ЗА THE 21ST CENTURY НАЙ-БОГАТАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА!
ЗА
THE 21ST CENTURY НАЙ-ГОЛЯМАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА!
ЗА
THE 21ST CENTURY НАЙ-ОПАСНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА!
ЗА
THE 21ST CENTURY НАЙ-ЦИНИЧНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА!
ON СТАРАТА & EVIL ФИЛОСОФИЯ OF GODFATHERiSM, TZARiSM, МАФИОТиЗЪМ!
ЗА
THE (21st CENTURY) МРАКОБЕСНАТА  И-Д-Е-(ОЛОГИ)-Я, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE ABSOLUTELY (PURE) E-V-I-L, КОЯТО IS THE ABSOFREAKINLUTELY P-A-T-H
(FROM
SOFT АВТОРИТАРИЗЪМ) TO HARD ТОТАЛИТАРИЗЪМ (= ФАШИЗОИДНОТО)!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ДОМ(ЕЙН)А OF ЗЛО(ТВОРНО)ТО, МАФИОЗ(НОТО),
TO
THE 21st CENTURY TRULY EVIL IDEA(L) OF ТВЪРДАТА РЪКА НА  Б-А-Щ-И-Ц-А-Т-А,
[
ДИКТАТ(УРАТА) НА THE POLITICALКРЪСТНИКЪТ”]
  
ТО THE 21st CENTURY ABSOFUCKINLUTELY BLOODY (GEOPOLITICAL) GANGSTERiSM,
(GANGSTERiSM = IMPERIALiSM = SLAVE CULTURE VS REAL CIVILIZATION = FREEDOM)
(faith-)BASED ON FEELINGS OF RESENTment, ENVY, HATRED & РЕВАНШизъм, БАСИ!
WELCOME TO
ДОМ(ЕЙН НА ХОРА, WHO CELEBRATE ФАШИЗОИДНОТО, БАСИ!
WELCOME TO THE ABSOFUCKINLUTELY (ПРОСТАЩИНАТА OF THE) TRIBALiSM=
ЧУДОВИЩНИЯТ ПРИМИТИВ(ИЗЪМ) = ДИВАЩИНА, БЕСОВЩИНА = TRIBAL(iSM),
THAT’S
ALWAYS BASED ON (THE USE OF ABSOLUTELY) RADICAL IRRATIONALITY,
& THAT
ВИНАГИ ВОДИ КЪМ THE TRULY EVIL PATH TO POLIT-ECONOMIC РЕГРЕС!
(THE PURE EVILNESS OF) TRIBALiSM IS ALWAYS DENOUNCING THE CIVILIZED!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE RADICALLY IRRATIONAL (УЖ) “VALUES”,
THAT
PROMOTE THE EVIL IDEA(L) OF NO CHECKS AND NO BALANCES SYSTEM =
TZARiSM  = TOTALITARIANiSM = THE PATERNALIST ДЕСПОТИзъм = TERRORiSM!
WELCOME TO (
ИЗВОРЪТ НА) ДИВАЩИНАТА, БЕСОВЩИНАТА & ИЗРОДЩИНАТА,
WHICH IS
ALWAYS BASED ON THE (TRULY EVIL IDEOLOGY OF) COLLECTIVISM =
THE MOST, THE MOST, THE ABSOFREAKINLUTELY MOST ЗЛОТВОРЕН ИДЕАЛ!
ОМФГ, THE RADICAL(iST) FOR COLLECTIViSM, THAT PRODUCES Т-И-Р-А-Н-И-Я=
ЗЛ(
ОТВОРН)АТА ИДЕОЛОГИЯ OF ABSOLUTE МИСТИФИКАЦИЯ OF ALL IDEA(L)S!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE 21st CENTURY ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА=
THE DESTRUCTION OF
HUMAN (PERSONALITY!) BY THE ABSOFUCKINLUTELY
НЕ(РАЗ)УМНОТО = БЕЗЧОВЕЧНОТО = РАЗЧОВЕЧЕНОТО ОБЩЕСТВО, БАСИ!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (PURE) EVILNESS CAUSATION:
ТЕРОРИСТИЧНИЯТ EVIL ПЪТ НА ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ =
        
АНТИПОД НА PRINCIPLES OF THE INDIVIDUAL RIGHTS & RULE OF LAW=
АНТИПОД НА ПРИНЦИПИТЕ OF FREEDOM, CAPITALism & INDIVIDualism=
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ AND ПОЛИТ(-ИКОНОМ)ИЧЕСКИ ANTI-EVOLUTION(iSM)=
THE
CULTURE/MENTALITY OF INVERSE (= NEGATIVE) HUMAN SELECTION,
BASED ON THE EVIL MORAL CODE OF THE 21st CENTURY DICTATOR(SHIP)S!

Всяко real ЗЛО, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine,
НЕИСТОВО ИСКА ДА УНИЩОЖИ НЯКОЯ FREE(R) COUNTRY -
Това е
THE MAIN ХАРАКТЕРистика на THE ABSOLUTE ЗЛОТО
TO (НЕНАВИСТНО) RESENT FREEDOM & CIVILIZATION = THE IR!
Всеки
КОЙТО МРАЗИ FREEDOM & CIVILIZATION (= loves TZARism!)
IS
A(N INTEGRAL) PART OF (aggressive & terrorist) ЗЛО(ТВОРНО)ТО!
САМО
ИСТИНСКИ ЦИНИЗЪМ И ГРОЗОТИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ARE
COMING OUT OF ANY (VERSION OF) ТОТАЛИТАРЕН  РЕЖИМ!)

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE (HUGE) PRODUCTION OF THE PURE EVIL =
    
THE SURVIVAL OF
THE ТОТАЛ(ИТАР)НО  STUPID ХО̀РА, NATIONS, STATES!
THE ESSENTIAL CHARACTER(istics) OF ТЕЗ’ ХО̀РА & STATES, LOVELY JOS,

ARE (ЧУВСТВА OF) RESENTmENT, ENVY, HATrEd & РЕВАНШиЗЪМ, БАСИ!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE NIHILISM-BASED MINDSET,
  
WELCOME TO (THE MILITARiSM-BASED) КУЛТ КЪМ НАСИЛИЕ(ТО),
WHICH IS ALWAYS BASED ONTO (A VERSION OF) MYSTICiSM, AND
WHICH ПРОИЗВЕЖДА ТОТАЛ(ИТАР)НИ ТЕРОРиСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ!

ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE ABSOLUTELY  S-I-C-K  MIND,
WHICH
ПРОИЗВЕЖДА ABSOLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) WORLDVIEW!
    
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, С ГОЛЯМО ОТВРАЩЕНИЕ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE 21st CENTURY TRULY НЕЦИВИЛИЗОВАНА PART OF THE WORLD,
ЗА THE IRRATIONALITY-BASED (E-V-I-L!) СИЛАТА НА ПРОСТАЩИНАТА,
ЗА
НЕНОРМАЛНИТЕ (= НЕМОРАЛНИ = НЕЦИВИЛИЗОВАНИ) ДЪРЖАВИ,
ЗА THE 21st CENTURY  EVILNESS OF ФЕОДАЛ-ДИВАЩИНАТА, TZARiSM,
ЗА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО ЦАРСКИЯ = ПО ИМПЕРСКИЯ М-Е-Т-О-Д, БАСИ,
[
ABSOLUTELY EVIL  ФАШИЗОИДНА -KGB/SS-BASED- ПОЛИЦЕЙЩИНА=
МАФИОТСКАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА ОГРОМЕН ГУЛАГ!]
ЗА THE 21st CENTURY IMPERIALIST МАНИАЩИНА & МАКИАВЕЛИЗЪМ:

АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
 ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б-Е-З
МОЯТА ВЕЛИКА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
 
ABSOFREAKINLUTELY ОТИДЕ В ПОГРЕШНА ПОСОКА! OH, YES!
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ АNY MILITARY POWER, КАКТО IN
 
MY OWN COUNTRY, ТАКА И OUTSIDE IT! YES, ABSOLUTELY!
ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! ABSOLUTELY!
ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ!
YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
ДИКТАТОРЪТ  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ,
И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE) G-O-D, БАСИ! OH, YES!

 
ИМПЕРСКИТЕ (TZARiSM-BASED) ЗЛ(ОТВОРН)И АМБИЦИИ, LOVELY JOS,
КОИТО ARE ALWAYS BASED ON THE EVIL IDEOLOGY OF NATIONALiSM &
НА FREAKINLUTELY (АДСКИ БЕДИ & МЪКИ ПРИЧИНЯВАЩ) ДЕБИЛИзЪМ!

Да се (self-)ИДЕНТИФИЦИРАШ ОСНОВНО (предимно) AS a version of a G-O-D(ism),
based on (faith in) РОДИНУ (РАСА, КЛАСА, ЕТНОС, NATIONALITY), lovely Josephine,
or,
for that matter, BASED ON ANY VERSION OF RELIGIOUS (BELIEF) S-Y-S-T-E-M,
а не, не, не based on RATIONAL VALUES (morality) = system of PRINCIPLES, IDEAS,
е
the EVIL ОСНОВА(та) НА РАДИКАЛЕН S-T-U-P-I-Dism, дебилизъм! ДЕБИЛИ, сър!

ОСНОВИ НА (THE 21st CENTURY) ИМПЕРСКИ АМБИЦИИ! 
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE PHILOSOPHY OF GOD,
THE 21st CENTURY (FORCES OF) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО:

BROTHERHOOD OF THE FASCiSM(-BASED ДЪРЖАВИ)=

THE 21st CENTURY ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ (SYSTEM),
BASED ON
IMPERIALIST (POWER) CENTRALIZATION!

 
[ЕСЛИ  Б  Я БЫЛ (
THE GREATEST) СУЛТАН (OF ALL)?!
ОХ, ТАЗ’ ABSOLUTE ИМПЕР(ИАЛИСТИЧЕ)СКА МАНИЯ!
ALL DICTATORS СА МАНИАКАЛНИ ИМПЕРЦИ, БАСИ!]


WELCOME, LOVELY JOS, TO
THE 19th & THE 20th CENTURY
(= THE SICK) MINDSET, MENTALITY & И-Д-Е-О-Л-О-Г-И-Я:
      
BEING STUCK INTO THE (ABSOLUTELY EVIL) PAST TIMES,
BEING GUIDED BY
RESENTment & РЕВАНШизъм MINDSET
ЗА
COLLAPSE OF (=ПОБЕДАТА НАД) SOVIETiSM SYSTEM!
WELCOME TO
THE 21st CENTURY НЕО-ФАШИЗЪМ, БАСИ -
    
ЗЛ(
ОТВОРН)ИЯТ ГЕНЕРАТОР НА SAVIOUR(iSM), TERROR(iSM):
ИЗВРАЩЕНИЕ НА (FACTS OF) РЕАЛНОСТТА, НА ИСТИНАТА &
АБСОЛЮТНОТО ИЗВРАЩЕНИЕ НА (ЖИВОТА НА) Ч-О-В-Е-К-А!

Oh, that Crazy Little Thing Called TOTALITARIANiSM, ABSOLUTE TZARiSM!
МАДЛИН ОЛБРАЙТ пише (in her book on the EVILness of IDEOLOGY OF F-A-S-C-I-S-M):
"
ФАШИСТ е някой, който СИЛНО СЕ ИДЕНТИФИЦИРА с (цяла НАЦИЯ или RELIGIOUS) ГРУПА
  И
ТВЪРДИ, ЧЕ ГОВОРИ ОТ НЕЙНО ИМЕ, НО НЕ ГО Е ГРИЖА ЗА ПРАВАТА (на другите ppl), и е
  ГОТОВ да използва ВСЯКАКВИ средства, включително НАСИЛИЕ, за да ПОСТИГНЕ целите си!"

TO (UN)CONSCIOUSLY SUPPORT, LOVELY JOSEPHINE,
THE EVIL
ИНТЕРЕСИ НА (UNITED) ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
TO PROMOTE
THE EVIL, LOVELY JOS, IS NEVER OK -
IT IS MORALLY EVIL TO N-O-T
RECOGNIZE THE EVIL,
IT’S ALWAYS
MORALLY EVIL TO SUPPORT THE EVIL,
IT IS MORALLY EVIL TO
IN ANY WAY HELP THE EVIL!

ONLY
THE IRRATIONAL(ITY-BASED) P-E-O-P-L-E, OMFG,
(
UN)CONSCIOUSLY SUPPORT A VERSION OF THE EVIL -
FLIRTING WITH
ТОТАЛИТАРИЗЪМ(-BASED ИДЕологиИ)!
THE (
RATIONAL PEOPLE OF THE) WORLD, LOVELY JOS,
MOST OF ALL NEEDS REAL D-E-
I-M-P-E-R-I-A-LIZATION
OF ANY TYPE OF TZARiSM THAT LOVES ДА ОКУПИРА
И ДА ВОДИ ВОЙНИ В (СУВЕРЕННИ!) ЧУЖДИ ЗЕМИ!

НЕКА, С ОГРОМНО ОТВРАЩЕНИЕ, ДА ПОГОВОРИМ СЕГА
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY (РАДИКАЛНО!) IRRATIONAL,

ЗА
АБСОЛЮТНОТО МРАКОБЕСИЕ, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE 21ST CENTURY IRRATIONAL(ITY-BASED) ИДЕОЛОГИЯ
(OF THE RADICALLY TRIBALIZED ОБЩЕСТВО/ХО̀РА/ДЪРЖАВИ)

OF
THE ABSOLUTELY ЗЛОТВОРЕН (IDEOLOGICAL! = МОРАЛЕН1, ПОЛИТИЧЕСКИ2 & ИКОНОМИЧЕСКИ3) STUPIDiSM, ДЕБИЛИЗЪМ =
ИМПЕРИАЛИЗАЦИЯ НА THE MINDS (MENTALITY) OF THE PEOPLE, WHO LIVE WITHIN (ИЗВОРА! НА) НЕСВОБОДНИТЕ (EVIL) STATES!
  
