH LIFE/REALITY!
ОХ,
ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL STANDARD – OF VALUE!
ОХ,
ТОЗ МИСТИЦИЗЪМ! ОХ, ТОЗ UNREAL ЕДНОРОГ(ИЯТ)!
 
OF BELIEVING (JUST ON FAITH),
OBEYING & PRAYING (TO A) GOD(DESS)!
[А БОГОХУЛЕЦА ТРЯБВА ДА СЕ НАКАЗВА,
ПРИ ТОВА БЕЗМИЛОСТНО И ЖЕСТОКО!
]


     ОХ, ТОЗ
EVIL МИСТИЦИЗЪМ OF THE HUGELY INCOHERENT
[WITH THE OBJECTIVE (PRINCIPLES OF) REALITY & LIFE]
MORAL ГРАНИЦИ OF МИСЛЕНЕ & ACTING=
THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD =
THE INCOHERENT VISION OF THE RIGHTS =
THE INCOHERENT VISION OF JUSTICE(+ism)!
YES, IT IS ALL ABOUT, LOVELY JOSEPHINE,
THE TRULY
EVIL MYSTIC’S (ФИЛОСОФИЯ) ИДЕИ/IDEOLOGY
OF THE
BROTHER(ISM), THE ABSOLUTELY COLLECTIV(ISM)!
ОХ, THAT (ANCIENT EVIL LINE OF THE) ПАТЕРНАЛИЗЪМ:
THE GOD/FATHER IS (OUR) ABSOLUTE KING/LORD! БАСИ!
МИСТИЦИЗЪМ - ТОВА Е (ЦАРСТВОТО НА REAL) ЗЛОТО!  

 


 
OH, THAT EVIL INSTITUTIONAL CENTRALIZATION, LOVELY JOSEPHINE,
OF (THE GOD -OUR KING- OF) ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА (POPULISM-BASED) POWER,
ВЕДНО С ITS ABSOFREAKINLUTELY FAKE (“COMMON GOODNESS”) НАРАТИВ/ЛОЗУНГ!
ТОВА Е THE EVIL(NESS) OF THE (MYSTICISM-BASED) КОЛЕКТИВИСТИЧНА КУЛТУРА!
  
ТОВА Е ИСТИНСКИ НЕРАЗУМНОТО/ПАРАЗИТИРАЩОТО (= THE OBJECTIVELY ЗЛОТО), LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
ДЪЛБОКО МРАЗИ И ВОДИ ABSOLUTELY БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА ВОЙНА СРЕЩУ ДОБРОТО/ПРАКТИЧНОТО/УСПЕШНОТО!

“MADNESS is rare in INDIVIDUALS,
but in GROUPS, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the
(absofuckinlutely) norm.
Friedrich Neitzche

The CRAZY dogmatic доктрината of (any version of) МИСТИЦИЗЪМ, lovely Josephine,
ВИНАГИ
STARTS WITH (IS BASED ONTO)
the God’s HUMAN’s IRrational (method of) REASONING, ВОЛЯ & (последствието the making of IRrational) CHOICES!
И тези три неща (въз)произвеждат ЗЛОвредния FAITHism, the faith-based “Reality”! Yes, absolutely!
YOU ought
TO (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ
ти (ще) си изложена, както е още от па̀мтивека било, lovely Jos,
на the absolute ПРОИЗВОЛА НА THE (evilness of) COLLECTIVism,
който (paternalism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some God,

както и да изпълняваш (to obey) Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти казват,
тогава
them people, lovely Jos, will POINT @ YOU as “the bad/evil human”,
който бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на колектива/общ(еств)ото
в името на собственото си
ЕГОистично/ЕГОцентрично живуркане, баси! Omfg!
And these
мистични хора, lovely Josephine, не само ще те сочат НЕодобрително с пръст, но и
will try TO FORCE/HURT/COERCE you – in any (old & brutal) way that they can think of (и обстоятелствата им го позволят)!
So, do you, lovely Josephine, get the (root of
the) MYSTIC’s EVIL (intellectual) IDEA(l), ah?


OF
THE OLD WORLD (OF) MYSTICISM:
 

THE DARK/CRAZY SIDE OF HUMANITY,
OF THE ABSOLUTELY IRRATIONAL MINDS,
THAT WANT (ARE HUNGRY FOR POWER!)
TO CONTROL  ALL THE (LIVES OF THE) PPL,
(
ACCORDING TO THEIR VERY BAD VISIONS)
VIA USING
TRULY EVIL POPULIST SLOGANS!


OH, OH, OH, LOVELY JOSEPHINE,
THAT (
TRULY EVIL) USE OF IRRATIONALITY,
(COERCIVE VISION OF ORGANIZING THE WORLD)
BASED ON USING (AN) IRRATIONAL MORALITY,
WHICH ABSOFUCKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
EMPOWERS THE MYSTICS & DISEMPOWERS
THE PEOPLE!
[
EMPOWERS THE GOVERNMENT, NOT THE INDIVIDUALS]

THAT’S THE EVIL CREATION(ISM), LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (NON-)RELIGIOUS BRUTAL (SUPER) ABUSERS &
THEIR’S ABSOFREAKINLUTELY MYSTICALREVELATIONS”!
THAT IS THE (MYSTIC’S DOCTRINE OF) PARALLEL “REALITY”!
THAT’S THE TRULY EVIL (VISION OF THE) WORLD -  OF STATISM!
IN SHORT, LOVELY JOS,
THAT’S THE ROOT OF  THE DESPOT(ISM),
THAT IS
BEING ORGANIZED BY (USING GOVERNMENT) COERCION!
OH, THAT (ABSOLUTELY DOGMATIC) BUILDING OF AN UNREALITY,
BY THE WOR(L)D OF GOD – THE GOD OF (“THE BROTHER’S”) STATISM!


 
OF THE (HUGE) EMOTIONALISM, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSOLUTELY (MANY) NON-RATIONAL PEOPLE
[THE BASICS OF MYSTICISM IS USING IRRATIONALITY]
AND THEIRSMYSTICAL, LOVELY JOS, “REVELATIONS”,
THAT ARE ALWAYS
REJECTING  СВЕТА THEY LIVE IN!
THEY ARE ALWAYS RESENTING THE MODERN WORLD!

YES, THEY ARE ALWAYS CONDEMNING THE WORLD!
YES, THEY HATE THE MODERN WORLD THEY LIVE IN!
YES, (THE MODERN-DAY) MYSTICISM IS  TRIBALISM!

ALL MYSTICAL “REVELATIONS”, LOVELY JOSEPHINE,
 
ABSOFUCKINLUTELY PROMISETHE GEATER GOOD”,

ABSOFREAKINLUTELY PROMISE “THE GOOD” LIFE,
BUT SOMEWHERE DISTANT IN “
THE BRIGHT FUTURE”,
AND AT THE SAME TIME
THEY ALWAYS DESTROY THE IR,
AND (AS A RESULT) DELIVER
A TRULY BAD LIFE/LIVING
FOR THE INDIVIDUALS, BASED ON
TRIBAL STUPIDISM!
THAT IS THE WORK (RESULT) OF ALL “REVELATIONS”!

IT’S ALL ABOUT THE HUGE IRRATIONALITY/PRIMITIVISM
OF
THE EVIL (DANGEROUS DOCTRINE OF THE) TRIBALISM:
THE DOGMA OF THE TRULY EVIL (TRIBAL) STUPIDISM,
THAT ALWAYS DELIVERS
AN ABSOLUTELY BAD LIFE/LIVING
(A LIFE BASED ON DESTRUCTION OF THE INDIVIDUAL RIGHTS)
FOR (ALMOST) ALL OF THE INDIVIDUALS IN THE NATION!
(AND ESPECIALLY FOR THE MOST ABLE/PRODUCTIVE PEOPLE!)
 

OH, THAT EVIL COLLECTIV(ISM) OF THE TRIBAL(ISM) -
IT’S ALWAYS
BASED ONTO THE DANGEROUS FAITH(ISM),
THAT ALWAYS
DELIVERS (COLLECTIVE) TOTALITARIANISM!

OF THE TRULY  EVIL  PSYCHOLOGY, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ALL THE FORMS OF) COLLECTIVISM, MYSTICISM!
OH, THOSE CORRUPTED MINDS OF THE (EVIL) PEOPLE!
[
MYSTIC  PPL  = CORRUPTED MINDS =  EVIL MORALITY
THAT SUPPORT  THE  ABSOLUTELY EVIL  PRINCIPLE:
SUCKING (LIVING), LOVELY JOS, OF S.O. ELSE’S ENERGY!]
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ISM) OF THE TRIBAL(ISM)!
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ISM) OF THE STUPID(ISM)!
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ISM) OF THE COWARD(ICE)!
IT IS
ABSOLUTELY FULL OF POPULISM, INCOHERENCE!

