http://ratnici-rnb.blogspot.com/2011/07/1937_5701.html
http://zadrugavazrazhdane.blogspot.com/
http://zadrugavazrazhdane.blogspot.com/2013/04/blog-post_9.html


   
 
 
 


"МАРШЪТ НА ФАШИСТИТЕ"

(Във: "Възраждане", год. II, № 32, 24 май 1933 г.; в: Поппетров, Н. - "Социално наляво, национализмът-напред". С., 2009 г., с. 377-378)


Маршът на фашистите:

С души могъщи окрилени
и в полет вихрено напред,
ний идем дружни, вдъхновени,
да осветим фашистки ред.

Напред! И в мир, и във война
да браним родната страна!
Пред нея да се закълнем:
За теб, Родино, ще умрем!

Заветът вечен на дедите
е нашия крилат завет -
със него ще сломим вразите!
Напред, фашисти, все напред!

Напред! И в мир, и във война
да браним родната страна!
Пред нея да се закълнем:
За теб, Родино, ще умрем!

Борбата люта не ни плаши,
не стряска ни смъртта дори,
защото във сърцата наши
свещен фашистки плам гори.

Напред! И в мир, и във война
да браним родната страна!
Пред нея да се закълнем:
За теб, Родино, ще умрем!

Напред - с труда, ума и щика
да смажем подли врагове
и на България велика
да станем горди синове!

Напред! И в мир, и във война
да браним родната страна!
Пред нея да се закълнем:
За теб, Родино, ще умрем!Денят на Св. св. Кирил и Методий, 1933 г.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


"НАШИТЕ ЛОЗУНГИ"

("Програма, устав и лозунги на Национална задруга-фашисти". С., 1933 г., с. 1-6; с. 13-15; в: Поппетров, Н - "Социално наляво, национализмът-напред". С., 2009 г., с. 375-377). 
1933 г.

1. Фашист съм. Признавам, че само фашизмът и основаната от него корпоративна система ще спаси Родината
2. Давам обещание, че ще се боря с всички сили и средства против партийната система на управление, интернационализма и пораженството, които рушат националния дух.
3. Девизът ми е:       
всичко за Държавата, [State above all!] нищо против нея и
                                    подчинение частните
(individual) интереси под тия на българската нация (collective).
4. Ще ратувам за обединението на българското племе и освобождението на българите от чуждо иго.
5. Ще се ръководя от правилото, че политиката е преди всичко морал и родолюбива дейност, а не средство за постигане на лични и егоистични интереси.
6. Унищожаване на унизителния "мирен" договор в Ньой и всички репарационни и довоенни дългове.
7. Всички български граждани трябва да имат равни права и задължения.
8. Държавата е длъжна
                                    преди всичко друго да създаде работа и възможност за препитание на  всички свои поданици, а не грижа за безработните под унизителната форма на подаяния.
                                    Ако това е невъзможно, чуждите поданици да бъдат заменени в работата им от българи.
9. Всички държавни и общински служби трябва да бъдат заемани само от български поданици. Условията за постъпване на служба трябва да бъдат само компетентност и способност.
10. Частната собственост е свято право на всеки гражданин.
                                    Но държавата в интереса на общежитието и на нацията
                                    има върху нея
                                    правото на  контрол и правото да налага ограничения в начините на използуването й.
11. В интереса на държавата и нацията трябва да
                                    не се допуска
                                    безграничното забогатяване на отделни граждани,
                                    като над определен максимум блага се възложи на същите национални функции.
12. Всеки гражданин има право да упражнява всякакъв занаят и професия. Но неговата дейност в никакъв случай не трябва да  да бъде насочена срещу интересите на държавата и нацията.
                                    Държавата може да забрани упражняването на всяко занятие, което вреди на интересите на нацията.
13. Безпощадна борба за изкореняване на лихварството, спекулата, контрабандата, корупцията и паразитността.
                                    Създаване специален закон
                                    с най-тежки наказания за провинилите се в тия престъпления, без разлика на материалното и общественото положение, което те заемат.
14. Създадените под каквато и да било форма картели, които създават бедствия и ограбват народа,
                                    да се унищожат чрез ефикасни санкции  - конфискация в полза на държавата
!
15. Създаване национален стопански план,
                                    дирижиране - производство, индустрия и търговия и
                                    организиране експорта на българските произведения.
16. Да се повърне българската националност на
                                    Българската народна банка,
                                    която с нисък лихвен процент да кредитира широко търговията, индустрията и занаятчийството.
17. Да се създаде от стопанските съсловия чрез техните корпорации една стопанска строителна банка за даване евтин кредит за строителни, производителни, търговски и занаятчийски цели.
18. На всички земеделци, способни за производство,
                                    трябва да им се даде земя. Земите,
                                    дадени на училища, общини и черкви, да се превърнат в свободни пасища за добитък,
                                     защото тия учреждения дават земите си под наем на безценица и спомагат за унищожаване на скотовъдството.
19. Да се изравни