ПРЕЗ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ Е ИМАЛО, И ДНЕС ИМА ХО̀РА, LOVELY JOSEPHINE, NAMELY (NATIONALiSM-BASED SUPPORTERS OF) ДИКТАТОРИ,
КОИТО END IN GROUPS
BEING (SO, SO MUCH & TOTALLY) DEHUMANIZED, ЧЕ КРЕЩЯТ "НИЙ ЩЕ ОКУПИРАМЕ ВСЯКА ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО
ЧУВСТВАМЕ/УСЕЩАМЕ, ЧЕ Е НАША, ЧЕ НИ ПРИНАДЛЕЖИ, NO MATTER ДАЛИ ТЯ Е МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА ЗА СУВЕРЕННА ИЛИ НЕ E!
И ЗА ВСЕКИ, КОЙТО НА ТАЗ’ ТЕРИТОРИЯ НИ ПРЕЧИ/ПРОТИВОРЕЧИ ЩЕ Е ВАЛИДЕН ПРИНЦИПА: EITHER KILL HIM OR PUT HIM IN A CAMP!"
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (THE ABSOLUTELY HUGE) РУСКО-КИТАЙСКО-ИСЛЯМИСТКАТА (SULTAN’S) ЗАПЛАХА
ЗА (
ЖИВОТИТЕ, FREEDOM, PROPERTY & PURSUIT OF HAPPINESS НА) ALL THE CIVILIZED ХО̀РА (И STATES) ПО СВЕТА!
  
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE TODAY’S (PATERNALISM-BASED) IDEOLOGICAL (FAITH DOGMAtism OF) PUTINism, CHINism & ISLAMism!
WELCOME TO
THE 21ST CENTURY, LOVELY JOS, МОРАЛНАТА ОЛИГОФРЕНИЯ =THE EVIL (MORAL INTEREST & IDEOLOGICAL) SYSTEM,
WHICH IS ABSO
FREAKINLUTELY ОСНОВАНА НА IRRATIONAL(ITY-BASED) ЕТИКА OF TOTALITARIANiSM, MORAL & INTEL STUPIDiSM!
  
  
WELCOME, LOVELY JOS, TO THE (РАДИКАЛНО!) I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ITY-BASED) C-U-L-T-U-R-E & M-E-N-T-A-L-I-T-Y=
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, LOVELY JOSEPHINE, В
THE 21ST CENTURY ЗЕМЛИ МИРОВОГО СТАЛИНиЗМА (= ASIANiSM)!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE BROTHERHOODNESS OF THE ABSOLUTELY EVIL FASCISM-BASED РЕЖИМ, ДИКТАТ(ура)!
ANY (VERSION OF) DICTATOR(SHIP) = THE IRRATIONAL(ITY-BASED) MINDSET (OF PEOPLE) = ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE,
         
(RESENTS FREEDOM & ИСКА ДА КЛАТИ  A-N-Y  ДЕМОКРАЦИЯ & ДА) СЕ БОРИ СРЕЩУ THE IDEA(L) OF CIVILIZATION/INDIVIDUALiSM!
(В ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ОЗНАЧАВА NON-FREE MARKET СРЕДА = CENTRALIZED TOP=DOWN CONTROLLED SYSTEM)
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21ST CENTURY ABSOLUTE EVIL = ДЪРЖАВИ-ДИКТАТУРИ, КОИТО SUPPORT & PROMOTE TERROR(iSM)=
    
THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE ИДИОТИ(ЗЪМ) НА (THE 21ST CENTURY) (ЖЕСТОК И НАГЪЛ) Ф-А-Ш-И-З-О-И-Д-Е-Н РЕЖИМ=
    
БЕЗУМИЕ, ПРЕВЪРНАТО В ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)А  Н-О-Р-М-А  (ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ХО̀РАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)!

Във всяко общество има хо̀ра-ДЕГЕНЕРА̀ТИ, lovely Josephine,
но (и
днес) има общества, в които (the huge!) МНОЗИНСТВОто
се състои от absofreakinlutely (rationally blind) ДЕГЕНЕРА̀ТИ, баси!
Oh, those (
Rus)ASIANS – the majority of these хо̀ра са IRRATIONAL,
yes, lovely Jos, abso
freakinlutely О-П-А-С-Н(о ирационалн)-И  Х-О̀-Р-А,
who are always trying TO MASK
THE REALITY (= what’s really going on)!

Сега да говорим за
НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО - ЗА ЕВРОПА/цивилизацията,
което като
всяко ЗЛО неистово иска да се маскира като (уж) ДОБРО, баси!
You OUGHT TO BE(
come) a RATIONAL(ity-based) HUMAN, lovely Josephine,
in order
to CLEARLY RECOGNIZE THE ABSOLUTE EVIL (ИДЕОЛОГИЯ)!
НАЙ-ГОЛЯМАТА
real З-А-П-Л-А-Х-А за (народите на) ЕВРОПА, lovely Josephine,
e (
the OLD & EVIL ideology of IMPERIALiSM-based) RUZ(A)ZIA, except for исляма!
(Добре е, че
in the 2022, вече е видно, че Царска РуZZия  ДНЕС НЯМА сили за това,
 колкото и силно
да (искат да) се пенят по their TV руските Z” турбо патриотари!)
В ТОЗ
контекст,  IF  you are a truly RATIONAL(ity-based) HUMAN, lovely Josephine, you
ought to be(
come) able да РАЗБЕРЕШ, че Русия НИКОГА НЕ е really била (a part of) Europe,
и като
виждам какви BLOODY ЗЛИНИ ги  ВЪРШИ В Ч-У-Ж-Д-И ЗЕМИ, lovely Josephine,
ЯСНО Е (for any RATIONAL human), ЧЕ ПРЕЗ THE NEXT (AT LEAST!) 30-40 ГОДИНИ,
ОТНОВО ЗЛ(ОТВОРН)АТА Руz(A)zия ЩЕ БЪДЕ В ИЗОЛАЦИЯ & OUTSIDE EUROPE =
= ЩЕ БЪДЕ
TRULY ДИСИНТЕГРИРАНА OT СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА (& PROSPERITY)=
= ЗА РУСИЯ ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ Е НИЩО (
КОЙ ЗНАЕ КОЛКО) НОВО =
= RUZ(
A)ZIA IS GOING BACK TO ITS 20TH CENTURY & THE WORLD OF ASIA(NISM), БАСИ,
where it really belongs, but this time as a SECOND GRADE държава
в ЦАРството на Red ДРАКОНА!

SO, WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE ABSOFUCKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED TRULY EVIL) VALUE SYSTEM,
  
TO THE ONE AND ONLY (ЗЛОТВОРЕН) М-О-Д-Е-Л НА ANY REAL Д-И-В-А-Щ-И-Н-А,
      
TO МАНИАКАЛНИЯ (STATE-BASED) TOTALITARIAN(iSM), BARBARiSM,
TO
THE БЕСОВЩИНАТА НА СВЕТОВНАТА (ЦИНИЧНА) ДЕБИЛЩИНА,

TO THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE EVILNESS OF A DICTATORSHIP,
TO THE ABSOLUTELY ЗВЕРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ФАШИЗОИДНОТО,

TO THE (21ST CENTURY) WORLD OF ABSOLUTELY ЗЛОТВОРЕН DESPOTiSM,


TO THE (
21ST CENTURY) H-E-A-R-T (= THE MAIN CENTER) OF THE WORLD’S DICTATOR(SHIP)S: ASIAnism!
    
OF (
THE 21st CENTURY) ДЪРЖАВИ (THAT ARE FULL) OF REPRESSION1 & COERCION2 (=НЕСВОБОДА), И
КОИТО WANT (TRY) ДА ИЗгРАЖДАТ СВЯТ, В КОЙТО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НЯМАТ МЯСТО, БАСИ!

  
      
 
OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL (21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S = ANTI-CIVIL(iZATION)!
[THE SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE, WHICH IS THE OPPOSITE OF INDIVIDUALiSM,
И КОЯТО ABSOLUTELY ВИНАГИ (ОБИЧА ДА) СЕ ЗАИГРАВА С THE TRIBALiSM OF THE NATIONAL(-ШОВЕН)ISM!
ТАЗ’ ABSOLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)А ФАШИЗОИДНА СИСТЕМА ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE, WORKS FOR, БАСИ,
УЖ
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО (НА ДЪРЖАВАТА, ПАРТИЯТА, НАЦИЯТА, КАУЗАТА, КАСТАТА), БАСИ!]

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА ИЗЛОБЯЛАТА ЗАВИСТ (КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНОТО), БАСИ!
WELCOME TO THE ИМПЕРСКАТА ВИЗИЯ OF THE (21ST CENTURY H-E-A-R-T OF THE WORLD’S) DICTATOR(SHIP)S!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
ВЪЗРОДЕНИЯ (IN THE 21ST CENTURY) ДУХ НА ТОТАЛИТАРИЗ-Ъ-МА, БАСИ!
[
ДУХЪТ НА (РАСТЯЩ) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOS, СЕ ДЪЛЖИ ОСНОВНО НА CONSENSUS ПОЛИТИКИТЕ,
IRRATIONALLY ОСЪЩЕСТВЯВАНИ BY THE (LEADERS OF THE) WESTERN WORLD SINCE РАЗПАДА НА СССР!
ДА,
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО IN THE (YESTERDAY’S & 21ST CENTURY) WORLD, LOVELY JOSEPHINE, СЕ СЛУЧВА =
ИДВА ОТ THE (
IRRATIONALITY-BASED) COWARDNESS (МЪЛЧАНИЕТО, КОМПРОМИСИТЕ) OF THE (GOOD!) PPL!]
   
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE HEART OF THE 21ST CENTURY (НЕО-)ФАШИЗОИДНОТО: ASIAnism =
ЗЛИЯТ СЪЮЗ BETWEEN RADICAL (AFRICAN, ARAB & КАВКАЗКО-ТЮРКО) ISLAMism & RADICAL LEFTism, БАСИ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (
THE HEART OF) 21ST CENTURY АВТОРИТАРИЗЪМ & ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
SO, WELCOME TO
THE (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE, КОЯТО IS INVERSE НА INDIVIDUALiSM,
И КОЯТО ВИНАГИ (ОБИЧА ДА) Е IN COHERENCE WITH THE IMPERIAL(iSM-BASED) DEFINITION OF PATERNALiSM!

ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVILNESS OF THE) STUPID(iSM)=
"(VERY BIG) ТЪПАНАРИ, СЪР! THE 21ST CENTURY ASIANiSM, SIR, TRIBALiSM!"
THE (REAL) ДЕБИЛИЗАЦИЯ (=КОРУПЦИЯ) НА ЧОВЕКА И ДЪРЖАВ(НОСТТ)А=
THE (ABSOLUTELY EVIL) ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF НЕСВОБОДАТА & OF ВОЙНАТА =

ЗА (TRULY ЗЛО̀ТВОРНОТО) УПРАВЛЕНИЕ (= ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ) НА ГЛУПАКА!
ТОВА Е НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТАЩИНАТА, ИДИОТЩИНАТА = STUPIDiSM!
ОХ, ТОЗ’ 21ST CENTURY (АБСОЛЮТНО ЗЛОВРЕДЕН) (НЕО-)ФАШИЗЪМ, БАСИ!