MYSTICISM IS INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!
MYSTICISM IS INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) TRUTH!
MYSTICISM-BASED “
REALITY” PRODUCES INCOHERENT VIEWS
OF
LIFE, LIBERTY, PROPERTY, HAPPINESS & THE REAL WORLD!
THAT IS WHY, WHY, WHY, LOVELY JOSEPHINE,
THAT ABSOFREAKINLUTELY DOGMATIC (SUBJECTIVIST)
DOCTRINE IS ABSOLUTELY E-V-I-L – FOR ALL THE HUMANS!
IT IS
THE SOURCE OF ALL DICTATOR(SHIP)S! ABSOLUTELY!
 IS
ОХ,
ТАЗ EVIL ДОКТРИНА (OF) МИСТИЦИЗЪМ,
ОХ,
ТАЗ TRULY ВРЕДНА SUBVERSIVE ЕТИКА,
КОЯТО IS INCOHERENT WITH THE REALITY,
& IS
AGAINST THE (HUMAN) NATURE, БАСИ =
IT IS AGAINST
THE INDIVIDUAL RIGHTS, NAMELY:
LIFE, LIBERTY, СОБСТВЕНОСТ & ACHIEVING ЩАСТИЕ!

OH, THAT
CULT(URE) OF (EVIL) SUBJECTIVISM,
ПРЕДСТАВЕН (НА
КОГО?), LOVELY JOS, БАСИ,
КАТО
“ИСТИНА” ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ, БАСИ,
КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ COERSIVELY НАЛОЖЕНА!
YES,
IT IS ALL ABOUT THE WORLD OF SUBJECTIVISM!

ЗА
НАЙ-СТАРАТА (& ABSOLUTELY CORRUPT) CULTURE =
МИСТИЧНАТА КУЛТУРА, В КОЯТО, LOVELY JOSEPHINE,
ЕДИН ПРЕМЪДЪР  &  ALL RIGHTEOUS  ВЕЛИК(АН-)БОГ
УПРАВЛЯВА ALL, ALL THE PEOPLE СВЍШЕ! БАСИ, А?!
ОХ, ТОЗ
ВСЕВЛАСТЕН И БЕЗГРЕШЕН ГОСПОД(АР)!
ИМЕННО
ТАЗOLD & EVIL CULTURE, LOVELY JOS,
[E
THE REALLY ABSOFREAKINLUTELY СЪЩИНАТА
НА МЕСИАНСКАТА (WIZARD’S) КОНСТРУКЦИЯ:]
 
УЧИ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ГОТОВ
ДА (САМО)ПОЖЕРТВА HIS OWN VALUES/LIFE
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО = GOD:
COMMON GOOD  BEFORE  INDIVIDUAL GOOD!
THE COMMON GOOD COMES BEFORE (IS GREATER THAN) THE PRIVATE GOOD,
& THE INDIVIDUAL
EXISTS (ONLY) AS A MEANS TO THE ENDS OF THE COLLECTIVE!
THE COLLECTIVE IS (MUST ALWAYS BE PUT) ABOVE THE INDIVIDUAL(S VALUES)!
ТОВА Е МОРАЛНО! ТОВА Е ДОБРО! BE SELFLESS!”- ПРОПОВЯДВАТ МИСТИЦИТЕ.


ЗА
ДОГМАТА OF THE EVIL(NESS OF) IRRATIONALITY!
[ТАЗ’ ДОГМАТИЧНА ДОКТРИНА CREATES UNHAPPY PPL.]
OF THE PHILOSOPHY OF МИСТИЦИЗЪМ.
ЗА МИСТИЦИТЕ & ТЯХНАТА ДОКТРИНА.
OF THE STUPIDISM, LOVELY JOSEPHINE,
OF (
THE MYSTIC SCHOOL OF) THOUGHT!
OF
THE IRRATIONAL METHOD(OLOGY),
BASED ONTO AN IRRATIONAL
MORALITY,
OF THE
(ДОКТРИНАЛЕН) МИСТИЦИЗЪМ:
OF (
ДОГМАТИЧНО) BELIEVING IN THE UNREAL!


ЗА THE (BLOODY) ОГРОМНИТЕ ВРЕДИ И МЪКИ
НОСЕНИ WITHIN THE (CABAL OF) MYSTICISM,
WITHIN
THE IDEA(L)S OF МИСТИЦИЗМА, БАСИ!
  

Защо ние (хората по света), lovely Josephine,
и полит(иконом)ическите системи, които организираме (за да живеем)
сме (днес) това, което сме; такива каквито сме; have such relationships?
Защото
all the institutions of all страни по света, lovely Josephine,
(дори и в 21-ви век) are based onto (moral) IDEA(L)S (principles, values),
които, обаче, все още, (essentially) come from МИСТИЧНИ BELIEFS,
а не, не, не (the use of) facts & rationality! Oh, that (act of) IRrationality! Баси!
Да, всеки (
living) МИСТИК (look @ the today’s социалните медии, баси!), lovely Josephine,
promotes &
търгува своите IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ и тъпи (= not objectively фактологични) ИНТЕРПРЕТАЦИИ:
of the (yesterday’s & the today’s) world, life, liberty, (collective) property, money, wealth & the (pursuit of future’s) “happiness”, баси!
So, let’s now talk, lovely Josephine,
за съвременното (21-ви век) (evil, but true power of)
the INcoherent (with the reality) “
свещеничество” [чрез което some kind of a God (must) управлява небесата и(ли) the world]
about the (today’s
evil) PRIESTS’ (mysticism of total anti-IR контрол of)
the (social-economic) organization
of a nation, region & the whole world.
Това е НЕпрактично нещо е истински кофти нещо за all (productive) ppl.
Това е кофти нещо, ала често пъти е и EVIL (authoritarianism-based) stuff.
So, хайде да (философски) поговорим, lovely Josephine,
да truly RATIONALLY (ПО)ФИЛОСОФСТВАМЕ,
за (тъпо believing -having faith- in) НЕвъзможното1, грозното2 и вредното3 = РАЗРУШИТЕЛното,
което
(always fails, ала) причинява absofuckinlutely големи ЩЕТИ – на хората, на човечеството!
Да, хайде,
lovely Josephine,
да демистифицирам(е заедно) (еталона за) много духовните
main versions/roots of МИСТИЦИ, ведно с their НЕморални/НЕпрактични идеи (визии)!
Ох, тез
морални стожери” – мистиците де факто (на практика) са evil! Absolutely!

ЗА (ЩЕТИТЕ НА) ШАМАНСТВОТО И ШАМАНИЗМА!
ЗА
THE EVIL ДУХ(ОВНОСТТ)А НА МИСТИЦИЗМА!
OF THE IMPOSSIBLE
1, UGLY2 & HARMFUL3 IDEA(L)S,
THAT
ARE DOOMED TO FAIL = TO BE НЕУСПЕШНИ!
OH, THOSE EVIL POWER-HUNGRY PEOPLE AND THAT
ABSOLUTELY
EVIL (ЗЛОВРЕДНА) QUEST FOR POWER!
ЗА THE TRUE КОРЕНА OF ALL DESTRUCTIVE IDEAS!

(OF
THE EVIL ХОРА КОИТО PUT) POWER ABOVE ALL!
(OF
ХОРА КОИТО PUT) COLLECTIVE(ISM) ABOVE ALL!
BEWARE, LOVELY JOSEPHINE! BE
AWARE OF ALL
THE VERSIONS OF (THE SO MANY)
МИСТИЦИТЕ!

ЗА THE IRRATIONAL (SUBVERSIVE) MORALITIES
[
OF THE REALLY CORRUPT PEOPLE’S MIND(SET)S]
НА УЖАСНО ЖАДНИЯТ(!), LOVELY JOSEPHINE,
ЗА
[ПОЛИТ(+ИКОНОМ)ИЧЕСКА] ВЛАСТ Е(ГА)ЛИТ!
[THAT IS ABSOFREAKINLUTELY ПОПУЛИСТИЧЕН &
ОПАСНО
ВРЕДЕН ЗА ALL THE (PRODUCTIVE) PPL!]

 

OF THE (TRULY
EVIL) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (POLIT-ECONOMIC) СВЕЩЕН+ИЧЕСТВО!
[
чрез което a God  управлява небесата и(ли) the world!]
OF THE “GREAT МИСТИЧНИТЕ WIZARDS, БАСИ,
THAT SAY THAT THEY ARE (POWERED BY
A) GOD!
[които следват an absofreakinlutely DELUSIONal етика,
която винаги FAILS (the people of a nation/регион) – in the long run!]
 
OF
THE CORRUPTION OF THE EU (EVIL) ÉGALITÉ POLIT POWER,
ВЕДНО С НЕЙНИТЕ ПОПУЛИСТКИ EU (DISHONEST) ЛОЗУНГИ!
 
OF THE (EU’S) NEW
ÉGALITÉ  INTER-NATIONAL(SOCIAL)ISM!:
THE CORRUPT POWER OF THE GLOBAL(IST) (EU’S) STATISM!
 