                                    цената
                                    на земеделските с индустриалните произведения на базата на истинската цена на произведенията.
20. Всички чиновници и служещи са длъжни да декларират материалното си положение и доходите си.
21. Да се премахнат стопанствата на затворите и да се закрият работилниците в същите, защото те отнемат работата на свободните занаятчии и производители.
22. Да се лишат от пенсия
                                    всички състоятелни пенсионери.
23. Да се намалят заплатите на всички висши чиновници.
24. Да се разпредели
                                    българската земя
                                    на отделни производителни области,
                                    като производството от една се пласира в друга  и обратно чрез нормиране и контролиране цените на всички продукти и материали.


-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

СОЦИАЛНИЯТЪ ВЪПРОСЪ
(1937 год.)

http://4.bp.blogspot.com/-gotNWDFdgZ8/TiXDEdGmaVI/AAAAAAAAAQQ/gBRmU9Ydf5Q/s200/RNB-.jpg

 

 

 

 

Когато работникътъ, напрѣгайки сили въ работа си спомни за радоститѣ и благата,
                които животътъ дава,
може да даде и отъ които той и неговото семейство не могатъ даже и да вкусятъ,
когато малоимотниятъ селянинъ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

"НИЙ ИДЕМЪ" (образец на призивна ратническа поезия)

 

"Ний идемъ" отъ Б.(1 декември 1942г.)

 

 

Ний идемъ съ пълна вѣра въвъ водача
ний идемъ и носиме правото  съ насъ
и всѣки отъ насъ е съ ясна задача;
ний идемъ. Тежко ви въ последния часъ.

Ний идемъ, защото часътъ е настѫпилъ,
защото ни чакатъ отъ всички страни,
и всѣки отъ насъ е на поста застаналъ,
и всѣки е съ яки, желѣзни гърди.

Ний идемъ-не искаме вечъ да търпиме
злочестия, скърби, печали, тѫги,
и всѣки отъ насъ съсъ девиза е тръгналъ:
"Да мрешъ и да жертвашъ готовъ ти бѫди!"

И много сме ние, що носимъ въ душитѣ
мечтата за сетенъ, решителенъ бой.
Пазете се, силни сме-не ще вий сломите
ни нашата воля, ни бойниятъ строй.

Не плашим се ние отъ ваштѣ заплахи,
видѣхме ви-подли сте, слаби и зли!
Ний идемъ съ мечтата отъ роднитѣ стрѣхи
да сринеме грозни и тежки беди.

Ний идемъ! Ликувай измѫченъ, народе!
Ний носимъ ти свѣтли и радостни дни,
вечъ близъкъ деньтъ е, отъ кой ще пребѫде
мечтата на нашитѣ славни дѣди.

Ний идемъ и пълни сме съ вѣра въвъ него,
ний идемъ и носиме правото съ насъ;
избрахме го с вѣра, ще мреме за него.
Ний идемъ-тежко ви въ последния часъ. 

(сп. "Проглед", №19, 1 декември 1942 г., с. 6 (В: Поппетров, Н. - "Социално наляво, национализмът-напред". С., 2009 г., с. 731-732))

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
  
  
 


„Около личността и делото на Хр. Ботев у нас от край време се води нестихващ спор:
той е наш – казват националистите, –
защото като никой друг той възпя пламенното всеотдайно родолюбие и запечата това си верую с велика саможертва,
като поднесе живота си на кладата на освободителната борба;
не – отвръщат социалистите,
които търсят разрешение на социалния проблем по пътя на интернационализма, – той ни принадлежи,
защото в основата на неговото мировъзнесение стои социалният идеал
и цялото му творчество и дейност отразяват бунта срещу социалните неправди и копнеж по социална свобода,
Ботев е социалреволюционер!“
д-р Димитър Вълчев, СБНЛ, март 1939 г.
 
United!
Of заедността!
Of единните фронтове!
Of националните фронтове!
Of
националистическите фронтове!
Of
интер-национал-социалистическите фронтове!
 
 
 
 
 
 
А вече, lovely Jos, нека да добавя и…ла гранде woman – a new star of (сошъл drug) “fairness”,
която иска (след като се нагуши) да нарами пушка… и да (radically) тича на глас  Народен…!
 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------