НИЩО СВЯТО НЯМА ЗА НИКОЙ (yesterday’s & today’s) Д-И-К-Т-А-Т-О-Р:
всеки
диктат(ор) е (absolutely циничен, immoral & фашизоиден) дебил(изъм)!
Any
D-I-C-T-A-T-O-R(ship) that has INITIATED a W-A-R, lovely Josephine,
е
Т-Е-Р-О-Р-И-С-Т = is (in reality) по-по-НАЙ-ГОЛЯМОТО З-Л-О̀, (for)ever!
Всеки лъжец/крадец (иска да се представи за мноо’ честен и затова винаги) ВИКА:
“Аз съм честен и правдив човек! Другият е лъжец/крадец! Дръжте лъжеца/крадеца!”
Всеки
ТЕРОРИСТ(ичен режим) който ВОДИ АГРЕСИВНА политика, lovely Josephine,
вика:
“Ний сме ДОБРОТО! Другите са ЗЛОТО - те са терористи, дръжте тезагресори!
Any
D-I-C-T-A-T-O-R(ship), (a version of) М-А-Ф-И-О-Тизъм, lovely Josephine,
ОТКАЗВА TO ACCEPT (и да служи на) СВОБОДАТА и РЕАЛНОСТТА (ИСТИНАТА)!
THE PRODUCT OF THE ABSOLUTE EVIL, LOVELY JOSEPHINE, IS DEATH(-BRINGER)!
ДА, ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ ARE DEATH-CREATORS, DEATH-BRINGERS! ABSOLUTELY!
ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ (THEIR ПРИДВОРНИ & SUPPORTERS), LOVELY JOSEPHINE, СА
ABSOFREAKINLUTELY ЗАВИСТЛИВИ ЗЛОБАРИ, КОИТО (WANT TO) АТАКУВАТ THE GOOD!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOS, С ABSOLUTELY HUGE ОТВРАЩЕНИЕ,
ЗА
THE (HUGE EVILNESS OF THE) MORALITY OF ЦИНИЧНИЯ ДЕБИЛ(ИЗЪМ),
ЗА
THE ABSOLUTE НАРКОМАНИЯТА НА (THE MYSTICiSM-BASED) STUPIDiSM,
ЗА
НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ИДИОТИЗЪМ, THAT PRODUCES ТЕРОРИЗЪМ,
ЗА (
THE TODAY’S HUGE МЕРЗАВЩИНАТА НА) Р-А-З-Ч-О-В-Е-Ч-А-В-А-Н-Е-Т-О,

ЗА
THE (SAME-SAME ГЕНЀЗИС OF THE) АБСОЛЮТНОТО З-Л-О(ТВОРНОТО):
      
ЗА (ПОРЕДНИТЕ НОВИ И ЗЛОТВОРНИ = OF THE 21ST CENTURY  IRRATIONALITY-BASED)  БАЩИЦИТЕ,
    
ЗА THE
(21ST CENTURY) ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИТЕ (=ГАДНИТЕ/ЗЛИТЕ) ВОЖДОВЕ И ДЪРЖАВИ,
КОИТО ВИНАГИ С HUGE ЗЛОБА И ЗАВИСТ АТАКУВАТ (21ST CENTURY) ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ STATES =

THE REALLY EVIL П-Р-О-Е-К-Т(-Ъ-Т)  ЗА  С-В-Е-Т-Л-О-Т-О (PATERNALISM-BASED!) Б-Ъ-Д-Е-Щ-Е, БАСИ,
КЪДЕТО
ЖИВОТА НА ЦЯЛОТО ОБЩ(ЕСТВ)О ЩЯЛ ДА БЪДЕ ЗАВИНАГИ ABSOLUTELY ПРЕКРАСЕН?!
IT’S ALL ABOUT THE MYSTIC(iSM-BASED) IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE, OF “ВСЕОБЩОТО ЩАСТИЕ”,
THAT ALWAYS BRINGS
DEATH & ТОТАЛ(ИТАР)НА DESTRUCTION (=ПРОДУКТ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ)!

ПРОЕКТЪТ, КОЙТО Е ABSOLUTELY ИНВЕРСНОТО НА THE (REAL) INDIVIDUALiSM =
СРЕЩУ THE (GOOD PRINCIPLE OF THE REAL = SECULARiSM-BASED) CIVILIZATION!

ТОТАЛИТАРИЗМЪТ (= Tzarism), lovely Josephine,
ФАСАДАТА (= лицата на ВОЖДовете) си МЕНИ,
но
НРАВА (= същността/принципите си) Н-И-К-О-Г-А!
Във ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,
И ПРЕЗ 20ТИ ВЕК, И ДНЕС (WITH)IN THE 21ST CENTURY,
онова което (мнозинството от) хо̀рата наричат патриотизъм
е всъщност (ПОВЕДЕНИЕ НА) АБСОЛЮТЕН ФАШИЗЪМ!

ON THE (REAL EVILNESS OF) T-R-I-B-A-L-I-S-M, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSO
FREAKINLUTELY DYSTOPIAN (PART OF THE) WORLD
  
НА ИСТИНСКИ
BLOODY ЗЛОВРЕДНИТЕ ШАМАНИ-DICTATOR(SHIP)S,
  
THAT IN
THE 21ST CENTURY DISTIBUTE THE EVIL (= CODE OF DEATH),
THAT HAS (
NIHILIST) RESENTMENT OF THE FREEDOM-LOVING PPL &

THAT
ВИНАГИ CAUSE THE (ONE & ONLY) REAL(LY BLOODY) HELL - ON EARTH!
SO, WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,
  
TO ЗЛ
(отворн)АТА МИСТИЧНА ПАРАДИГМА OF THE 21ST CENTURY ФИЛОСОФИЯ,
[=
ЗЛовреднИ  ИДЕИ, ЗА КОИТО ПРИМИТИВНИ (=ДИВИ) ХО̀РА СА READY TO KILL]
THAT PRODUCES ДЕХУМАНИЗАЦИЯ & РЕГРЕС (= НОВОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ),
TO THE THE 21ST CENTURY BLOODY EVIL ВОЙНИ ПРИЧИНЯВАЩА ПАРАДИГМА,
TO THE
THE 21ST CENTURY (МОРАЛНО & ИНТЕЛЕКТУАЛНО) SICK MIND(SET)S,
TO THE
THE 21ST CENTURY (ABSOLUTELY EVIL) ТЕРОРИСТИЧНИ ДЪРЖАВИ,
TO THE
THE 21ST CENTURY EVIL ФАШИЗОИДНО-ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ,
TO THE
THE 21ST ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF ФАШИЗОИДЕН (ASIAN) ВЕЛИК" РАЙХ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE 21ST CENTURY DESPOTiSM =
МРАКОБЕСИЕТО (НА ДЪРЖАВА BASED) НА АБСОЛЮТЕН ДЕСПОТ(иЗЪМ) =

THE TODAY’S ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НАТА ФАШИЗОИДНА ДИКТАТУРА:
  
ДЕХУМАНИЗАЦИЯ & ДЕЦИВИЛИЗАЦИЯ (= АБСОЛЮТНА ПРИМИТИВИЗАЦИЯ!) OF


THE PEOPLE WITHIN (A 21ST CENTURY) ФАШИЗОИДНАТА ДЪРЖАВА!

Any DICTATOR(ship), lovely Josephine,
ЗЛО(творно) ИСКА (& ABSOFREAKINLUTELY О-Б-И-Ч-А)

да (
цинично) ЗАПОЧВА & да (агресивно) ВОДИ В-О-Й-Н-И,

[да нахлува с войска, да масово ИЗБИВА чужди и свои ХО̀РА,
 
да руши градове и да анексира ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ, баси!]

защото
такава ФАШИЗОИДНО НИХИЛИСТИЧНА (= DEEPLY ЗЛОТВОРНА)
Е THE DICTATOR(SHIP)’S ABSOFREAKINLUTELY (FAITH-BASED) С-Ъ-Щ-Н-О-С-Т =
THE
DICTATOR'S EGO(iSM), LOVELY JOSEPHINE, ИЗИСКВА (ОГРОМНИ & МАСОВИ!) HUMAN SACRIFICES!


THAT IS WHAT, LOVELY JOSEPHINE, THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) DICTATOR’S ВЛАСТ IS ALL ABOUT!
  
So, нека сега, lovely Josephine, С ABSOLUTELY ГОЛЯМО ОТВРАЩЕНИЕ ДА ПОГОВОРИМ ТУК
за
the 21st century DICTATORS (& their supporters) THE DISTIBUTORS OF EVIL (= OF THE MORAL CODE OF DEATH)!
Да, THE (people & institutions, that are living in the much freer &) CIVILIZED WORLD, за (огромно мое) съжаление, lovely Josephine,
ВСЕ ОЩЕ (ОПАСНО IRRATIONALLY = ЗЛОТВОРНО ТЪПО!) A-L-L-O-W (ЕХ, ТОВА INCOHERENT VISION OF THE WORLD!)
ДА СЪЩЕСТВУВАТ ЗЛ(
ОВРЕДН & ДИВ(АЦ)И-DICTATOR(SHIP)S, КОИТО (ДА) ПРИЧИНЯВАТ BLOODY  W-A-R-S, БАСИ!
{ДОКАТО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЛИДЕРИ (ХО̀РА И ДЪРЖАВИ), LOVELY JOSEPHINE,
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА (IRRATIONALLY) ВОДЯТ ПОПУЛИСТКО-ПРАГМАТИЧНА ПОЛИТИКА (КЪМ ANY DICTATOR),
ПРОДЪЛЖАВАТ
TO (DO ANY CONSENSUS) COMPROMISE WITH ANY DICTATOR(SHIP) ON POLIT-ECONOMIC MATTERS,
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОМОТИРАТ (И ДА ВЛИЯЯТ ЗА POSITIVE ПРИТОК НА) ИНВЕСТИЦИИ КЪМ/В ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА,
КОЕТО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА
, БАСИ, ЧЕ ПРАВЯТ (THE EVILNESS OF) ТОТАЛИТАРИЗМА ПО-СИЛЕН, LOVELY JOSEPHINE,
(НА) ВМЕСТО (CONSISTENTLY & PERSISTENTLY) НА ПРАКТИКА
               ДА ОСЪЖДАТ БЕЗ
КОМПРО̀МИСНО & OBJECTIVELY (МОРАЛНО, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ) ПРИНЦИПНО,
               ДА НАКАЗВАТ
В-И-Н-А-Г-И  &  ПО В-С-Я-К-А-К-Ъ-В RATIONAL (ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ) НАЧИН ANY DICTATOR(SHIP),
ДОТОГАВА THE UNITED TOTALITARIANISM, LOVELY JOSEPHINE,
ЩЕ (МОЖЕ ДА) ИЗВЪРШВА (ФАШИЗОИДНИ!) АГРЕСИВНИ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ! ABSOLUTELY!}

WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE,

TO
THE DARK DEPTHS OF (THE ABSOLUTELY IRRATIONAL =NIHILISTIC) E-V-I-L,
[YES, LOVELY JOSEPHINE,  THE EVIL IN THE WORLD EXISTS,  HAS ALWAYS EXISTED!]
TO THE ABSOFREAKINLUTELY МИЗАНТРОПСКАТА AGENDA OF AN EVIL SOCIETY,
[YES, ANY
EVIL SOCIETY ИЗПОВЯДВА ЧОВЕКОНЕНАВИСТНА ИДЕОЛОГИЯ, БАСИ,
КОЯТО (ИДЕОЛОГИЯ) В-И-Н-А-Г-И  ОБЕЩАВА TO BUILD “СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ!]
TO THE PRIMITIVE S-Y-S-T-E-M OF ANY ВАРВАРСКО SOCIETY: GODFATHERiSM=

THE 21ST  CENTURY САМОДЪРЖА́ВИЕ & КРЕПОСТНИЧЕСТВО =
EVIL ИДЕИ = TZAR & ИМПЕРСКО (IN THINKING) НАСЕЛЕНИЕ!
[ДА ГЛЕДАШ НА ХО̀РА(ТА), КАТО ЕВТИН РЕСУРС = COMMODITY,
WHICH
TO BE SACRIFICED IN THE NAME OF A “GREATCAUSE!]
ON SOAKiNG INTO THE (TRULY EVIL) BARBARIAN, lovely Josephine,
TOTALITARIAN  C-U-L-Ture = TZARism, DICTATorship, TRIBALism =
ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL (POLIT-ECONOMIC) КОНСТРУКЦИЯ = THE
ABSOFUCKINLUTELY (IRRATIONAL) SYSTEM OF THE (PURE) EVIL:

THE EVIL (PHILOSOPHY OF STATiSM-BASED) PATERNALiSM = THE (PHILOSOPHY OF) TZARiSM,
КОЯТО IS  A-L-W-A-Y-S  BASED ONTO A
VERSION OF MYSTICiSM ИДЕОЛОГИЯ ( = COLLECTIViSM)!
THE ESSENCE OF (INCREASING) MYSTICiSM IS (INCREASING) RESENTMENT1 & НИХИЛИЗЪМ2! YES!

THATS ФИЛОСОФИЯ В КОЯТО ВЛАСТВА THE MOST EXTREME FORM OF RESENTMENT (ФАШИЗОИДЕН)!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА В КОЯТО (THE  L-I-F-E  OF ANY) Ч-О-В-Е-К  IS NOT, NOT, NOT ЦЕННОСТ, БАСИ,
И ЗАТОВА ТОЗ ЕВТИН РЕСУРС SHOULD BE SACRIFICED (BY A TZAR) В ИМЕТО НАGREATERCAUSE!]

ЗА ЗЛОТВОРНАТА И ЗЛ(ОВЕЩРОЛЯ, LOVELY JOSEPHINE, OF
THE (E-V-I-L) MODEL OF THE IRRATIONAL(ITY-BASED) ЦЕННОСТИ,
ПРОИЗВЕЖДАЩ (ЗЛОВРЕДНО=) АНТИ(-CIVILIZED) ОБЩЕСТВО(ТО)!TODAY (AS YESTERDAY), LOVELY JOSEPHINE, АБСОЛЮТНИ И-Д-И-О-Т-И,
ЗАСТРАШАВАТ (THE VERY EXISTENCE OF) THE REAL ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!
ТЕЗ(21ST CENTURY) (EVIL) ДЕБИЛИ ИСКАТ ДА ВЪРНАТ ПРИМИТИВИЗМА!
АНАТОМИЯ OF THE (21ST CENTURY) S-Y-S-T-E-M OF АБСОЛЮТНОТО EVIL =
THE (21ST CENTURY) UNITED  РЕВИЗИОНИЗЪМ OF THE (YESTERDAY’S) EVIL!
 
YOU, IF A RATIONAL HUMAN, OUGHT TO (BECOME ABLE TO), LOVELY JOSEPHINE,
CLEARLY R-E-C-O-G-N-I-Z-E (= TO ИСТИНСКИ D-I-F-F-E-R-E-N-T-I-A-T-E  BETWEEN)

the GOOD1, from the BAD2, from the EVIL3 S-Y-S-T-E-M (= MODEL) = ФИЛОСОФИИ (& IDEOLOGIES)!
 