 
ЗА ШАМАНСТВОТО (= HUGE ШАРЛАТАНСТВОТО) НА ШАМАНИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
WHO НЯМАТ REAL ЗНАНИЯ, АЛА ВИНАГИ СА (С) МАСОВИТЕ (FAITH-BASED) ПОЛИТИЦИ,
WHO ВИНАГИ WANT TO УШАМАРЯТ THE REAL SUCCESS OF THE REALLY SUCCESSFUL PPL,
КАКТО И ДА ПООТКРАДНАТ (И ДА ДОРАЗПРЕДЕЛЯТ) THE PRODUCED BY THE PRODUCERS!
OH, THOSE, ABSOFREAKINLUTELY
CORRUPT MINDS, THAT PRODUCE TRULY EVIL IDEA(L)S!
THESE MINDSETS ARE ALL PARASITIC IN THEIR ESSENSE – THEY PRODUCE CORRUPTION
НА ВСИЧКИ РАВНИЩА IN THE ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВОТО!
ТОВА Е
ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ВРЕДНО) НЕЩОЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИВНИ ХОРА!
ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСВАТ
ЕГАЛИТАРИСТИТЕ – ГО РАЗВАЛЯТ ИЛИ УБИВАТ!


OF “
THE GREAT КАЙМАКА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE HUMAN ORGANIZATION(AL STRUCTURE) OF A BAD SOCIETY,
THAT IS (
ВСЕ ОЩЕ) BASED ONTO THE EVILNESS OF (THE DOCTINE OF)
РЕЛИГИОЗЕН И(ЛИ) СЕКУЛАРЕН (GOD OF) М-И-С-Т-И-Ц-ИЗ-Ъ-М! БАСИ!
ЗА
SUPERДУХОВНОТО НА ALL THE GREAT “ДУХОВНИЦИТЕ! БАСИ!
OF THE “ВЕЛИКИТЕ СПАСИТЕЛИ НА (ХОРАТА ПО) СВЕТА, БАСИ:
ЗА
ДУХОВНОСТТА НА ALL THE VERSIONS OF “СВЕЩЕНИЦИТЕ!
ЗА
THE EVIL IDEAS НА ALL THE VERSIONS OFСВЕЩЕНИЦИТЕ!
 
   


СЪС
СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО OF RELIGION И(ЛИ) МАРКС(ИЗЪМ):
КЪМ ЕДИН ВСЕЛЕНСКИ (МИСТИЧЕН)
КОМУН(ИЗЪМ)! Е, БАСИ!
КЪМ
THE “GREAT(NESS)” OF “THE (CONCEPT OF) EQUAL+ITY”!
КЪМ ВЕЛИКАТА БОЖЕСТВЕНА ПРОМЯНА –ЗА
ДОБРОТО НА ХОРАТА, НАРОДА, СВЕТА!

OF THE (
EVIL CONCEPT OF THE GREAT GOD’S) PRIESTHOOD(NESS) , LOVELY JOSEPHINE,
&
DUMB ВИЗИИТЕ, КОИТО THE PRIESTS ИСКАТ ДА (ТИ) ПРОДАВАТ И ДА (ТИ) НАЛАГАТ.
ALL OF
THEIR VISIONS ARE ABSOLUTELY INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) REALITY,
ЗАЩОТО СА ОСНОВАНИ НА (A VERSION OF DOGMATIC) DOCTRINE OF МИСТИЦИЗѢМ.
A SPECTER IS HAUNTING THE WORLD —
THE SPECTER OF (“СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО” OF) MYSTICISM! OMFG!

 
ОХ, ТЕЗ (NON-)RELIGIOUS МИСТИЦИ & THEIR МИСТИЧНИ DOGMATIC ИДЕИ!
 
[Всяко общество в човешката история, lovely Josephine, е имало PRIESThood(ness).
Every PRIESThood(ness) е силно йерархична система (за контрол over the people),
с ясно изразено
ЦЕНТРАЛизирано разделение на ВЛАСТта (на кастата/класата)!
All (
higher-ranking) първоСВЕЩЕНИЦИ учат хората как да бъдат добродетелни1,
как да (о)смислят
reality2 и как да намерят мир в тоз’ кофти свят3! Omfg!
Ох, таз absofreakinlutely ЗЛОвредна мистична, Господ(арска) система!
Ако човек е НЕсъгласен с the
mystic’s position по някоя (важна) тема,
то(гава) той е обявен за (НЕобективен)
ВРАГ and thus stupid or evil!
Мистичната claim to
the (One) “Truth is only based onto FAITH(ism)!
It is only about the
faith(ism) in the (concept of) Saviour(ism), баси!
Oh, that
priesthood(ness) - it’s all about (being hungry for) power!]
The (harmful) old delusion of mysticism -
of the “wizards”,  (radical) мистиците!
Мистицизмът НАД всичко и всички;
НЕпрактичното/faith НАД науката;
utopias
НАД the Individual Rights;
мистицизмът НАД ризън(ability)!
Ох, това СВЕЩЕНИЧЕСТВО!
It has evil ИДЕИ, lovely Josephine,
method (of thinking) & structure!
All OF these
ACT CORRUPTLY!


[THE PRODUCTION OF A GOD-FEARING HUMAN, LOVELY JOS,
RATHER THAN A TRULY
LIBERTY-LOVING  (WO)MAN, БАСИ!]
OF THE EVILNESS OF STUPID(ISM) [OF THE DELISION(ISM)]!
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL!) ДОГМАТА, LOVELY JOS,
НА
ДОКТРИНАТА НА МИСТИЧНОТО ЧУДОТВОРЧЕСТВО!
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY (DELUSIONAL) АНТИ СВЯТ,
THE MORALITY OF ANTI-FREEDOM,
(ANTI-
LIFE & ANTI-FREE MARKETS)
THAT HAS CAUSED SO MANY TIMES
,
SO MUCH ВРЕДИ, БОЛКИ И МЪКИ =
THE EVILNESS IN THE REAL WORLD =
BUILDING
A VERY, VERY EVIL WORLD!
 

OF THE EVIL CULT(URE) OF FAITH(ISM), OF UNREASON(ING)!
ЗА
ДОГМАТИЧНИТЕ (BLINDFOLD, БЕЗРАЗСЪ̀ДНИ) ВЯРВАНИЯ
НА ДОКТРИНАТА (OF THE ABSOFREAKINLUTELY) МИСТИЦИ(ЗЪМ).

"WE THE PEOPLE
-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
(IRRATIONALLY) INVESTING ONE’S OWN ENERGY, LOVELY JOS,
(IRRATIONALLY) INVESTING ONE’S OWN
THOUGHTS (& ACTIONS)
INTO (A VERSION OF)
ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗѢМ! БАСИ!
 

THE (DOGMATIC FAITHISM OF THE PROMISED LAND OF) MYSTICISM:
ДОМЕЙНЪТ OF THE MORAL & PSYCHE ZOMBIFICATION, lovely Jos,
OF THE ROOT OF ALL (HARDCORE & SOFTCORE)
АВТОРИТАРИЗЪМ,
NO MATTER IF IT IS
RELIGIOSITY-BASED OR SECULARITY-BASED!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."

THE DOMAIN OF (TRUE) IRRATIONALITY, MADNESS = UNREALITY!
[THE DOMAIN OF] “THE BLIND ARE LEADING THE (SO MANY) BLIND”!
МИСТИЦИЗМЪТ TRIES TO F-O-R-C-E ITS IRRATIONAL VISION OF THE WORLD
TO ALL THE OTHER
ХОРА WHO BELIEVE OR NOT IN THE МИСТИЧНИ BELIEFS!
IT’S ALL, LOVELY JOSEPHINE, ABOUT
THE (
IMMORALITY OF) ORGANIZED (BY THE GOVERNMENT) COERCION!
YES, THE (
EVIL) APPLICATION OF (POLIT) COERCION BY THE LAW!
IT’S ALL ABOUT THE (
MORALITY OF THE RADICAL) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
THAT’S AN ABSOFREAKINLUTELY
EVIL THING. YES, IT REALLY IS!
ВСЯКО ЗЛО, LOVELY JOS, TRIES ДА СЕ МАСКИРА КАТО ДОБРОТО”=
ДОМЕЙН В КОЙТО THE IRRATIONAL ХОРАТА ГО ИГРАЯТ ДОБРИТЕ,
А ИСТИНСКИ
RATIONAL IN THOUGHT & ACTION ХОРА – СА ЛОШИТЕ!
SO, LET’S NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT
THE IRREVERSIBLY DAMAGED MIND(SET)S НА МИСТИЦИТЕ!

OF THE DOGMATIC CULT(URE) OF (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 

OF THE CULTURALLY ACCEPTED OLD DELUSIONS!
ЗА
THE SO, SO MANY ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
(САМО)
ЛИШИЛИ СЕ ОТ ИСТИНСКИ ЗДРАВ РАЗУМ.
ЗА СЪЗНАНИЕТО НА ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
THAT’S ОБЛАДАНО ОТ
ДОГМАТА НА МИСТИЦИ(ЗМА)!

The Sleep of Reason Produces Monsters, F. Goya.