[АБСОЛЮТНОТО ЗЛО (DICTATORSHIP) ВИНАГИ СОЧИ КЪМ (MUCH, MUCH ПО-)ДОБРОТО, LOVELY JOS, КАТО ГО НАРИЧА ЗЛО, БАСИ!
IN ANY DICTATORSHIP, LOVELY JOSEPHINE, EVERYTHING (ALL STUFF) BELONGS TO THE (WILL OF THE) “GREATDICTATOR (TZAR)!
ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРЕМАХВА (= РЕПРЕСИРА ИЛИ УБИВА), LOVELY JOSEPHINE, THE REAL ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА НАЦИЯТА (СИ) =
УНИЩОЖАВА СВОБОДАТА & THE REAL (ЕЛИТА НА) ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ,  НА THE TRULY RATIONAL(LY INTELLECTUAL) PEOPLE,
ЗАЩОТО ВСЕКИ ДИКТАТОР ИМА ПОЛЗА САМО ОТ RATIONALLY ОГРАНИЧЕНИ И(ЛИ) ABSOLUTELY ДЕБИЛНИ (=ТЪПИ) PEOPLE(S)!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, ПО НЯКОЕ ВРЕМЕ, SOONER OR LATER, СЕ П-Р-Е-Р-Ъ-Щ-А В БРУТАЛНО ЧУДОВИЩЕ,
КОЕТО Е ЗАЛИЧИЛО ВСЯКАКВА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДОБРО(ТО) И ЗЛО̀(ТО), МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА & THE IRRATIONALITY!]

Any НАЦИЯ (& географски РЕГИОН) in which, lovely Josephine, in the LONG-TERM
ПРЕОБЛАДАВА (= ВЛАСТВА) THE IRRATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА of MYSTICiSm =
ПРЕОБЛАДАВАТ the (radically) IRRATIONAL[ity-based  иде(ологи)и на] Х-О-Р-А,
[WHICH MEANS, ЧЕ ПРЕОБЛАДАВАТ ЗЛ(ОТВОРН)И ЧОВЕШКИ И-Н-Т-Е-Р-Е-С-И!]
там ИМА организирана ДИВА(шка, примитивна) полит(-иконом)ическа С-И-С-Т-Е-М-А!
[КОЯТО ВИНАГИ IN THE LONGER RUN ТОТАЛ(ИТАР)НО КАТАСТРОФИРА, FAILS!]
В тез ДЪРЖАВИ (& РЕГИОНИ), lovely Jos, ЧОВЕКЪТ НЕ, НЕ, НЕ Е ЦЕННОСТ, баси!
ТЕZ ТОТАЛИТАРНИ държави, lovely Jos, СА абсолютното ЗЛО = ФРАНКЕНЩАЙН!

So, welcome, lovely Josephine, баси, to the 21st century ФИЛОСОФИЯТА ЗА GREAT ВОЖДА,
TO THE 21ST CENTURY  ФИЛОСОФИЯТА ЗА КУЛТА КЪМ (WARFARISM &) СМЪРТТА,
TO THE 21ST CENTURY  ФИЛОСОФИЯТА-ТА-ТА OF THE ABSOLUTE EVIL(NESS), омфг!
So, welcome, lovely Josephine,
TO THE 21ST CENTURY  СРЕДНОВЕКОВНОТО (МИСЛЕНЕ & ACTION) = THE EVIL=
the return към (дивашки) примитивното = back to the 20th century philosophy of USSRism!

LET US TALK, LOVELY JOS,

ЗА EVIL ИДИОТЩИНАТА,

ЗА
HUGE ИЗРОДЩИНАТА,

ЗА TURBO УРОДЩИНАТА
OF THE WIZARDЩИНАТА:

ЗА
ОБОЖЕСТВЯВАНЕТО НА

A (VERSION OF) ДИКТАТОР =

МОРАЛНАТА, LOVELY JOS,


ABSOLUTE
ОЛИГОФРЕНИЯ:

СВЕТЪТ НА THE STUPID(ism)

BASED ON
САМОДЪРЖА̀ВИЕ!

ЗА  ВЕЛИКИТЕ  БОГОВЕ” &

МЕГАЛОМАНИИТЕ (ИМ)!

ЗА Р-А-ЗЧОВЕЧАВАНЕТО =
 
“ДЪРЖАВАТА – ТОВА СЪМ АЗ (ЦАРят)! I, GOD!=

НЕОГРАНИЧЕНА ВЛАСТ НА ЦАРЯ =TZARiSM =


ДЕСПОТ(ИЗЪМ) = ДИКТАТ(УРА) = ФАШИЗЪМ =

ВЛАСТоЛЮБИЕ БЕЗ МОРАЛНИ СКРУПОЛИ =

ЦАРЯТ ОПРЕДЕЛЯ (КОЕ Е) ДОБРО И ЛОШО =
(АБСОЛЮТЪТ= ) ЦАРЯТ ABSOLUTELY РЕШАВА
СЪДБАТА НА (A-L-L  ХО̀РАТА
IN) ДЪРЖАВАТА!

ALL THE KINDS OF "БОГОВЕ", LOVELY JOS,
ARE FULL OF
IMPERIAL(iSTIC) ASPIRATIONS,

ARE (TRULY) FULL OF ФАШИЗОИДНИ УКЛОНИ,
& ИЗИСКВАТ HUMAN ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ!

ЗА РАЗРУШИТЕЛИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, НА
ЧОВЕЧНОСТТА
& (CIVILiZED) ЧОВЕЧЕСТВОТО,
КОИТО СА ABSOLUTELY UNITED INTO HATRED!
ЗА БЕЗУМНИТЕ БЕСОВЕ НА ЧОВЕШКОТО ЗЛО̀,
THAT’S BASED ON ЗЛ(ОТВОРН)А ФИЛОСОФИЯ:
  
ЦАРСТВОТО НА (THE EVIL) МИСТИЦИЗ-Ъ-МА!

ON (THE 21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S,
WHO
ALWAYS BASE THEIR ACTIONS ONTO
ПРИЛАГАНЕ  НА АГРЕСИЯ AND НАСИЛИЕ=
ЗА
ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL КОНСТРУКЦИЯ=
THE ABSOLUTELY  IRRATIONAL(ITY-BASED)

S-Y-S-T-E-M OF TZAR(iSM) = THE PURE EVIL!

    
ЗА ВСЕКИ
(YESTERDAY’S & TODAY’S) ДИКТАТОР, LOVELY JOS,
(
УПРАЖНЯВАНЕ НА) РЕПРЕСИИ1 & (THE MAKING OF) W-A-R-S2
[=
THE MAKING OF НАЙ-ГОЛЯМОТО (FOR)EVER ЗЛО̀(ВРЕДНО)]
СА
 О-П-И-А-Т  ЗА HIS ABSOFUCKINLUTELY SICK MIND(SET)! OMFG!

THE EAST(ERN) PUBLIC (= PEOPLES) IS STUPIDIFIED (= STUPEFIED)
BY
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL TZAR'S PROPAGANDA MACHINE!

ЦЕЛТА НА ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOS,
    

Е (ВЪЗ)ВРЪЩАНЕТО КЪМ THE PRIMITIVE, БАСИ!

So, welcome, lovely Josephine,

to
the психо(пато)логията на the 21st century ФАШИзоидното,
to the 21st century RETURN of the evil principles of TYRANNY,
to the moral code of DEATH, that produces wars & destruction,

to възвръщането на the (ASIAnism-based) IRRATIONALity,
to the 21st century EVIL: DICTATORship-based ДЪРЖАВИ!
[ДЕиндустриализация, ДЕпопулация и ДЕкапитализация,
that are based on EVIL фашизация на (режима in) a state!]
  

ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА (TZARiSM) ДЪРЖАВА, LOVELY JOSEPHINE,
ANY ИМПЕР(О-РЕВАНШИ)СКО ABSOFUCKINLUTELY З-Л-О(ВРЕДНО),
                      
  
ЗАЩОТО
IS BASED ON IRRATIONALITY (А ИРАЦИОНАЛНОТО CANNOT EXIST LONG-TERM!),
РАНО ИЛИ КЪСНО, ВИНАГИ СТИГА ДО (
BLOODY) БОЛЕЗНЕН ТОТАЛ(ИТАР)ЕН Р-А-З-П-А-Д!
               
ИРАЦИОНАЛНОТО Е REALLY (THE OLD TIMES) ДИВ(АШК)ОТО, THE TRIBAL, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО (УСПЯВА ДА) СЪЩЕСТВУВА, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ВРЕДИ (НАНАСЯ)!
THE RADICALLY ИРАЦИОНАЛНОТО, АКО МУ СЕ ОТДАДЕ (УДОБЕН) СЛУЧАЙ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ ПРЕМИНАВА (PROMOTES & PRODUCES) THE ABSOLUFUCKINLUTELY ЗЛО(ТВОРНО)ТО:
ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ (=Интер-Национал-СОЦиализъм, КИТАизъм, ПУТИНизъм, АБРАХАМизъм)
Е (
IN REALITY A SYSTEM OF) Ф-А-Ш-И-З-Ъ-М = IS BASED ON THE PRINCIPLE OF THE FASCIST STATE,
А ФАШИЗОИДНОТО ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДА НЕСВОБОДА & ANTI-PROSPERITY (= ANTI-HAPPINESS)!

ДА ПОГОВОРИМ OBJECTIVELY СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА БОРБАТА НА (TODAY’S) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА,
ЗА THE ABSOLUTELY SICK (IRRATIONAL) VALUE  SYSTEM (& MENTALITY),
[WHICH
PRODUCES THE ABSOLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ & IDEOLOGY =]

ЗА TOTALITARIAN ДЪРЖАВИТЕ [= WITH NO, NO, NO INDIVIDUAL RIGHTS =
ВОЖДОВЕ С НИСКО И НИЗКО МОРАЛНО AND INTELLECTUAL РАЗВИТИЕ =
ЗЛОВРЕДНИТЕ
БАЩИЦИ WITH TRULY ВИСОКО ДИВ(АШК)О ПОВЕДЕНИЕ],
ЗА THE INTERNATIONALLY ABSOLUTE (= THE  P-U-R-E!) ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
ЗА (THE REALITY OF THE 20TH & THE 21ST CENTURY) АБСОЛЮТНОТО З-Л-О,
   
ЗА АДСКИTE (УЖАСНИ И МНОГОБРОЙНИ) ВРЕДИ И ЩЕТИ, КОИТО НАНАСЯ
THE ABSOLUTE МЕРЗАВЩИНАТА НА THE (21ST CENTURY) ABSOLUTE МЕРЗАВЦИТЕ!
[МЕРЗАВЦИТЕ = THE 21ST CENTURY ВОЖДОВЕТЕ OF THE EVIL (PART OF THE) WORLD!]
ON (YESTERDAY’S &) TODAY’S АЗИАТЩИНАТА, АЗИАТСКИ (GOLDEN ОРДА) ДЕСПОТИЗЪМ!
[Да, нека да поговорим за БОЛЕЗНЕНИЯ РАЗПАД на ВСЯКО ИМПЕРСКО ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ВРЕДНО)ТО!
ANY dictator(ship), ВСЕКИ тоталитаризъм, В-И-Н-А-Г-И  ЗАВЪРШВА с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен РАЗПАД!]
 
ON THE 21ST  CENTURY ABSOFREAKINLUTELY (DEADLY!) EVIL & IRRATIONAL(ITY-BASED)
      
ФИЛОСОФИЯТА OF TZAR(ISM) = ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF ДИКТАТ(УРА),  ТИРАНИЯ,  ZЛОТО:

МОРАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА МЕРЗАВЩИНА =
ДУХЪТ (= МАНТАЛИТЕТЪТ), LOVELY JOSEPHINE,
НА
RESENTMENT (ОТРИЦАНИЕ) OF THE GOOD, &
PROMOTING THE ABSOLUTELY EVIL (=TZARiSM)!
[
THE TZARiSM (= TRIBALiSM), LOVELY JOSEPHINE,
IS KILLING THE IDEA OF (ACHIEVING)
FREEDOM!
THE TZARiSM ЗЛОВРЕДНО ТВЪРДИ, LOVELY JOS,
ЧЕ
СВОБОДА НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА, БАСИ,
И ЗАТОВА НА ВСЕКИ НАРОД МУ ТРЯБВАЛО
МАЧО
С ТВЪРДА РЪКА! ОХ, ТАЗЗЛ(ОТВОРН ИДЕ(ОЛОГИ)Я!]

THE IRRATIONAL, lovely Josephine, is the tribal! THE TRIBAL is the irrational! Yes, absolutely!
THE IRRATIONAL is THE IMMORAL! THE IMMORAL is THE IRRATIONAL (UNPRACTICAL)!
Ирационалното, the irrationally build system, CANNOT (in the long-term to) EXIST in the reality,
ала ирационалното винаги (лъжовно!) (иска да) се представя за (уж!) устойчиво и стабилно!
Ирационалното (= the tribal, the primitive) ПРОИЗВЕЖДА THE ABSOLUTE EVIL: ДИКТАТ(ура)!
Any (hardcore) DICTATOR(ship), lovely Josephine, РЕПРЕСИРА & ИЗБИВА ХО̀РА = ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
Any dictator(ship), всеки тоталитаризъм, ЗАВЪРШВА ВИНАГИ с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен РАЗПАД!

Supporting (the philosophy of) TZARism is supporting (the ideology of) FASCism!
Всеки
ЧОВЕК, КОЙТО SUPPORT a DICTATOR(ship), lovely Josephine,
is an
absofreakinlutely SICK (= irrational) MIND = full of an evil ИДЕ(ологи)Я,

is
всъщност ANTI-freedom, ANTI-peace & ANTI-goodness (= EVIL morality)=
is
всъщност PRO TOTALITARIANism, PRO WAR(ism) & PRO TZARism,
is a truly
RESENTFUL (= nihilism producing) MINDSET! Yes, absolutely!
Да поговорим сега, с истинско голямо ОТВРАЩЕНИЕ, lovely Josephine,
за the 21st century ЗЛОтворното (bloody щети носещо) МАЛОУМИЕ =
an
I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ity-based collectivist) Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я!