Всеки човек, lovely Josephine,
без значение на неговия пол, възраст, раса, етнос, професия или социален статус,
може (има право) ДА (избере да) ВЯРВА в каквото си (по)иска (включително, lovely Jos, и в глупост/и),
стига, ОБАЧЕ,
да не, не, не (пречи или)
(физически & психически, политически и икономически, да) НАСИЛВА другиго да (по)ВЯРВА в това (си) нещо!
Да, никой човек (или група хора
, или Правителство/Държава), lovely Josephine,
няма (и никога не, не, не трябва да има) право TO FORCE (да принуждава) неговите (ir)rational BELIEFS/ВЯРВАНИЯ/choices onto others!

The
(objective) reality, lovely Josephine,
is that the world (
е все още) full of so, so many (all kinds of) DOGMAtic хора-МИСТИЦИ!

So, нека сега, lovely Josephine,
да поговорим за Д-О-К-Т-Р-И-Н-А-Л-Н-И-Т-Е (& радикални!) хора-МИСТИЦИ,
[които са full of IRrational(ity-based) BELIEFS, които искат TO FORCE тез си ВЯРВАНИЯ/ценности onto others, баси!]
[това е absofuckinlutely различно равнище на the (application of) ridiculous (school of) МИСТИЦИЗѢМ, на силово налагане на ми(с)тични (irrational!) ценности т.е.
  равнището на (правене на) не, не, не
обикновена глупост, ами на dangerous СИСТЕМНА глупо(вато)ст, ДОГМАтично-ДОКТРИНАлна ЗЛОнамереност]
които искат да
coercively НАКАРАТ (много) други хора ДА (по)ВЯРВАТ в мистичната им (философска, идеологическа) ПРАВОТА”/тъпота/УЧЕНИЕ, баси!
Ох, таз
божествено разкривана истина (by the НЕпогрешим Saviour), баси! That’s a truly evil stuff!
That’s the(
evil) PSYCHOLOGY of тоталитарно/авторитарно мислене, motivation & action! That’s the sickness (забитите dogmatic pins) in the (mystic’s) head/mentality!
  
                                                                                     

Ох, таз
’ absofreakinlutely ДОКТРИНАЛНА “правота”, lovely Josephine,
която изисква на СИСТЕМНО равнище,
consistent & persistent,
(
безмилостно жестоко) COERCIVE/насилствено НАЛАГАНЕ на някаква си (doctrine of absofreakinlutely DOGMAtic) В-Я-Р-А …
(на ужким) в името на ПО-ВИСШЕТО БЛАГО, в името на “доброто/интереса/добруването/благоденствието …на Народа/Обществ(ен)ото! Баси!
Oh, that BLIND (irrational) FAITH(ism)/FAVOUR(itism), ДОГМА (only faith-based “реалност)!
Това,
lovely Josephine,
is THE MOST
EVIL stuff, НАЙ-опасната работа (human activity, ever!) –
с (
bloody) много terrible (политически и икономически) ПОСЛЕДСТВИЯ,
причиняващи (bloody) много и вековни: НЕсвобода, терор(изъм), мъка, НЕщастие, страдание на милиарди хора по света, no matter the space-time domain! Yes, absolutely!
Да, именно това, lovely Josephine,
is the great+est 
EVILNESS (faith-based darkness = rational blindness):

(
налагането на) ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE REAL (ДОКТРИНАЛЕН & COERSIVE) STUPID(ISM)!
Да, именно това,
lovely Josephine,
тотал(итар)но fails the (real) meaning of life – за милиарди хора по света, no matter the space-time domain! Absolutely!
Баси, absolute ЗЛОТО,
което винаги се стреми (със всякакви средства, и с десетилетия, или столетия)
to get (or to stay into)
the ABSOLUTE (polit & economic) POWER [i.e. trying to play the (concept of) God]over the (activities/lives of) people in a nation/регион/world)!

Това, всъщност, lovely Josephine,
е да (на епистемилогочно равнище) РАЗМЕНЯШ местата на черното и бялото,
е (да dishonestly говориш за справедливост и правда, but in fact) (по варварски!) TO DENY (истинска) JUSTICE to the people in a nation/регион/world! Yes, absolutely!
That’s absolutely (
ЗЛОвредно) irrationalbased on (the viewpoint & application of) dogmatic/doctrinal FAITH(ism) & FEAR!
I, lovely Josephine, HAVE LITTLE RESPECT FOR (all versions of
) МИСТИЦИТЕ като (раз)личности! Why?
Because they CANNOT think/
reason (objectively) in rational principles
и затова МИСТИЦИТЕ, lovely Jos, make absofreakinlutely BASIC (fundamental!) mistakes in their view of the world, motivations and actions.

OF THE DELUSIONAL (DUMB) DREAM
НА (ALL ВИДОВЕ) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!

OF THE EVIL CONCEPT OF (A) GOD.
God is (just) a concept,
by which we measure
our
pain.
I'll say it again
:
God is a concept,
by which we measure
our
pain.
(So, listen to the truth:)
I don't believe in magic
I don't believe in Bible
I don't believe in Tarot
I don't believe in
Hitler
I don't believe in Jesus
I don't believe in
Kennedy
I don't believe in Buddha
I don't believe in Mantra
I don't believe in
Gita
I don't believe in
Kings!
(So, here’s now the truth:)
I'll say it once again:
God is just an(other) irrational concept,
by which we
(can really) measure our own
(national degree of self-imposed) stupidism!
I don't believe in
mystic’s lies (& лозунги)!
I don't believe in
mystic’s narratives!
I don't believe in
the (social) Media!
I don't believe in mystic’s idols/saviours!
I don't believe in the mystic’s nationalism!
I don't believe in the mystic’s p@tin(ism)!
I don't believe in the mystic’s socialism!
I don't believe in the mystic’s welfarism!
I just believe
(I’ve rational убеждение) in (the rationally thinking) me &
the rational(ky thinking) you/individual, lovely Josephine! And in capitalism.
And that's
the (objective) reality.
So, lovely Jos, what can I now say
OF THE GOD(HOOD)(NESS)?
OF (THE GREATEST)
UNTRUTH.
OF
(ТЪПО BELIEVING IN) THE IMPOSSIBLE.
[TAKING/SWALLOWING A DOGMA …JUST ON FAITH,
WITHOUT ANY FACTS, (PROVEN) EVIDENCE & LOGIC!
УЧЕНИЕ, LOVELY JOS, THAT MUST BE TAKEN ON FAITH!]
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."

ЗА НЕРЕАЛНОСТТА = “РЕАЛНОСТТА” НА МИСТИЦИТЕ!
(
ДОГМАТА НА) МИСТИЦИЗМЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ СЕ (ЗА)ВРЪЗВА ЗА НЕРЕАЛНОСТТА, БАСИ?!
[So, tell me, lovely Josephine,
do you
believe in God/magic OR
do you believe in your own
self,
your own
rational self, a? Think.]
ЗА
(ДОКТРИНАТА НА) ПАРАЛЕЛНАТА РЕАЛНОСТ!
[ОТ СЪТВОРЕНИЕТО, ТА ЧАК, LOVELY JOSEPHINE,
ДО … ОКОНЧАТЕЛНАТА ПОБЕДА НА КОМУНИЗМА!]
ЗА THE ROOTS OF THE ТОТАЛ/АВТОРТАРИЗЪМ!

OF THE HUGELY CONFUSED
(IRRATIONAL) MINDS OF PPL.
OF THE
ОРКЕСТРИРАНАТА EVIL SOCIAL МИСТИФИКАЦИЯ:
IT IS ALL ABOUT THE (ЕГАЛИТЕ), LOVELY JOSEPHINE,
BROTHERHOOD ИДЕОЛОГИЯТА & ITS NARRATIVE, БАСИ!
ДА, (
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА) ДОКТРИНАТА НА МИСТИЦИЗѢМ
ВИНАГИ ИНЖЕН
ЀРСТВА (ITS OWN ВЕРСИЯ НА) УТОПИЯ!


OF
THE ПСИХ(ОЛОГ)ИЧЕСКИ DEFECTIVE PERSONALITIES!
[IT’S ALL ABOUT THE TRULY UNHEALTHY, LOVELY JOSEPHINE,
МЕТОД(ОЛОГИЯ) НА МИСЛЕНЕ (& ACTING)! IT’S ALL ABOUT STUPIDISM!]

OF THE ULTIMATELY CONTRADICTORY/SUBVERTED, LOVELY JOS,
VERSION OF THE REALITY –
THE EVIL DOCTRINE OF MYSTICISM!
ДОКТРИНАТА, КОЯТО НОСИ BLOODY HUGE ВРЕДИ, МЪКА И ЩЕТИ!
OH, THAT GREATEST PERVERSION OF
THE OBJECTIVE REALITY!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY (IRRATIONAL)
, LOVELY JOS,
SUBVERSIVE Е(СТЕ)ТИЧНА СИСТЕМА - НА THE МИСТИЦИ(ЗЪМ)!
IT IS THE GREATEST MISCONCEPTION, EVER! YES!
[“ПЪТЯТ КЪМ АДА Е ПОСТЛАН С ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ
(И С МНОГО
ПОПУЛИСТКО-МИСТИЧНИ ОБЕЩАНИЯ)!
ДОБРИТЕ НАМЕРЕНИЯ СА ЕДНО, ДРУГО Е THE REALITY!]

ЗА
THE BAD МЕТОД(ОЛОГИЯТ)А, LOVELY JOS,
НА
THE EVIL ДОКТРИНАТА OF МИСТИЦИЗѢМ!
 
OF THE (EVIL) CULTS/DOGMA, LOVELY JOS,
BASED ON THE (DOCTRINE OF) MYSTICISM!


MYSTIC(ISM) = UNTRUTH, ЛЪЖА, DISHONESTY!


OF THE (OLD & TRIBAL CONCEPT OF THE)
GOD-KING/TZAR/MASTER/LORD & HIS KINGDOM!
(
НО И ДНЕС SO MANY ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
ВЯРВАТ В ТОЗ’ FALSE КОНЦЕПТ = ARE NOT, NOT
IN TOUCH WITH THE 21-ST CENTURY REALITY!)

OF THE MYSTICISM-BASED, LOVELY JOSEPHINE,

IRRATIONALITY-BASED ХОРА, WHO PROMOTE
THE
FALSE & EVIL CONCEPT OF A GREAT GOD,
THE ABSOLUTELY EVIL PHILOSOPHY OF A GOD
(NOT LIVING IN
THE REALITY):
GOD IS THE GREATEST (TZAR);
IS ABOVE ALL & EVERYTHING;
YES, HE IS ABOVE
THE INDIVIDUAL (RIGHTS)!
НИЕ ХОРАТА, ТРЯБВА ДА ПРЕКЛОНИМ ГЛАВА
(ЗАЩОТО СМЕ МНОООГО МАЛКИ И ЖАЛКИ!)
ПРЕД
НАЙ-ВЕЛИКИТЕ GOD’S COMMANDMENTS=
ПРЕД
НАШИЯ ВЕЛИК ГОСПОД(АР)! YES, REALLY!”THE EVIL CONCEPT OF (YESTERDAY’S & TODAY’S) TZAR(ISM)!
IT'S ALL BASED ON (BELIEVING IN)
FAITH(ISM)! ABSOLUTELY!
THAT’S
THE MYSTICISM-BASED CONCEPT OF A DICTATOR(SHIP)!
OH, THAT EVIL DOGMA OF (ANY VERSION OF) FAITH(ISM)!
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
MYSTIC(ISM) = NOT USING REAL RATIONALITY
I.E. MYSTIC(ISM) = ANTI RATIONAL(ITY)
AND ABSOFREAKINLUTELY ANTI FREEDOM!
THE (DOGMA OF) MYSTIC(ISM), LOVELY JOS,
IS
NOT (@ ALL) COMPATIBLE WITH REALITY!
IT
S COMPATIBLE С НЕИСТИНАТА, ЛЪЖАТА!


 THE (DOGMA OF) FAITH(ism) IS
ANTI: REASON, FACTS & LOGIC!
[=
THE SUBVERSIVE MORALITY,
която PREACHES, баси, че ДОБРОто Е
THE CHOSEN (only) by (a) ГОСПОД(аря),
защото Той винаги (мъдро) мисли(л бил) за
the HIGHER (than individual life) GOOD(ness)
=
THE (Standard of) COMMON GOOD! Е, баси!

[“Life’s NOT good, because there’s NO égalité!”]
 


 
 Това е
, lovely Josephine, EVIL stuff-
примитивизма на МИСТИЦИзма!THE (EVIL) CONCEPT OF (A GREAT) GOD,
THAT IS ABSOLUTELY ALL KNOWING,
ALL POWERFUL, RIGHTEOUS & ETERNAL!
И ВСИЧКОТО (GOOD!) COMES (ONLY!) FROM HIM!
ЗА УТОПИЯТА OF THE GREAT GOD!

THE
GREATEST DESIGNER (= GOD, STATE OR PARTY)!
THE (IDEA OF) ALL-GOOD & THE ALL-POWERFUL GOD!
[КОЙТО GOD ХОРАТА (ТРЯБВАЛО БИЛИ ДА) СЛЕДВАТ & OBEY, LOVELY JOS,
НО КОЙТО, ОБАЧЕ, ВИНАГИ IN FACT ПРИЧИНЯВА DESTRUCTION & МЪКА!]


Ох, that Greatest “добродетелта” на (the WISEstGod/Wizard!
Охтази EVIL ideology of a (премъдър & righteousGod/Wizard!
Ох, тоз’ (the) Absolutely Great(est алтруистиченGOD/WIZARD!
Тоз’ Wizard е absofreakinlutely ВИНАГИ ГОТОВlovely Josephine,
да принася (to sacrifice) хора в ЖЕРТВА на the Great(er) Каузата!
И, разбира се,
the Great(er/est) Каузата is whatever God says it is!

MASTERING & SELLING, LOVELY JOSEPHINE,
ALL KINDS OF BAD/EVIL (DOGMATIC) ДОКТРИНИ,
[THAT ARE ALL BASED ON A “GOD” & HIS WILL]
BY
NOT (USING) TRUE (HUMAN) RATIONALITY,
BUT (USING)
THE (DICTATE OF) EMOTIONALISM
AND ITS
LOGICALLY FALSE (MANY) NARRATIVES!


THE EVIL CONCEPT OF (YESTERDAY’S & TODAY’S) TZAR/GOD(ISM)!
IT
S ALL BASED ON (ТЪПО BELIEVING IN) FAITH(ISM)! ABSOLUTELY!
THAT
S THE MYSTICISM-BASED CONCEPT OF A(NY) DICTATOR(SHIP)!
OH, THAT
EVIL ДОГМА(ТИЗЪМ) OF (ANY VERSION OF) FAITH(ISM)!
THAT’S THE TRULY
BAD/EVIL (IDEOlogical) WORLD, LOVELY JOS,
OF ANY ABSOFREAKINLUTELY
BAD OR EVIL ДОКТРИНАЛНА

DOGMATIC
VERSION OF (НЕ1)РЕЛИГИОЗЕН2 МИСТИЦИЗѢМ,
КОЙТО ВИНАГИ РИСУВА/ПРОДАВА (THE IDEA OF) РАЙ,
[ИДЕЯТА ЗА REDEMPTION & СПАСЕНИЕТО НА THE HUMAN(ITY)]
I am redeemed, but not with silver;
I am bought, but not with gold;
Bought with a PRICE—
,
Precious price of LOVE untold.

ВЕДНО С (THE IDEA OF) ВРАГА (& HIS EVIL ВЯРВАНИЯ)!
КОНЦЕПЦИЯТА (OF) (A) GOD=
МЕТОДОЛОГИЯТА, LOVELY JOS,
OF THE (
IDEOLOGY OF) COLLECTIVISM,
(WHICH IS BASED ON ФАШИЗОИДНОТО)
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНО УЧИ,
ЧЕ
ВСИЧКИ ХОРА ABSOFREAKINLUTELY ТРЯБВА
TO 
OBEY [GOD’S COMMANDMENTS, CONTROLS & REGULATIONS]!
КАК ТАЗ EVIL МЕТОДОЛОГИЯ УСПЯВА (ВСЕ ОЩЕ) ДА ГО ПРАВИ?
МИ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА
BLIND FAITH, BROTHERISM И ФАЛШИВИ
ОБЕЩАНИЯ TO THE МНОЗИНСТВОТО (OF THE IRRATIONAL PEOPLE)!


 

ЗА
(ДВЕТЕ MAIN HARD VERSIONS OF) ИСТИНСКИ ЗЛОТО,
ПРИКРИВАЩО СЕ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
ЗАД (
FAKE) БЛАГОВИДНИ ДУМИ & ЛОЗУНГИ!
THE ABSOLUTE ЗЛОТО Е ДОКТРИНАЛНО BASED.
OH, THOSE (
DOCTRINALLY) TOXIC IDEA(L)S & PPL -
THEY ARE ABSOFREAKINLUTELY RIDICULOUS! YES!

GODIS A CONCEPT! IT IS A F-A-K-E CONCEPT!
YES, IT’S AN (TOTALLY)
IRRATIONAL CONCEPT,
THAT SHOWS A
BRAINWASHED, LOVELY JOS,
AN ABSOFREAKINLUTELY BROKEN
MIND(SET)!
IT’S ALL ABOUT THE MANY FEARFUL MIND(SET)S!
[BY (USING) THIS CONCEPT, LOVELY JOSEPHINE,
РАЦИОНАЛНИЯ ЧОВЕК CAN MEASURE НАЛИЧИЕ
OF THE PPL’S
PRIMITIVE (IRRATIONAL) FEARS -
IN ONE’S OWN (INDIVIDUAL) MIND(SET) И(ЛИ)
IN A NATION, REGION & THE WHOLE WORLD!]
ОХ, ТАЗ‘ RIDICULOUSLY DUMB (ZOMBIE) IDEA!
[IT’S
AN ANCIENT IDEA, LOVELY JOSEPHINE,
THAT STARTED A LONG, SO LONG TIME AGO,
КОЯТО (ВСЕ ОЩЕ) ПРОДЪЛЖАВА И ДНЕС ДОРИ!
ОХ, ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY FAKE CONCEPT,
ТАЗ
’ ABSOFUCKINLUTELY ОПАСНО ВРЕДНА ИДЕЯ!]
OH, THAT EVIL COLLECTIV(ism) OF THE TRIBAL(ism)!

OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ism) OF THE STUPID(ism)!
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ism) OF THE COWARD(ice)!
IT’S ABSOLUTELY FULL OF POPULISM, FAIRY TALES!


ЗА
ДИСФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СЛОВОТО =
СЛОВОБЛУДСТВОТО НА НЕПРАКТИЧНОСТТА
,
НА ALL THE IRRATIONAL (SETS OF) IDEAS!
 
ЗА НЕСВОБОДАТА И НЕПРАКТИЧНОСТТА НА ТЕЗ’ ИДЕИ!
ЗА
(Д) (IDEOLOGICAL) СЛОВОТО OF A MYSTIC СПАСИТЕЛ!
 
ЗА
THE FAITH(ISM)-BASED РЕАЛНОСТ” = UNREALITY!
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT
DELUSIONAL JAZZ...OF THE UNREALITY!"
 

 
ЗА
ДОКРИНАЛНАТА (EVIL) СИСТЕМА НА МИСТИЦИЗМА!
ЗА (ДЪЛБОКО) ВЯРВАЩИТЕ (НЕРАЦИОНАЛНИ) ХОРА!
ЗА THE (HARD) BELIEVERS, (РАДИКАЛНО) ВЯРВАЩИТЕ!
THE SYSTEM OF (HARDCORE OR SOFTCORE) МАТРИЦАТА -
OF THE
(RADICAL) (ÉGALITÉBROTHERHOODNESS, БАСИ!
OF THE (
VERY MANY) EMOTIONAL(ISTIC) DREAMERS, LJ,
КОИТО ПРИЧИНЯВАТ МНОГО ВРЕДИ И ЩЕТИ TO ALL PPL
IN A NATION, A REGION OR THE WHOLE WORLD!
БАСИ!
 
OF AN (UN)WILLFUL
BLINDNESS – OF A (HARD WIRED) MIND(SET),
THAT HAS ADOPTED, BY (
THE MAKING OF) AN IRRATIONAL CHOICE,
THE DOCTRINE OF (
RELIGIOSITY OR SECULAR) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ...."
OF THE (
MIND’S) INCOHERENCE, LOVELY JOSEPHINE,
WITH THE (OBJECTIVE)
REALITY (& PRACTICAL LIFE)!
ЗА ГОЛЯМАТА КАША В ГЛАВИТЕ НА (ALL) МИСТИЦИТЕ,
КОЯТО Е ДЪЛБО̀КО В НЕВРОННАТА СИСТЕМА НА МОЗЪКА!
ТАЗ’ HUGE КАША, ОБАЧЕ, НЕ ПРЕЧИ НА МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ДА СА ABSOFREAKINLUTELY FULL OF (ИСТИНСКИ EVIL) ПРЕТЕНЦИИ
ЗА
(НАУЖКИМ ИМАЩИ ИСТИНСКИ ЦЕННИ) (ПО)ЗНАНИЯ, БАСИ!
ОХ
, ТЕЗ ДОГМАТИЧНО ВЯРВАЩИ PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
THEY ABSOFUCKINLUTELY (Т-Ъ-П-О) (СИ) В-Я-Р-В-А-Т, БАСИ,
ЧЕ СА (РАЗ)УМНИ, МЪДРИ ДОРИ - FULL OF ЦЕННИ (ПО)ЗНАНИЯ!


"WE THE PEOPLE
-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ...."
ЗА THE HUGE КАШАТА, LOVELY JOSEPHINE,
В ГЛАВАТА НА МИСТИКА (IRRATIONAL HUMAN)!
[
Всеки (вид) мистик има мислене, lovely Josephine,
което (по същността си!) е истински
НЕсъвместимо със
свободата of the individial
т.е. притежава SUBVERSIVE (кофти) етика
т.е. притежава
АВТОРИТАРНО мислене, баси,
а ако му се отдаде удобен случай…извършва и такова
действие!]

David Dunning: “Това, което е любопитно е, че в много случаи,
некомпетентността не прави хората дезориентирани, объркани или предпазливи.
Вместо това, НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ често са благословени с неуместна самоувереност,
предизвикана от нещо, което те УСЕЩАТ КАТО ЗНАНИЕ.
Един
НЕВЕЖ УМ не е абсолютно празен съд,
а е
ПЪЛНЕН С КАША от неподходяща или подвеждаща
житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии, алгоритми, евристики, метафори и предчувствия,
но за съжаление, НА НЕГО МУ ИЗГЛЕЖДАТ
(като) полезни и точни ЗНАНИЯ.”

Всеки от нас хората, lovely Josephine,
ВЪЗПРИЕМА света от камбанарията на his own (capacity for reasoning &) morality! Yes!
Има, lovely Josephine,
само два вида хора на (the real) света:
(
rational ppl i.e.) РЕАЛисти и (НЕрационални ppl i.e.) МИСТици!
REAL+ISTS vs FICTION+ISTS i.e. (NON-)
DELUSION+ISTS!
Реалистите think objectively, lovely Jos, а (all versions of) мистиците - subjectively!
Мистиците, хора с предразсъдъчно (low capacity of objective) reasoning,
хора със absofreakinlutely, lovely Josephine, субективистично (нерационално) МИСЛЕНЕ,
които основат
визията си за света/реалността/truth САМО на ДОГМАТИЧНА ВЯРА, а не на ФАКТИ & LOGIC!
Е, баси! Е, какво можеш да очакваш, lovely Jos, от хора с такъв (irrational) МЕТОД на МИСЛЕНЕ! Простотии и(ли) злини!
Да,
lovely Josephine,
с такова (irrational) мислене, мистично мислене - толкова! А, и тез хора (с НЕздрава мисъл) love всякакви ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ! Е, баси!

Няма, обаче, lovely Jos, такова нещо като полу-реалист или полу-мистик! 
Човек, всеки човек е ЕДНОTO от двете. ОК? Get that?
О, да, lovely Josephine, (все още) преобладава мистичната VIEW of the world, баси!
На света (все още) има много, много повече 
мистици (delusion+ists) 
отколкото 
реалисти! Това не е добре! Кофти е!
Ми
(с)тичното, ВСЯКА VERSION of mysticism, lovely Jos,
води ВОЙНА срещу РЕАЛНОСТТА, ИСТИННОСТТА;
води absofreakinlutely ИСТИНСКА ВОЙНА , lovely Josephine,
срещу
РАЗУМА И СВОБОДАТА/ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!
Мистици(зъм), просперитет, щастие за̀брави, за̀еби.
Мистици(зъм)
, тоталитаризъм, НЕщастие – (за)ВИНАГИ!
Any
version of (hardcore or softcore) мистицизѣм fails, lovely Jos,
(to the degree of its application)
the MEANING of life, of living!
So, let’s here & now, lovely Josephine,
talk about THE RADICAL(ized)
, тотал(итар)ен, мистицизѣм,
talk about
the SSловото (the Holy Commandments) of (faith in) a God -
в двете му ОСНОВНИ (“божествени и братски) проявления, баси!
ЗА ГОСПОДА(РЯ) НА МИСТИЦИ
(ЗМА)!
КЛАСИЧЕСКИЯТ
УТОПИЧЕН ПРОЕКТ (& NARRATIVE):
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (RADICAL) FALSEHOOD,
OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL SPIRITUAL AUTHORITY,
THAT DERIVES
ITS (IRRATIONAL!) V-A-L-U-E-S, LOVELY JOS,

НЕ, НЕ ОТ THE (FACTS OF THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
АМИ ОТ НЯКАКВИ СИ МИСТИЧНИ (НЕРАЦИОНАЛНИ!)
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ SOCIALLY CONSTRUCTED
 
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."


THE EVIL CONCEPT OF (YESTERDAY’S & TODAY’S) TZAR(ISM)
 

(THEOLOGICAL-BASED1 OR СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ-BASED2)
КОРЕНИ
(& NARRATIVES), БАСИ! THAT IS THE UTOPISM!
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY FAKE (UNTRUE) MORALITY!
ТОВА Е THE HUGELY EVIL ДОКТРИНА(ТА) OF МИСТИЦИ(ЗЪМ),
КОЯТО ВИНАГИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ВЕЛИК СПАСИТЕЛ, БАСИ!
ТОВА Е ГЛОБАЛЕН EVIL (& БИЗНЕС!) ПРОЕКТ, LOVELY JOS,
НА ЕГАЛИТАРИСТИТЕ, THAT CREATE (IMPOSSIBLE) РАЙ!

OF (IRRATIONALLY SPREADING) AUTHORITARIAN(ISM):
ДА (ТЪПО) (ПО)ВЯРВАШ И(ЛИ) ЖИВЕЕШ В СРЕДА НА
COLLECTIV(ISM) 1, SHARING2, EGALITARIAN(ISM) 3 -
ТОВА Е ДОМЕЙНА, LOVELY JOS, НА THE COERCIVE
INTERVENTION(ISM) & REDISTRIBUTION(ISM), БАСИ!
ТОВА Е THE (BLUE PILLED) СВЕТА НА COLLECTIVISM!