ON THE (TODAY’S) 21ST CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,
                      
                       ABSOFREAKINLUTELY CULTURAL I-M-P-E-R-I-A-L-i-S-M =
                        (КОЙТО ВИНАГИ PREACH, ЧЕ НЯМА REAL FREEDOM,
                          ЧЕ СВОБОДАТА БИЛА ПОПУЛИСТКА ДЪВКА, БАСИ,
                          И ЗАТОВА НАЙ-ДОБРАТА СИСТЕМА IS … TZARiSM:)
                       ABSOFUCKINLUTELY  EVIL  (ТОТАЛИТАРЕН) РЕЖИМ =
                       ABSOFREAKINLUTELY (УПРАВЛЕНИЕ НА) ИДИОТщИната =
                      
THE НАЙ-ГОЛЯМАТА (ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА) ОПАСНОСТ
                       ЗА (
ЖИВОТИТЕ НА) ХО̀РАТА ПО (THE TODAY’S) СВЕТА =
                      
                     ФИЛОСОФИЯТА ЗА THE GREAT “СПАСИТЕЛЯТ:
                    (A VERSION OF MYSTICiSM-BASED)ПРАВДА НА
                       ABSOFREAKINLUTELY  Т-У-Р-Б-О   З-Л-О-Т-О,
                      
                        [=МАНИФЕСТ(ЪТ) НА ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ
                        =the COLLECTIVism-based ПСИХО-МАТРИЦА
                        =the ABSOFREAKINLUTELY SICK MINDSET=
                        “ПРАВДАтаНОСЕЩА REAL Н-А-С-И-Л-И-Е &
                        МИЛИОНИ РЕПРЕСИРАНИ & ИЗБИВАНИ ХО̀РА, БАСИ?!]
                      
                      
  
                       КОЕТО Е НОСИТЕЛ НА ФАШИЗОИДНАТА ИДЕ(ОЛОГИ=
                       ИМПЕРИЯТА НА ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ТВОРНО)ТО =
                       THE TRULY EVIL РЕЖИМ НА ТОТАЛ(ИТАР)НА ТИРАНИЯ:
                         
                          THE (
ABSOFREAKINLUTELY EVILNESS OF) TOTALITARIANiSM =
                          THE TRULY
HUGE (ЗЛОБАТА & HATRED НА) ЗЛО(ТВОРНО)ТО =
                         
                          THE ABSOLUTELY EVIL IDEA(L) OF ЗЛОВРЕДЕН FASCiSM=
                          THE ROOT OF (YESTERDAY’S AND) TODAY’S TERRORiSM =
                         

                        THE CULTURE OF THE NON-FREE WORLD, SYSTEM OF ДИКТАТ=
                      
ВАРВАРСКАТА (СЪЩНОСТ НА THE COLLECTIViST) КУЛТУРА =
                      
THE (EVIL) TOTALITARIAN (IRRATIONAL VISION OF THE) WORLD =
                          
                         

                            THE TODAY’S МЕРЗАВЩИНАТА НА REAL ДИВАЩИНАТА,
                             КОЯТО WANTS TO  R-U-L-E  A COUNTRY ДОРДЕ Е ЖИВА
                             В ИМЕТО НА БЕЗГРАНИЧНА (ОЛИГАРХИЧНА) В-Л-А-С-Т =
                         
                             THE TRULY EVIL
COLLECTIV(ISM-BASED) ФИЛОСОФИЯ =
                       
                          
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZAR(iSM) = OF DICTATOR(ship) =
                        
                             
THE ABSOFUCKINLUTELY ANTI-FREEDOM ИДЕ(ОЛОГИ=
                             THE ANTI
-
DEMOCRACY, THE ANTI-WEST(ernism) MIND(SET)S = THE EVIL(NESS)!
                          [ГЛАВНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТ OF ТАЗФИЛОСОФИЯ & ИДЕ(ОЛОГИ
                         Е (ШАЙКАТА НА EVIL) Г-О-С-П-О-Д-А(рят), С-П-А-С-И-Т-Е-Лят, Ц-А-Рят,
                          (КОЙТО ПО САМАТА СИ СЪЩНОСТ ABUSES THE INDIVIDUAL RIGHTS)
                         А НЕ, НЕ, НЕ (ВОЛЯТА НА) НАРОДА, БАСИ! YES, ABSOLUTELY!]

АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА,
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
 ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б-Е-З
МОЯТА ВЕЛИКА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
 
ABSOFREAKINLUTELY ОТИДЕ В ПОГРЕШНА ПОСОКА! OH, YES!
 
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
 
И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ АNY MILITARY POWER, КАКТО IN
 
MY OWN COUNTRY, ТАКА И OUTSIDE IT! YES, ABSOLUTELY!
ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! ABSOLUTELY!
ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ!
YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
ДИКТАТОРЪТ  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ,
И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE) G-O-D, БАСИ! OH, YES!

                         YES, THESE IRRATIONAL(ity-based) MINDSETS, LOVELY JOS,
                          

                         СА
ABSOFUCKINLUTELY EVIL БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИ
                         MILITANT (NATIONALiSM-BASED) ДИВ(АШК)И MINDSETS:
                          

                          

                             УБИЙЦИ – НА (THE PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL RIGHTS =
                            
УБИЙЦИ – НА БЪДЕЩЕТО НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ =
                            
УБИЙЦИ – НА СВОБОДАТА НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ =
                            
ГЕНЕРАТОРИ НА НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)иЗЪМ И ВОЙНИ=
                             УБИЙЦИ – НА ЩАСТИЕТО НА (ХО̀РА И ЦЕЛИ) НАРОДИ!
                            
                              THE EVIL ANTI-INDIVIDUAL(ISM) ФИЛОСОФИЯ, IDEA(L)!
                              THE
EVIL(ness of) ANTI-INDIVIDUAL RIGHTS ИДЕ(ологи!
                              WELCOME,
TO THE 21ST CENTURY AXIS OF (UNITED) E-V-I-L,
                              WHICH (ВЪЗ)
ПРОИЗВЕЖДА THE (EVIL) NON-FREE WORLD!
                              

                             WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE TZARiSM SYSTEM!
                            

The (evilness of a hardcore) TZAR(iSM) SYSTEM, lovely Josephine,
  
означава
DICTATOR(ship), THAT УБИВА ХО̀РА & ЛЪЖЕ ЗА ВСИЧКО! WHY DO IT?
САМО И САМО ЗА ДА МОЖЕ
ДИКТАТОРЪТ (И НЕГОВАТА ПРИДВОРНА ШАЙКА)
ДА
НЕ, НЕ, НЕ, EVER СЛИЗА ОТ ТРОНА НА (= ДА УЗУРПИРА & УПРАВЛЯВА) ВЛАСТТА =
    
THE TZAR Е ГОТОВ ДА (П-О-)Ж-Е-Р-Т-В-А ЖИВОТА НА SO MANY ХО̀РА, LOVELY JOS,
JUST
TO BUY (A LITTLE BIT) MORE TIME STAYING НА ТРОНА (НА ВЛАСТТА), БАСИ!
ДИКТАТОРЪТ ИСКА ДА БЪДЕ ABSOLUTE TZAR - ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ, БАСИ! WHY?
ЗАЩОТО, ВИДИТЕ ЛИ, ТОЙ БИЛ
ABSOLUTELY НЕЗАМЕНИМ ОТ НИКОЙ ДРУГ ЧОВЕК:
(OUR) TZAR IS (OUR) ГОСПОД(АР)! ГОСПОД(АРЯТ) Е (НАЙ-)МЪДЪР И (НАЙ-)ВЕЛИК! YES!
THE SONG, IN PRINCIPLE, LOVELY JOSEPHINE, REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME, OMFG!
IT IS
,
LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT ЗЛО(творно)ТО ИМПЕРСКО МИСЛЕНЕ (& DOING)!

                             SO, WELCOME, TO THE EVIL IDEA(L) OF IMPERIALiSM,
                               THE
ЗЛ(ОВРЕДН)ИЯ  CULTURAL  I-M-P-E-R-I-A-L-i-S-M=
                               
  
                               ABSOFUCKINLUTELY EVIL (ТОТАЛИТАРЕН) РЕЖИМ,
                             WHICH IS BASED ON (
NATIONALiSTIC) PATERNALiSM,
                            
 
                            
                              AND ITS (
21ST CENTURY) ABSOLUTELY  E-V-I-L  ЛОЗУНГ,
                             
ВЕЧНИЯТ EVIL НАРАТИВ PREACHED BY ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ:
                                 
                              “HEY, YOU
ДИКТАТОРИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ  -
                             
ЗА ДА (МОЖЕМ ДА)  У-Б-И-Е-М (СВОБОДАТА НА ХО̀РАТА В) ЗАПАДА,
                              ЗА ДА (МОЖЕМ ДА)  У-Б-И-Е-М (THE WESTERN!)  ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
                              ЗА ДА (МОЖЕМ ДА) ВЪЗЦАРИМ ИСТИНСКИ СВЕТОВЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
                              ВСЯКО ЦАРСТВО (ТРЯБВА ДА) СИ ИМА СВОЙ СОБСТВЕН ПОЖИЗНЕН ЦАР!
                               [ЧРЕЗ DOING ВИНАГИ COERCIVE & МАСОВА ИЗБОРНА ФАЛШИФИКАЦИЯ!]
                              ВСЯКО ЦАРСТВО СИ ИМА ITS GREAT TZAR & ALL ЦАРСТВА MUST BE UNITED!
                              ДА, ВСИЧКИ (С ТВЪРДА РЪКА) TZARS  MUST  BE ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ ВРАГА!
                              ТОВА Е ИСТИНСКИ ДОБРО(ТО)!  ТОВА Е НАШАТА OLD (ДОБРА) К-У-Л-Т-У-Р-А,
                              ТОВА Е ИСТИНСКИ ДОБРО(ТО)! ТОВА Е НАШАТА OLD (GOOD) ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
                               [ПРИРОДАТА НА  A-N-Y  TZAR(ISM-BASED ДЪРЖАВА), LOVELY JOSEPHINE, IS TO
                               DEEPLY HATE ANY (по-)СВОБОДНА ДЪРЖАВА & TO FAVOUR ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
                               ANY  DICTATOR(SHIP) ВИНАГИ  DEEPLY НЕНАВИЖДА  ИСТИНСКИ ДОБРО(ТО) =
                               A DICTATOR(ship) МРАЗИ ЦИВИЛИЗАЦИЯта, THE RULE OF LAW & СВОБОДАта!]
                              ТОВА Е НАШАТА REALLY ДОБРА ОБЕДИНЯВАЩА НИ (EASTERN) ФИЛОСОФИЯ!
                              AND YOU, ALL THE PEOPLE OF THE EAST, (MUST!) LOVE THAT GOOD S-Y-S-T-E-M!
                            

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)АТА СИСТЕМА НА ДИКТАТ(УРА) = TZARiSM =
[В КОЯТО СИСТЕМА ОСНОВНИЯ ЗЛОТВОРЕН ИГРАЧ IN THE 21ST CENTURY IS THE EVIL (КОМПАРТИЯТА НА) КИТАЙСКИЯТ1 ДИКТАТОР,
А ПУТИНСКА РУСИЯ2 И ИСЛЯМИСКИЯ ИРАН3 СА САМО ПРОКСИ ПЕШКИ НА TОЗGREATEST EVIL ГОСПОДар/ЦАР! ABSOLUTELY!
IT IS ALL ABOUT THE IMPERIALiSTIC AMBITIONS OF THE TZAR(iSM IDEOLOGY) & ITS AGGRESSIVE GEOPOLITICAL BEHAVIOUR!
ТЕЗ’  ABSOFREAKINLUTELY  Д-И-К-Т-А-Т-О-РСКИ ДЪРЖАВИ НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ ДА REALLY UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ “ВЕЛИЧИЕ ГОСУДАРСТВА ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ, НЕ, НЕ В УРОВНЕ ЕГО  А-Р-М-И-И, А В УРОВНЕ Ж-И-З-Н-И ЕГО НАРОДА!” =
ПОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА НА РЕЛСИТЕ НА ВОЕННА ИКОНОМИКА DOES NOT, NOT PRODUCE WEALTH & PROSPERITY -
ЗА REAL PROOF ВИЖ КАК ЖИВЕЯТ, LOVELY JOS, ХО̀РАТА В ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, КУБА, ВЕНЕЦУЕЛА, А И В РУСИЯ =
ИЗОЛИРАНЕТО BY ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ ПРОИЗВЕЖДА ДЪЛГОТРАЙНО МИЗЕРНО СЪЩЕСТВУВАНЕ! ABSOLUTELY!]
АГРЕСИВНО & СИЛОВО GETTING (& KEEPING С ДЕСЕТИЛЕТИЯ!) THE POLIT (& ECONOMIC) ВЛАСТ! OMFG!
[АЛА ANY DICTATOR(SHIP) ЗАВЪРШВА, LOVELY JOS, ВИНАГИ С HUGE ХАОС (, ВОЙНА) & ТОТАЛ(ИТАР)ЕН РАЗПАД,
ЗАЩОТО ИРАЦИОНАЛНОТО (THE IRRATIONALLY BUILD SYSTEM) CANNOT (LONG-TERM!) EXIST IN THE REALITY,
МАКАР, ЧЕ ИРАЦИОНАЛНОТО ВИНАГИ ИСКА (ЛЪЖОВНО!) ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА УСТОЙЧИВО И СТАБИЛНО!]
THIS SYSTEM IS ALL ABOUT УЗУРПЍРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА (& ECONOMIC) ВЛАСТ= THE EVIL POWER =
THE EVIL CONCEPT OF (BE) UNITED WITHIN OUR ОБЩ  ВРАГ  (= THE IDEOLOGY OF ЗАГНИВАЩИЯ WEST),
THE EVIL CONCEPT OF (BE) UNITED WITHIN OUR ОБЩА (АЗИАТСКА!) ФИЛОСОФИЯ!
            
  
ВСЕКИ АБСОЛЮТЕН TZAR Е АБСОЛЮТЕН ГОСПОД(АР)! ABSOLUTELY!
ВСЕКИ
АБСОЛЮТЕН TZAR Е АБСОЛЮТЕН СОБСТВЕНИК, LOVELY JOS,
НА (
ABSOLUTELY ВСИЧКО В) НЕГОВОТО (СИ) АБСОЛЮТНО ЦАРСТВО -
СЛЕДОВАТЕЛНО, (МОЖЕ ДА)
СЕ РАЗПОРЕЖДА С АБСОЛЮТНО ВСИЧКО
КАКТО ТОЙ
, THE TZAR, lovely Jos, НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ! YES, ABSOLUTELY!
(
ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪС ЖИВОТИТЕ И СОБСТВЕНОСТТА НА ВСИЧКИ ХО̀РА,
КОИТО СА НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕГОВОТО
ВЕЛИКО ЦАРСТВО! БАСИ?!)

  
THE ABSOFREAKINLUTELY (ИДИОТСКАТА) ТИРАНИЯ! ДИВАЦИ, СЪР! ИДИОТИ, СЪР!
НА
ТЕЗТИРАНИ (ТЕЗ МЕРЗАВЦИ) ХИЧ НЕ ИМ ПУКА ЗА THE INDIVIDUAL (RIGHTS)!
ТИРАНИТЕ НЕ, НЕ ИСКАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО,
ЗАЩОТО ЗА ДА (ЗА)ДЪРЖАТ ВЛАСТТА СИ СА ГОТОВИ НА
ЧУДОВИЩНИ ДЕЙСТВИЯ!
ДА,
ТЕЗТИРАНИ (ТЕЗ’BIG  МЕРЗАВЦИ) СА ВИНАГИ ГОТОВИ TO INNITIATE ВОЙНИ,
ЗАЩОТО
ТАКАВА Е ПРИРОДАТА, LOVELY JOS, НА ВСЯКА ФАШИЗОИДНА IDEOLOGY!
ОХ,
ТЕЗ’ 21ST CENTURY ТИРАНИ ТЕ СА MACHIAVELLIAN (& PSYCHOPATHIC) MEN!
   
ТА(КВА)З TERRIBLY ЗЛ(ОВРЕДН)А ТИРАНИЧНА (= TZARiSM-BASED = ФАШИЗОИДНА!) С-И-С-Т-Е-М-А, LOVELY JOSEPHINE,
IS
ABSOFREAKINLUTELY COHERENT WITH THE SICK MIND & Е НЕСЪВМЕСТИМА (= Е В КОНФЛИКТ) СЪС ЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ!

ДА, ТАЗ
(ФАШИЗОИДНА!) С-И-С-Т-Е-М-А Е ЛЮБИМАТА НА ВСЯКА (YESTERDAY’S & TODAY’S) Ш-А-Й-К-А НА ДИВАЩИНАТА:
ШАЙКАТА НА ИСТИНСКИ МЕРЗАВЦИ, LOVELY JOSEPHINE, WHO DREAM OF ИМПЕРСКИ АМБИЦИИ,
AND
WANT ДА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯТ СВЕТА ПО ТЕХНИЯ ABSOFUCKINLUTELY EVIL КАЛЪП, БАСИ! OMFG!
ТАЗ TERRIBLY ЗЛ(ОВРЕДН)А (= TZARiSM-BASED) С-И-С-Т-Е-М-А, LOVELY JOSEPHINE, WANTS TO KILL THE WEST(ERN IDEALS)!
[И ЗА ОГРОМНО СЪЖАЛЕНИЕ НА ALL THE RATIONAL ХО̀РАТА, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY EVIL С-И-С-Т-Е-М-А, LOVELY JOSEPHINE,
УСПЕШНО (CAN) ИЗ(Г)РАЖДА СВОИ E-V-I-L ПРОКСИТА AMONGST THE WEAKER WESTERN CORRUPT POLITICIANS (& DUMB ХО̀РА)!
GIVEN
THE UNITY (BASED ON HATRED) OF THE TODAY’S PURE E-V-I-L, LOVELY JOS, ВЕДНО С КОНСЕНСУСНАТА ИРАЦИОНАЛНОСТ
НА THE (TERRIBLE! IN THOUGHT & ACTION) ПОЛИТИЦИ OF THE WORLD, IT IS ТРУДНО TO BE POSITIVE ЗА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА?!
THESE IRRATIONAL(ITY-BASED!) ПОЛИТИЦИ, LOVELY JOS, ARE SUPPOSED TO BE ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ VALUES, БАСИ?!]
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
TO THE TRULY
EVIL PART (= МЕРЗАВЦИТЕ) OF THE TODAY’S WORLD (= THE 21ST CENTURY OF Т-У-Р-Б-О  ДИВАЩИНАТА),
WHICH IS BASED ON ДЪЛБОКА (NIHILIST) ОМРАЗА КЪМ (AND FIGHTING AGAINST THE R-E-A-L VALUES OF) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!
(
ЗАВИСТНИЧЕСКАТА ОМРАЗА НА) THE ABSOLUTE ЗЛОТО (BY ITS NATURE!) ВИНАГИ (НЕИСТОВО СЕ СТРЕМИ ДА), LOVELY JOSEPHINE,
НОСИ (ОГРОМНИ, ДЪЛБОКИ, ДЪЛГОВРЕМЕННИ & BLOODY) В-Р-Е-Д-И, Б-О-Л-К-И & Щ-Е-Т-И НА (ЦИВИЛИЗОВАНАТА ЧАСТ НА) СВЕТА!
[ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, ANY ИМПЕР(О-РЕВАНШИ)СКО ABSOFUCKINLUTELY ЗЛО(ВРЕДНО), СТИГА ДО БОЛЕЗНЕН  РАЗПАД!
ANY DICTATOR(SHIP), ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, В-И-Н-А-Г-И  ЗАВЪРШВА С HUGE  Х-А-О-С (, В-О-Й-Н-А) & ТОТАЛ(ИТАР)ЕН  Р-А-З-П-А-Д!]

THE (evil Tzarism’s) SONG:
In the heat and the rain With whips and chains
To see him fly So many died
We build a tower of stone With our flesh and bone
JUST TO SEE HIM FLY But don't know why…BUT WHY?!
NOW WHERE DO WE GO?
All eyes see
the Figure of the Wizard As He climbs to the top of the world
No sound, as
He falls INSTEAD OF rising
Time standing still, then there's blood on the sand!
…We be
LIEved, we beLIEved, we beLIEved…

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА
НЕЦИВИЛИЗОВАНИТЕ (= THE TOTALITARIAN) ДЪРЖАВИ, THAT
ARE ALL BASED ON
AN IRRATIONAL(ITY-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ =
  


THE SYSTEM OF THE TZARiSM = НЕРАЗ(ПРЕ)ДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТТА!
      
THE SONG REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME! ABSOLUTELY!
[ПРИРОДАТА НА ВСЕКИ ДИКТАТОР  IS ALWAYS SAME-SAME!]

THE ABSO
FREAKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)И (= IRRATIONAL)
(
MORAL, POLITICAL AND ECONOMIC) ПРИНЦИПИ, ОМФГ!

МНОГО ОПАСНА Е
THE EVIL СИЛАТА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE IRRATIONAL(ITY-BASED НЕВЕЖЕСТВО)! OH, YES,
YES,
THE IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE, IS ALL ABOUT
THE (FAITH-BASED!) SYSTEM OF THE ABSOLUTELY EVIL,
THE EVIL REALITY IDIOTIC SHOW В ДНЕШНИЯ WORLD,
THE SYSTEM(IC SONG) OF DICTATOR(SHIP):
  
THE PRINCIPLES OF THE (FASCIST!) SYSTEM OF TZARiSM,
КЪДЕТО THE (
PEOPLE OF A) COUNTRY SERVE THE TZAR=
THE INFINITE ВЧЕРАШНА & ДНЕШНА СРЕДА, LOVELY JOS,
 
OF AN ABSOFREAKINLUTELY HUGE & ЗЛОВРЕДЕН ГУЛАГ=
СПЕЦИАЛЬНАЯ (MORAL, POLIT-–ECONOMIC & ВОЕННАЯ
ABSO
FREAKINLUTELY ДЕБИЛЬНАЯ) Д-Е-Г-Р-А-Д-А-Ц-И-Я!

WELCOME, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE (
YESTERDAY’S &) TODAY’S MAIN (EVIL) S-O-U-R-C-E
OF THE
ABSOFREAKINLUTELY (MORAL, POLIT-–ECONOMIC 
&
DEEP ИДЕОЛОГИЧЕСКА) Д-Е-Г-Р-А-Д-А-Ц-И-Я: ASIA(nISM),
[
Азиатщината е evil СИСТЕМА от IRRATIONAL ideas/възгледи =]
THE EVIL WORLD OF TOTALITARIANism, OF DICTATOR(ship)!
    

[The EVIL IDEA(l) TO насилствено DOMINATE over people(s …of Europe)!
THE NAPOLEON'S
IMMORAL CODE OF IMPERIAL POWER -
  
  
IT MUST, in the 21st century, BE FOREVER DESTROYED!
THE IMMORAL CODE OF НЕСВОБОДА (= РОБСТВО)!
THE EVIL (DOGMATIC!) ФИЛОСОФИЯ ЗА ЖИВОТА=
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZARiSM = HARD CORE LEFTiSM = FASCiSM!]

Всяко real ЗЛО, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine,
НЕИСТОВО ИСКА ДА УНИЩОЖИ НЯКОЯ FREE(R) COUNTRY -
Това е
THE MAIN ХАРАКТЕРистика на THE ABSOLUTE ЗЛОТО
TO (НЕНАВИСТНО) RESENT FREEDOM & CIVILIZATION = THE IR!
Всеки
КОЙТО МРАЗИ FREEDOM & CIVILIZATION (= loves TZARism!)
IS
A(N INTEGRAL) PART OF (aggressive & terrorist) ЗЛО(ТВОРНО)ТО!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА Б
-Е-З-ЧОВЕЧНОСТТА НА (ALL OF ТИРАНИЧНИТЕ) ХО̀РА,
WHO ARE FULL OF
RESENTMENT AND ЗЛ(ОВРЕДН)А ВОЛЯ,
И КОИТО, ОБАЧЕ, ABSOLUTELY
ТЪПО ВЯРВАТ, LOVELY JOS,
ЧЕ СА
ПРАВдивИ, НО IN FACT СА САМО ДИВИ ПРИМИТИВИ,
WHO ВИНАГИ
НАНАСЯТ АТАКИ & УДАРИ ПО ЧОВЕЧНОСТТА=
НАНАСЯТ АТАКИ & УДАРИ ПО THE (INDIVIDUAL!) RIGHTS =

ВИНАГИ
НАНАСЯТ АТАКИ & УДАРИ ПО ЦИВИЛИЗОВАНОТО!
ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE 21ST CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,
ИДЕОЛОГИЯТА НА АБСОЛЮТНАТА (ОЛИГАРХИЧНА) ВЛАСТ,
КОЯТО И ДНЕС ABSO
FREAKINLUTELY (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДА
АБСОЛЮТНО
УТОПИЧНАТА SYSTEM OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ,

THE (OLD) A-S-I-A-N IRRATIONAL(ITY-BASED = EVIL) SYSTEM:


THE PURE EVILNESS OF THE ONE-MAN REGIME(= TZARiSM SYSTEM),


[Any dictator(ship), any тоталитаризъм, ВИНАГИ  завършва с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен разпад!]

THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL (TZARiSM) SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,
КЪДЕТО
THE FALSEHOOD BECOMES “TRUTH” (=“ПРАВДА”), OMFG,
WHILE
TRUTH BECOMES “ЗЛО̀НАМЕРЕН СЛУХ И ПРОПАГАНДА”=
INVERTING МЕСТАТА НА ЧЕРНОТО И БЯЛОТО! Е,
БАСИ ЗЛО̀ТО =

ГЬОБЕЛСОВИ МЕТОД & ПРИНЦИПИ В МОРАЛА И ПОЛИТИКАТА!
ТОВА СА
ABSOFUCKINLUTELY EVIL (ТОТАЛИТАРНИ) ПРИНЦИПИ,
YES, ABSOF
REAKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРНМОРАЛНИ ПРИНЦИПИ,
THAT COME FROM
THE EVIL CULTURE OF COLLECTIViSM! E, БАСИ!
YES, IT IS ALL ABOUT
THE OLD & TRIBAL CULTURE OF ASIA(NiSM) -

THE ANCIENT CULTURE OF THE ABSOLUTELY ДИВА(ШКА)ТА ОРДА =
  
THE EVIL TRADITIONS OF ЗЛАТНАТА (MONGOLIAN-BASED) ОРДА!