IT’S ALL ABOUT MOVING AWAY FROM РЕАЛНОСТТА1,
IT’S ALL ABOUT MOVING
AWAY FROM DEMOCRACY2,
MOVING FAR, FAR AWAY FROM THE REAL СВОБОДА3!
 
ВСИЧКИ PATHS OF ALL THE (VERSIONS OF) IRRATIONAL PPL
ВОДЯТ ДО … КЪДЕ? ДО (BLIND FAITH-BASED) МИСТИЦИЗѢМ,
НА КОЙТО ВСИЧКИ ХОРА ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ,
ЗАЩОТО ТОВА БИЛО
THE ONLY ИСТИНАТА, БАСИ, А?!
THIS (HUGE IRRATIONALITY) IS, LOVELY JOSEPHINE, OMFG,
THE (ONE & ONLY!) PATH TO(WARDS)
АВТОРИТАРИЗЪМ!


IT IS ALL ABOUT ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
IRRATIONAL (НЕРАЗУМНИ) POST-MODERN ХОРА,
РАДИКАЛИЗИРАНИ BY AN EVIL ДОКТРИНА,
КОИТО СА ANTI (INDIVIDUAL)
HAPPINESS Т.Е.
СА АНТИ A MEANINGFUL LIFE (IN REALITY)!
OH, WHAT
EVIL (CONSTRUCTED) MINDS,
EVIL MINDS THAT PLOT DESTRUCTION(ISM)-
THAT’S
ОСНОВАТА НА ВСЯК(АКВ)А ДИКТАТУРА!
 
ЗА THE OBJECTIVE (POISONOUS) ЗЛО(СТ), LOVELY JOS,
OF
НЕРЕАЛНОСТТА, EMOTIONALISM!
OF THE ABSOLUTELY EVIL ДОКТРИНА
OF SUBJECTIVISM, POST-MODERNISM!
[THAT PRODUCES
THE CULTURE OF EVIL
POST-MODERN VERSION OF
PARASITISM OF
THE
ENTITLEMENT MENTALITY & SOCIAL ДЖЪСТИЗЪМ]
THAT’S THE
(TODAY’S) WORLD OF EVIL МИСТИЦИЗѢМ!
МИСТИЦИТЕ СА IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО
HAVE FAILED ON THEIR COMPREHENSION SKILLS.ALL
THE (BLUE PILL TAKEN) VERSIONS, LOVELY JOSEPHINE,
OF
МИСТИЦИ(ЗЪМ) ARE BASED ONTO THE ÉGALITÉ PRINCIPLE,
ON THE ABSOFREAKINLUTELY
MOST EVIL PRINCIPLE, lovely Jos,
OF THE ÉGALITÉ БРАТСТВОТО (ПАРТИЯТА, “GREATER GOOD)!

ТОЗEVIL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
СЕ
ABSOFREAKINLUTELY ОСНОВАВА НА COERSION & (SELF-)SACRIFICE!
YES,
ТОВА Е СВЕТА OF THE (EVIL ФИЛОСОФИЯТА НА) COLLECTIVISM!
ТОВА Е СВЕТА OF THE ТОЗ’ НЕРАЗУМНИ(Й) ЮРОД! ОХ, ТОЗ ЧОВЕК!
ТОВА Е
(THE VIEW OF) СВЕТА НА НЕРАЗУМЦИТЕ-ЕГАЛИТАРИСТИ!
О
X, НЕРАЗУМЕЦО, OX, (BIG) ГЛУПАКОТИ МОЖЕШ ДА СЕ ТЪПО
(
САМО)ПРЕВЪРНЕШ IN A REALLY EVIL (CRAZY) STUFF (ИЗРОД)!

"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ &
ALL THAT JAZZ..."
 
ЗА МИСТИЧНИТЕ МНООО ВЕЛИКИ SAINTS”, ЧИЙТО
MAIN
ФОКУС ЕTO SAVE THE (PPL OF) WORLD”, БАСИ,
I.E. “
SAVING” (VIA DOING SELF-SACRIFICE) THE OTHERS!
ОХ, ТАЗ EVIL (АВТОРИТАРНА) IDEA, LOVELY JOSEPHINE,
OF “SAVING
THE OTHERS”, OF “SAVING THE WORLD”!
ОХ, ТЕЗ (по-по-най-)ДОБРИ ХОРА-БОГОВЕ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ
SAVING THE (PPL OF THE) WORLD AGENDA!
ОХ, ТОЗ’ BAD МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВИЗЪМ,
ОХ, ТОЗ’ (ABSOFREAKINLUTELY) ЕМОЦИОНАЛИЗЪМ!
ALL, ALL THE IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
(ДОКТРИНАЛНО) ВЯРВАТ ВSAVIOUR И СПАСЕНИЕТО”,
ВЕДНО С УТОПИЧНОТО ГОВОРЕНЕ (НАРАТИВ), БАСИ!
ОХ, ТОЗ
’ ABSOFREAKINLUTELY ВРЕДЕН ДОГМАТИЗЪМ,
BASED ON THE (CONCEPT OF) НЕПОГРЕШИМ SAVIOUR!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL IDEA(L),
ИСТИНСКИ МИСТИЧЕН ИДЕАЛ, LOVELY JOS,
OF “ВЕЛИК ГОСПОД(АРЯ)-СПАСИТЕЛ, БАСИ!
[КОЙТО ИСКА ДА COERCIVELY НАЛАГА, LOVELY JOS,
НЕГОВАТА ВОЛЯ TO THE PEOPLE = ТИРАНИЯ! Е, БАСИ!
ТОВА Е (THE TRULY EVIL) СВЕТА НА НЕСВОБОДАТА,
НА АВТОРИТАРНИЯ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ!]
 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."

ОХ,
ТЕЗ SUPER (ALTRUIST) HEROES, БАСИ!
ТЕ СА
THE TODAY’S NORMATIVE MODEL,
THAT
СЕ ПРОМОТИРА НАВСЯКЪДЕ, БАСИ,
BY THE (БГ) MEDIA (& THE ACADEMIA)!
ОХ, ТАЗ
EVIL (MYSTIC) ПРОПАГАНДА -
IT’S THE BASE OF ALL SUBVERSIVE ЕТИКИ!
(WHICH IS, IS, IS, IN REALITY, LOVELY JOSEPHINE,
НАСОЧЕНО СРЕЩУ THE INDIVIDUAL SELF-INTEREST)
ОХ, ТОВА ФАНТАСМАГОРИЧНО (CODE OF) МИСЛЕНЕ
AND [ITS EVOKED] EMOTIONALISM I.E. UNREASONING.
ТОВА Е КУЛТУРАТА НА UNREALITY, НЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е
КУЛТУРАТА НА MYSTICISM, COLLECTIVISM!
OH, THOSE
SAVIOURS! OH, THAT EVIL SAVIOURISM!

ОХ, ТЕЗ SUPERNATURAL & SUPERSECULAR “STARS”,
ТЕЗABSOFREAKINLUTELY ДУХОВНИSUPERSTARS,
ТЕЗKINGS OF (NON-)RELIGIOUS COMMUN(ITARIAN)ISM,
КОИТО ВОИСТИНА
, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ, OMFG,
HAVE REACHED ABOVE ALL (& ONLY IN) THE HEARTS
OF ALL, ALL, ALL
THE IRRATIONAL ХОРАТА! Е, БАСИ!
(WHAT THE FUCK HAVE THEY REALLY
SACRIFICED?)
КАКВО ВСЪЩНОСТ Е (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИ(ЗЪМ)?
   

МИСТИЦИЗМЪТ! WHAT’S IT ALL ABOUT ANYWAYS?
РЕЛИГИОНИЗЪМ МАРКСИЗЪМ – ТОТАЛ(ИТАР)НИ
ИДЕОЛОГИИ НА НАСИЛИЕТО & (4Z’S) RESENTMENT!
ОХ, ТОВА ДУХОВНО СВЕЩЕНИЧЕСТВО!
IT REALLY HAS EVIL ИДЕИ, LOVELY JOSEPHINE,
METHOD (OF THINKING) & (ZOMBIE) STRUCTURE!
ALL OF THESE STUFFS
ACT CORRUPTLY! ABSOLUTELY!
ОХ, ТЕЗ
’ “БОЖЕСТВЕНО-СВЕЩЕННИ ДЕЛА/БРАТСТВА?!
[THE EVILNESS OF НЕДОБРОВОЛНОСТТА! OF ПРИНУДАТА!]
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image087.jpg
IT’S THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] ФАНАТИЗ-Ъ-МА!
IT IS THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] IRRATIONALITY!

[МИСТИЦИЗѢМ: СОЦИАЛНА УТОПИЯ, LOVELY JOS,
КОЯТО BECAUSE BASED ON (COERSIVE) НЕСВОБОДА,
(IF APPLIED) СЕ ПРЕВРЪЩА IN BLOODY ДИСТОПИЯ?!]