[Днес
within the World's United Absolute Evil, lovely Josephine,
по-злото
от Путин(изма)1 е the Chinese Комунизма2!
A най-злото ЗЛО е
религионизма на Ислям(изма)3!
Ох, тоз
’ (old &) EVIL (Съветско-)АЗИАТСКИ СЪЮЗ!
Ох,
таз’ EVIL АЗИАТска (COLLECTIVism-BASED) ПСИХОПАТЩИНА!
Ох,
таз’ EVIL АЗИАТска (COLLECTIVism-BASED) ПСИХО-МАТРИЦА!]

YES,
THE TODAY’S PHILOSOPHY OF ASIANiSM, LOVELY JOSEPHINE,

IS BASED ON
THE ДИВАШКАТА ASIAN ИСТОРИЯ & CULTURE! YES!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO
THE TODAY’S ABSOLUTELY EVIL (PHILOSOPHY OF) ASIA(nism),

WELCOME, TO
THE (OLD) COLLECTIVISM-BASED ФИЛОСОФИЯТА,
КОЯТО (ВЪЗ)
ПРОИЗВЕЖДА АНТИ-ДЕМОКРАТИЧНА ИДЕ(ОЛОГИ)Я!
      
YES, WELCOME TO
THE 21ST CENTURY EVIL PART OF THE WORLD,
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE MAIN SOURCE OF ЗЛО̀ТО!
ДА,
ЗЛО̀ТО ДНЕС ИЗВИРА ОТ (ТОТАЛИТАРНИТЕ STATES OF) АЗИЯ -

THE BIGGEST (never ending!)
ИЗТОЧНИК на any huge WARfare TENSION!

ДА, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,


ЗА ЗЛ(
ОТВОРН)АТА ФИЛОСОФИЯ НА THE ASIAN(iSM-BASED) COLLECTIViSM,
   
КОЙТО ВИНАГИ (ПРЕДИ И ДНЕС)
ПОТЪПКВА
ПРАВАТА (OF THE THE INDIVIDUAL) =
          
ДИВАЩИНАТА НА [ЗЛАТА ИДЕ(ОЛОГИ)Я OF THE RADICAL] АЗИАТЩИНАТА -
(=
THE TODAY’S ПУТИНЩИНАТА1, СИДЗИНПИНЩИНАТА2, ИСЛЯМЩИНАТА3)
 
КЪДЕТО
ИМА (УПРАВЛЯВАЩ ДЪРЖАВЕН!) RADICAL НАЦИОНАЛИЗЪМ,

ТАМ
ВЕЧНО ИМА (РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ИНИЦИИРАНЕ НА) WAR ZONE,
ЗАЩОТО ТОВА Е
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСЯКА ДИКТАТУРА!

ОХ, ТОЗ’
ASIANiSM = THE TZARiSM(-BASED) STATISM = ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА!
ДА, НЕКА СЕГА С ОТВРАТ ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА Д
ИВАЩИНАТА НА THE 21ST CENTURY (UNITED) ОС НА ЗЛО̀ТО,
ЗА
SOAKING, LOVELY JOSEPHINE, INTO THE ASIAN (BARBARIAN)
  
TOTALITARIAN CULTure & SYSTEM (= TZARism, DICTATorship, TRIBALism),
which в 21-ви ВЕК формира THE REALLY НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО IN THE WORLD -
ОСТА НА ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО AND ITS ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED)
ФИЛОСОФИЯ НА (ИДИОТСКИ) ЗЛО̀ТВОРНОТО = THE MOST EVIL SYSTEM OF TZARiSM!
  

НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,

ЗА
ЦИВИЛИЗАЦИОННАТА ПРОПАСТ МЕЖДУ ДОБРО̀ТО И ЗЛО̀ТО
ЗА
СВОБОДА
(THAT’S BASED ON THE SYSTEM OF DEMOCRACY)
VS

THE ABSOFUCKINLUTELY ТИРАНИЯТА
(THAT IS
BASED ON THE SYSTEM OF TZARiSM) НА ДИВАЩИНАТА=
ЗА
THE REAL БЕСОВЕТЕ НА ЗЛО̀ТО СРЕЩУ ЦИВИЛИЗОВАНОТО,
ЗА ОГРОМНАТА
ОМРАЗА СРЕЩУ (И ЖЕЛАНИЕ
TO UNDERMINE)
THE 21ST CENTURY
ИСТИНСКАТА (= WESTERN) ЦИВИЛИЗАЦИЯ =

ЗА
THE EVIL ДОМ(ейн)ЪТ & ВИЗИЯТА НА АНТИ-ЦИВИЛИЗАЦИЯТА=
[което
ОЗНАЧАВА ANTI-WESTERN
(НИХИЛИЗЪМ НА) ДИВАЩИНАТА,
което в частност
ОЗНАЧАВА
THE EVIL ДОМ of the ANTI-EUROPE(AN)]

ДОМЪТ НА
ИРАЦИОНАЛНОТО & НА ДИВАШКИ  ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО =
ДОМ(
ЕЙН)ЪТ
OF THE 21ST CENTURY НАЙ-ЗЛИТЕ (UNITED) ДЕБИЛИ =

THE TOTAL(
ITARIAN) ZOMBIFICATION OF DOGMATIC MYSTICiSM,
[WHICH НЕ
МОЖЕ TO CREATE/INNOVATE REAL WORLD VALUE STUFFS,
И ЗАТОВА ПОЛЗВА
ПЛОДОВЕТЕ НА (THE WEST!) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
АЛА
СЪЩЕВРЕМЕННО Я НЕНАВИЖДА И ИСКА ДА Я УНИЩОЖИ
!]
THAT ABSOLUTELY PRODUCES, LOVELY JOSEPHINE, БЕСОВЕТЕ НА
  
THE ABSOFUCKINLUTELY
(FASCIST) ЗЛО̀ТО СРЕЩУ ЦИВИЛИЗОВАНОТО!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO
THE DOGMA OF ДИВА(ШКА)ТА IRRATIONALiTY OF FAITHiSM,

TO
THE IDEA(l)S OF THE 21ST CENTURY (UNITED) ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО,

КОИТО НОСЯТ
TRULY EVIL ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА STUPIDiSM, ТЕРОРиЗЪМ & ВОЙНИ!
  
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE ABSO
FREAKINLUTELY
УНИВЕРСалният MODEL за управление и КОНТРОЛ of a НЕсвободно society -
общество
manage by a DICTATor(ship)’s absofreakinlutely EVIL (set of) IDEA(L)S!
ВСИЧКИ ДИКТАТОРИ СЕ (ОПИТВАТ ДА СЕ) ОБЕДИНЯВАТ! ABSOLUTELY!
[ANY DICTATOR(SHIP), ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ  ЗАВЪРШВА С HUGE ХАОС (, ВОЙНА) & ТОТАЛ(ИТАР)ЕН РАЗПАД!]

The song (in principle) remains зловредно the same! Absolutely!
[
ПРИРОДАТА на всеки ДИКТАТОР is always SAME-SAME!]
Ако искаш
OBJECTIVELY, lovely Josephine, да разбереш
 
the today’s (мерзавците на) Русия, Китай и Mюсюлманлендия,
 
[североазиатското, далекоизточното и средноазиатското ЗЛО̀(творно)ТО
= the UNITED (Asian) RUSSIA, CHINA & ISLAM PARTY of the (old) dictator(ship)s
= the UNITEDGREAT & WISE SAVIOURSНА ЦЕЛИЯ СВЯТ = гранде “wizards!)
=
АНТИ-ЦИВИЛизованото, АНТИ-МОРАЛното, АНТИ-РАЦИОналното (mind),
 
което ВИНАГИ IS BASED ONTO THE MOST EVIL PRINCIPLE: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!]
ПЪРВО
трябва TO STUDY (що е това) Т-О-Т-А-Л-И-Т-А-Р-И-З-Ъ-М &
 
неговата философия
that is based on M-A-C-H-I-A-V-E-L-L-I-A-N-i-S-M,
(
THAT IS ALWAYS BASED ONTO AN EVIL DOGMA OF FAITHiSM)

which
SUPPORTS & EXPORTS (moral, political & economic) CORRUPTION1,
CHAOS
2, WAR(farism-based mentality)3 & TERRORism4 all over the world! Omfg!
THE TODAY’S РУСИЯ, КИТАЙ И MЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ, lovely Josephine,


are all TOTALITARIAN STATES (as were the USSR & Hitler’s Germany)! Absolutely!
ОХ,
ТАЗ21ST CENTURY (ФИЛОСОФИЯ НА) ИДИОТСКИ ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО =
THE PUTIN-XI-ISLAM-ation (wild ПРИМИТИВизацията) OF THE ASIAN СВЯТ =
[
АЗИАТЩИНАТА Е EVIL СИСТЕМА ОТ IRRATIONAL IDEAS/ВЪЗГЛЕДИ =]
THE UNITED РУССКИЙ1 МИР, КИТАЙСКИЙ2 МИР & ИСЛЯМСКИЙ3 МИР =
PROMOTING & SUPPORTING, LOVELY JOSEPHINE, A VERSION OF АРИЙСКИЙ МИР
THE ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ТВОРНО ИДИОТСКИЯ (= ТОТАЛИТАРЕН) Z” WORLD!
ЗА
ANY (VERSION OF) DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
ЖИВОТA НА (ОБИКНОВЕНИЯ) ЧОВЕК ИМА МНОГО, МНОГО НИСКА СТОЙНОСТ,
ЗАЩОТО
ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ANY (VERSION OF) ДИКТАТУРА IS PURE EVIL!
  
ANY (
VERSION OF) DICTATOR(ship) (МЕСИАНСТВО), lovely Josephine,
ФАНАТИЧНО (догматично и доктринално) В-Я-Р-В-А, ТИ ДА ВИДИШ,
ЧЕ
УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ Е ДОБРО(ТО)?!
ДА,
ТОТАЛИТАРИЗМА, THE DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
BECAUSE ABSO
FREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED), БАСИ,

НЕ (МОЖЕ ДА) РАЗЛИЧАВА/РАЗГРАНИЧАВА ДОБРОто ОТ ЗЛО̀то!
ANY (
VERSION OF) DICTATOR(ship) (МЕСИАНСТВО), lovely Josephine,
НЕ, НЕ ПРИЗНАВА, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНО УСТАНОВЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА
ВСЯКА ДЪРЖАВА (
& PRIVATE СОБСТВЕНОСТ) СА Н-Е-П-Р-И-К-О-С-Н-О-В-Е-Н-И,
И ЗАТОВА
ОБИЧА ДА ГИ НАРУШАВА С ЦЕЛ ДА АНЕКСИРА ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ!

ДА, НЕКА СЕГА ИСТИНСКИ И БЕЗ ЕМОЦИИ ДА ПОГОВОРИМ
ЗА ДНЕШНОТО НАЙ-ГОЛЯМО (PURE!) ЗЛО̀: RUSSIA (& Co),

ЗА
THE (REALLY) BIGGEST ИЗТОЧНИК НА ANY BIG WARFARE TENSION

IS
THE IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY OF ИСТИНСКИ ДИВ(АШК)ОТО!


ОХ, ТОВА 21ST CENTURY, LOVELY JOSEPHINE, СТАРЧЕСКО, ФАНАТИЧНО И
  
ABSOFUCKINLUTELY (НИХИЛИСТИЧНО-ВАРВАРСКО) ФАШИЗОИДНО ЗЛО̀:

(
THE 20TH & 21ST CENTURY
) НЕЦИВИЛИЗОВАНОТО, MYSTIC, ДЕБИЛНОТО,
КОЕТО ЦЕНАТА НА ЧОВЕШКИЯ  ЖИВОТ Е МНОГО, МНОГО  Н-И-С-К-А
!)
И ЧИЙТО
ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ТВОРЕН & ЗЛО̀ВРЕДЕН ЛОЗУНГ Е:
ФАШИСТИ И ТЕРОРИСТИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
   
THE COERCIVE(LY НАЛАГАНИЯ) OFFICIAL STATE’S NARRATIVE, LOVELY JOS,
КОЙТО УЖ БИЛ
(“TRULY” ДОБРОВОЛЕН & RATIONAL ИЗБОР) НА ХО̀РАТА Е:
WE, THE PEOPLE OF THE (MYSTIC’S) EAST, СИ ИМАМЕ TZAR(iST КОЧИНА)!
ТОВА Е ДОБРО(ТО)! ТОВА Е НАШ’ТА ДОБРА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ТОВА Е НАШ’ТА GOOD NATIONAL(iSM-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ!
AND WE (ALL!) ABSOLUTELY LOVE THAT (
TZAR’S SYSTEM)!

Съществува, lovely Josephine,
не, не, не релативистична, а де факто
истинска
ЦИВИЛИЗАЦИОННА пропаст,
между (СВЕТОГЛЕДА на) ДОБРО̀ТО и ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО,
между RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между the WEST(ern) vs the EAST(ern) (визия за the) WORLD!

THE SONG (IN PRINCIPLE) REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME! ABSOLUTELY!
ПРИРОДАТА НА ANY ДИКТАТОР  IS ALWAYS ABSOLUTELY THE SAME-SAME!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, Е ТИРАНИН, ФАШИСТ, ТЕРОРИСТ
,
А
ТЕРОРИСТ НА ТЕРОРИСТ ОКО НЕ ВАДИ! ОБРАТНОТО Е! ТИРАНИТЕ ПО
СВЕТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА ДА (МОГАТ ДА) ВЪРШАТ ПО-ЕФЕКТИВНО
ТИРАНИИТЕ (ЗЛО̀ДЕЯНИЯТА) СИ  С-Р-Е-Щ-У REALLY Д-О-Б-Р-О-Т-О!