 
"WE THE PEOPLE-МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
 
 

ОХ, ТЕЗ GREAT(EST) SAVIOURS” OF THE WORLD AND
(THE STUPID DREAMS OF) THEIR (DUMB) FOLLOWERS!
THIS
–ДА БЪДЕШ A FOLLOWER OF THESESAVIOURS
IS BEING (ТЪПО) THOUGHT & TAUGHT, LOVELY JOSEPHINE,
КАТО THE (АБСОЛЮТЛИ!) ONE AND ONLY ПЪТ
ДА ИМАШ
ПЪЛНОЦЕНЕН (ЩАСТЛИВ) ЖИВОТ,
TO BE(COME & STAY) REALLY H-A-P-P-Y, БАСИ, А?!
OH,
THAT PATH TO LOVE & HAPPINESS, БАСИ!
OH, THAT CORE OF (COLLECTIVE) HAPPINESS, БАСИ!
[In fact, the real core of a happy life, lovely Josephine,
of a really (experiencing!) a
MEANINGful living,
is
the pleasure & satisfaction of ACHIEVING
most/many/all of
YOUR rational values/goals,
that
де факто make YOU a winner & rewards YOUR
self-esteem (and
това of your closest values, too)!
Това in fact, lovely Josephine,
е вечната real human любов,
е the real РАДОСТТА от YOUR (own) living -
РАДОСТ (а не SUFFERING) от (one’s own) съществуване,
РАДОСТ (а не БЕЗрадост) от (one’s onlyсъществуване:
REALLY
УСПЕШНИ [achievement ofсебеРЕАЛИЗАЦИЯ
(of YOUR real &
truly rational desires1, мисли2 & actions3)
self-ACTualizationсамоДОСТАТЪЧНОст in IHS terms
(
а не, не practicing  self-sacrifice, lovely Jos)! Get it?
Всъщност, само ТИ, ТИ, ТИ самата, lovely Josephine,
можеш, if ТИ си truly rational персона, а не мистик,
(а не, не just one more златарка or домакиня!)
да
(на)правиш ТВОЯ свят a BETTER place to live in -
for YOU and for YOUR own
(real; top) values! OK? Get that?
Не, не разчитай на всякакви (нови) спасители, lovely Jos,
така, както го тъпо (очаква и) прави БГ мнозинството, баси,
‘cause its really НЕрационално in its ideas , (с)мисли & actions!
Това е ТВЪРДЕ СТАРАТА (ABSOLUTELY КОФТИ) КУЛТУРА, баси,
truly EVIL (авторитарна) CULTURE of the (self-)sacrificial agenda,
която
(все още) и днес дори, в 21-ви век, е най-разпространена!
(Oх, тоз много, много вреден, щети носещ, КОЛЕКТИВизъм, баси!)
Хората от таз
(авторитарна) КУЛТУРНА ДОГМА, lovely Josephine,
have WIRED their
ЕТИКА/psyche/mentality into NEGATIVITY! OK?
(
и затова те тъпо/злобно (ще) намират кусурите на тоз свят,
а не, не, не
the way to build for themselves a truly HAPPY свят!
А тоз човек, който НЕ може да си построи, lovely Josephine,
СВОЯ щастлив свят е angry & НЕщастлив (within)! Absolutely!
Oh, that absofreakinlutely
кофти/negative (INNER) psyche stuff!)
Само ТИ самата, lovely Josephine, can really be(come & stay)
YOUR own
achiever – of YOUR own RATIONAL values! Get it?
Само a healthy achiever can really be(come & stay), lovely Jos,
истински НЕзависим, горд и щастлив ЧОВЕК! ОК? Get that?
You, if rational, lovely Jos, MUST apply
hard & efficient effort
i.e. really
ПРАКТИЧНИ действия – of a real PRODUCTIVE doer,
за да можеш да be(come) една истински щастлива жена! ОК?
Да, ето така, само по този начин,
lovely Josephine,
(може да) се става, можеш to be(come) ПО-ДОБЪР човек!
А колкото повече (по-)ДОБРИ хора има, толкова
the better world
that (we) ALL the people live in! Absolutely!
Comprehend that?

(
ДОКТРИНАЛНИЯТ) МИСТИЦИЗѢМ = ОПАСНО WISHFUL THINKING!

МИСТИЦИЗМЪТ IS [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] ФАНАТИЗ-Ъ-М!
IT IS THE [HUGE ОПАСНОСТ OF THE] HUGE IRRATIONALITY:
OF
BELIEVING IN (ВСЯКАКВИ) RIDICULOUS НЕЩА, LOVELY JOS,
БЕЗ ДА ОСНОВАВАТ ТАЗ (СИ) ВЯРА НА ФАКТИ И PROOFS!


 

Да, МИСТИЦИТЕ ВЯРВАТ В НЕЩА, КОИТО СА НЕВЪЗМОЖНИ,
В НЕЩА КОИТО НЕ
, НЕ, НЕ СА (НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ) ФАКТИ,
В НЕЩА ЗА КОИТО НЯМА(Т) ИСТИНСКИ  ДОКАЗАТЕЛСТВА Т.Е.
 
 
 

THEIR ВЯРА (& BELIEFS) ПРОТИВОРЕЧИ НА THE REALITY=
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF ФИЗИКАТА =
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF NATURE =
ПРОТИВОРЕЧИ НА THE PRINCIPLES/LAWS OF ECONOMICS!

ДА ВЯРВАШ В (ANY TYPE OF) МИСТИЦИЗѢМ, LOVELY JOSEPHINE,
ОЗНАЧАВА ДА (СИ ТЪПО) МИСЛИШ, ЧЕ YOU COULD/CAN/WILL
ACHIEVE
НЕЩА (VALUES) JUST BY WISHING/WANTING THEM
[THAT’S THE BASE OF THE PROCESS OF
WISHFUL THINKING]

ВМЕСТО TO ACHIEVE НЕЩА (ЦЕННОСТИ) BY YOUR ACTIONS -
BY ONLY DOING R-A-T-I-O-N-A-L (ПРАКТИЧНИ!) ACTIONS!
ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, IS THE TRULY RIDICULOUS STUPIDISM,
КОЙТО ВСЪЩНОСТ СЪЗДАВА HUGE ЗЛОВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ
TO ALL THE PEOPLE IN THE NATION/РЕГИОН/WORLD! Е, БАСИ!

REALITY, LOVELY JOSEPHINE, IS (WHAT IT IS, А НЕ) НЕ, НЕ Е
ОНОВА, ПРОСТО КОЕТО
A HUMAN/GROUP/ИДЕОЛОГИЯ
WISH IT TO BE(COME)! OK? GET THAT?
ТОВА Е ВАЖНО!
THERE’S NO ROOM FOR “ЧУДЕСАТА НА МИСТИЦИТЕ!

Но,
(radical) МИСТИЦИТЕ винаги си остават с heads in the sand!


Да,
(radical) МИСТИЦИТЕ винаги си остават, lovely Josephine,
‘cause of their really
кофти (irrational) доктринални idea(l)s,
ANGRY, хленчещи, suffering и НЕщастливи ppl. Absolutely!
Ох, таз кофти психика, кофти психология на мистицизма!
Тез хора са (вътрешно) депресирани/дерпесивни хора!
Тез хора са пълни с NEGATIVE emotions & feelings, баси!
Yes, това е НЕГАТИВНАТА перспектива, view of the world!
Oh, those
BITTER (full of resentment) хора – кофти хора!
Тез
irrational (blind faith-based) хора, lovely Josephine,
really HATE (resent) the (productive) people of the world;
и обичат (ПРОМОтират) слабите хора с their bad ideas?!
Да, това е the really evil ПСИХОлогията, lovely Josephine,
която (прикритичко) ПРОМОтират as the NORMative model
in the today’s
Media (& the Academia), баси! OK? Get that?
So, tell me, lovely Josephine, do you want to be(come) a part
of
the NIHILIST perspective of “the save the worldagenda?]
   

 
"WE THE GREATEST МИСТИЦИ & ALL THAT JAZZ..."
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(ism) OF THE TRIBAL(ism)!
IT IS FULL OF ABSOLUTELY
HUGE POPULISM! YES!

 

ЗА THE (ABSOLUTELY EVIL) РЕЛАТИВИЗАЦИЯ, LOVELY JOS,
НА РЕАЛНОСТТА, НА ИСТИНАТА, КОЯТО ABSOLUTELY
ПОДКОПАВА (ВЗРИВЯВА) THE VALIDITY & THE BEAUTY
OF (THE TRULY RATIONAL) REASON(ING) & ITS ACTION
!
OF THE ABSOLUTELY IRRATIONAL (MORALSTANDARDS!
THE EVIL (WORLD OF) МИСТИЦИЗѢМ
AND ITS АБСОЛЮТЕН ДОГМАТИЗѢМ!
ЗА THE HUGELY DESTRUCTIVE POWER OF МИСТИЦИЗѢМ!ОТ УТОПИЯ КЪМ ДИСТОПИЯ, БАСИ! 
[THE INCOHERENT (WITH THE REALITY)
BELIEFS & NARRATIVES,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ STUPIDISM!]

БОРБАТА
over различни (polit-)икономически