THE TOTAL(
ITARIAN) EVIL
(= ZOMBIFICATION OF DOGMATIC MYSTICiSM)
НЕ, НЕ МОЖЕ
TO CREATE & TO INNOVATE REAL WORLD VALUE STUFFS,
НО ЗАТОВА ПЪК ПОЛЗВА
ПЛОДОВЕТЕ НА (THE REAL!) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
КАТО
СЪЩЕВРЕМЕННО Я НЕНАВИЖДА И (МУ СЕ) ИСКА ДА Я УНИЩОЖИ -
ЗА ДА СЪЗДАДЕ
ДИВА(ШКА) ОРГАНИЗАЦИЯ OF AN EVIL (& DUMB) СВЯТ
?!
ДА,
ЗЛО̀ТО (СИ) Е ЗЛО̀ – ВИНАГИ ОПИТВА ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ ДОБРО̀ТО,
КАТО
ИЗГРАЖДА ABSOLUTELY EVIL СВЕТОВНИ ТЕРОРИСТИЧНИ МРЕЖИ &
КАТО
АГРЕСИВНО И БРУТАЛНО ПОТЪПКВА THE INDIVIDUAL (RIGHTS) =
РОЖДЕНИТЕ ПРАВА (НА ВСЕКИ HOMO SAPIENS), LOVELY JOSEPHINE, НА:
ЖИВОТ, СВОБОДА, PROPERTY & (PURSUIT OF) ЩАСТИЕ! YES, EVIL IS EVIL!
ДА,
ТАКИВА СА ИНТЕРЕСИТЕ НА (TODAY
’S) ИСТИНСКИ ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО!
ДА, ТОВА Е
ФИЛОСОФИЯТА НА ВСЕКИ ТИРАНИН, ФАШИСТ, ТЕРОРИСТ!
НЕКА СЕГА (С ОТВРАЩЕНИЕ) ДА ПОГОВОРИМ,
LOVELY JOSEPHINE, ЗА
ТАЗИ ABSOFUCKINLUTELY ДИВА(ШКА) & ЗЛ(ОВРЕДН)А ФИЛОСОФИЯ:
THE STUPID
& THE EVIL ДОМ(ЕЙН)ЪТ (SYSTEM), LOVELY JOSEPHINE,
       
OF THE 21ST CENTURY ABSOLUTE SOCIAL (D)EVIL - PRODUCING ДИВАЩИНА:

ИДЕ
(ОЛОГИ)ЯТА OF RADICAL MYSTICism, OF (NON-)RELIGIOUS ДИКТАТура!
ДА, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА НАЙ-ГОЛЯМОТО ABSOFREAKINLUTELY (ЧИСТО) ЗЛО̀, (FOR) EVER,

ЗА THE TODAY’S BIG BROTHER(iSM), LOVELY JOS, OF THE ABSOLUTE EVIL,

ЗА ПЪЛЗЯЩАТА (И НАРАСТВАЩА) АГРЕСИЯ НА ВАРВАРСКИТЕ ДЪРЖАВИ,
(КОИТО RESENT & ИСКАТ ДА УНИЩОЖАТ ЦИВИЛИЗОВАНОТО, ДОБРО̀ТО!)
  

OF THE (IMPERIAListic & TERRORistic) WARFARE (MENTALITY1, CULTURE2 &) IDEOLOGY3,
BASED ON THE ABSOFREAKINLUTELY HUNGER FOR TOTAL(ITARIAN) POWER & RESENTMENT -
[
НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН НА РАДИКАЛНА НЕНАВИСТ (AGAINST THE GOOD!), LOVELY JOS, THAT
ЗАДУШАВА ОБЩЕСТВОТО, ПРИСЪСТВА ВИНАГИ ВЪВ
ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА (= EVIL) ДЪРЖАВА!]
  
ИМЕННО ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY S-I-C-K-N-E-S-S ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOSEPHINE,
THE EVIL (TERRORISTIC) AGGRESSIVENESS OF THIS (MENTALITY1, CULTURE2 &) I-D-E-O-L-O-G-Y3!
[
ТЕРОРИЗМЪТ НА ВСЕКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ MUST BE DESTROYED - THE SOONER THE BETTER! YES!
 
АГРЕСИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВСЯКА ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, MUST BE ВЕДНАГА STOPPED
BY УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ REALLY ЦИВИЛИЗОВАНИ (REALLY FREE & ДЕМОКРАТИЧНИ) ДЪРЖАВИ!]

The Matrix is a SYSTEM, Neo. T-H-A-T SYSTEM is our enemy!
   The very MINDS of the PEOPLE WE ARE TRYING TO SAVE
   ARE STILL A PART of that SYSTEM and that makes them our enemy.
   You have to (became able to) UNDERSTAND,
  
   most of these people (because IRRATIONAL) are NOT READY to be UNPLUGGED.
   And many of them are so inured,
   so hopelessly dependent on the system, that THEY WILL FIGHT TO PROTECT IT.”
                                                                                                Morpheus, The Matrix
The song (in principle) remains зловредно the same! Absolutely!
[
ПРИРОДАТА на всеки ДИКТАТОР is always SAME-SAME!]
ДА, LOVELY JOSEPHINE, ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО ВОИСТИНА СЪЩЕСТВУВА (В РЕАЛНОСТТА),
AND IT IS ALWAYS BASED ON THE (RADICAL, FANATICAL) IRRATIONALITY (STUPIDITY),
      
КОЕТО ABSOLUTELY ПРОИЗВЕЖДА (THE RADICALIZED NARRATIVE OF) RESENTMENT (MENTALITY)!
[ИРАЦИОНАЛНОТО (THE IRRATIONALLY BUILD SYSTEM) CANNOT (IN THE LONG-TERM TO) EXIST IN THE REALITY,
АЛА ИРАЦИОНАЛНОТО ВИНАГИ (ЛЪЖОВНО!) (ИСКА ДА) СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА (УЖ!) УСТОЙЧИВО И СТАБИЛНО!
ANY DICTATOR(SHIP) ЗАВЪРШВА, LOVELY JOS, ВИНАГИ С HUGE ХАОС (, ВОЙНА) & ТОТАЛ(ИТАР)ЕН РАЗПАД!]
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21ST CENTURY ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО!
  
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21ST CENTURY АБСОЛЮТНОТО (= ФАШИЗОИДНОТО) З-Л-О,
THE ABSOFREAKINLUTELY (VIOLENT, AGGRESSIVE &) ИРАЦИОНАЛНА ФИЛОСОФИЯ OF THE EVIL
   

FASCISM-BASED (UNITED!) П-Р-О-Т-И-В-О-В-Е-С НА THE TRULY ЦИВИЛИЗОВАНОТО (MENTALITY)!
ТОЗИ ABSOFREAKINLUTELY (ФАШИЗОИДЕН!) П-Р-О-Т-И-В-О-В-Е-С, LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON RESENTMENT (омраза към ДОБРО̀то, ЦИВИЛизованото, РАЗумното, БОГАТото)
& фанатичен КУЛТ КЪМ СМЪРТта (=ГОТОВност за саможертва в името на Държавата), omfg!
AN ABSOFREAKINLUTELY MACHIAVELLIAN VISION & PERSPECTIVE

ON
A(NY) TZARiSM(-BASED) ДЪРЖАВА (= ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА)!

                      
  
["ДА ЛЪЖЕШ YOUR OWN (ПЪК И НЕКОЙ ДРУГ ЧУЖД) НАРОД Е ВЪРХОВНО УДОВОЛСТВИЕ!" - мисли си всеки диктатор (& неговата свита).
  
YOU OUGHT TO
UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE, ЧЕ НАЙ-ЛЕСНО СЕ УПРАВЛЯВА ПРОСТ НАРОД!
YOU OUGHT TO UNDERSTAND, LOVELY JOS, ЧЕ НАЙ-ЛЕСНО СЕ УПРАВЛЯВА  FAITH-BASED НАРОД!
YOU OUGHT TO UNDERSTAND, LOVELY JOS, ЧЕ НАЙ-ЛЕСНО СЕ ПРЕДАВА ЗЛО̀ТО VIA USING FAITH!
YOU OUGHT TO
UNDERSTAND, ЧЕ НАЙ-ЛЕСНО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЗЛО̀ТО VIA IRRATIONAL IDEAS!
  
ВСЯКО АБСОЛЮТНО ЗЛО̀, IS ALWAYS BASED ON, LOVELY JOSEPHINE, (A DOGMATIC DOCTRINE OF) МИСТИЦИЗЪМ!
ВСЯКО АБСОЛЮТНО ЗЛО̀, ALWAYS ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOSEPHINE, (DOGMA-BASED) AGGRESSION, COERCION!
      
Всяко ЗЛО̀, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine, неистово иска ДА УНИЩОЖИ някоя democracy -
това е
the main ХАРАКТЕРистика на the ABSOLUTE ЗЛО̀ТО TO НЕНАВИСТНО RESENT FREEDOM & CIVILIZATION!
 
ВСЕКИ
КОЙТО МРАЗИ FREEDOM & CIVILIZATION (= LOVES TZARiSM!) IS (AGGRESSIVE & TERRORIST) ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО!
WHAT ABOUT THE ЗЛ(ОТВОРН)ИТЕ 21ST CENTURY DICTATOR(SHIP)S, А? СЪЩЕСТВУВА АБСОЛЮТЛИ EVIL Т-Р-И-А-Д-А,
[THE
21ST CENTURY ABSOFREAKINLUTELY ДЕМОНИЧНА  &  Т-Р-И-Г-Л-А-В-А (DICTATORSHIP-BASED) Л-А-М-Я, ОМФГ!]

КОЯТО EVIL ТРИАДА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА (НАРОДИТЕ! НА) РУСИЯ, КИТАЙ & МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ, БАСИ, И
КОЯТО
ЗЛО̀ТВОРНА ТРИАДА, LOVELY JOSEPHINE, Е ВСЪЩНОСТ СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИСТИЧЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ:
 
THE 21ST CENTURY TZARiSM/IMPERILiSM/FASCiSM-BASED PRINCIPLE OF (APPLYING) A-G-G-R-E-S-S-I-O-N!
  
  
  
Фашистка
Русия1 ИСКА ДА УНИЩОЖИ Украйна, the fascist Китай2 – Тайван, а фашисткия Иран3 – Израел!

Фашистка Русия1 IN THE 21ST CENTURY ИСКА ДА АНЕКСИРА ТЕРИТОРИИ ОТ УКРАЙНА, lovely Josephine,
the fascist Китай2 – от ТАЙВАН, а фашисткия Иран3 – от ИЗРАЕЛ! Ох, тез’ диктатори, ТОТАЛИТАРИСТИ-
THEY (
НЕНАВИСТНО) WANT ДА ВОДЯТ (UNITED) WARSВ ЕВРОПА1, В АЗИЯ2 & IN THE MIDDLE EAST3!
(Европа си е Европа, а Азия – Азия! THE CULTURE of Europe is ABSOLUTELY different from that of the East!)

ТЕЗ’ ТРИМ(Ц)АТА TODAY’S (ЗЛИ) ФАШИЗОИДНИ ДИКТАТОРИ (ЗАПОЧВАТ ДА) ТРЪБЯТ ЛОЗУНГА:
ДИКТАТОРИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ
ЗА ДА (МОЖЕМ ДА) УБИЕМ (
СВОБОДАТА НА ХО̀РАТА В) ЗАПАДА,
ЗА ДА (МОЖЕМ ДА) УБИЕМ (THE WESTERN!) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
ЗА ДА (МОЖЕМ ДА) ВЪЗЦАРИМ ИСТИНСКИ СВЕТОВЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е ИСТИНСКИ ДОБРО(ТО)! ТОВА Е НАШАТА OLD (ДОБРА) К-У-Л-Т-У-Р-А,
ТОВА Е ИСТИНСКИ ДОБРО(ТО)! ТОВА Е НАШАТА OLD (GOOD) ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ТОВА Е НАШАТА REALLY ДОБРА ОБЕДИНЯВАЩА НИ (EASTERN) ФИЛОСОФИЯ!
AND
YOU, ALL THE PEOPLE OF THE EAST, (SHOULD) LOVE THAT GOOD SYSTEM!
ТЕЗ’ ТРИТЕ TODAY’S (UNITED) ЗЛ(ОВРЕДН ФАШИЗОИДНИ DICTATOR(SHIP)S, LOVELY JOSEPHINE,
 
ИСКАТ ЧРЕЗ ВОЙНИ (IN EUROPE1, MIDDLE EAST2 & ASIA3) ДА ДЕСТАБИЛИЗИРАТ (ДОБРО̀ТО В) СВЕТА!
(YES, LOVELY JOSEPHINE, THE SONG, IN PRINCIPLE, REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME! ABSOLUTELY!)

ОХ,
ТОВА СТАРЧЕСКО, ФАНАТИЧНО, LOVELY JOSEPHINE, И НИХИЛИСТИЧНО (ФАШИЗОИДНО) ЗЛО̀!
ОХ,
ТОЗ’ 21ST CENTURY ABSOFREAKINLUTELY ФАШИЗОИДЕН UNITED РАЙХ! IT IS TERRORIST РАЙХ!
ОХ,
ТОВА 21ST CENTURY ABSOFUCKINLUTELY UNITED EVIL! IT IS TERRORISM-BASED ИДЕ(ОЛОГИ)Я!]
 
DICTATOR(SHIP) = THE ABSOLUTE EVILNESS = TOTALITARIANiSM = TERRORiSM = TYRANNY!

[ТЕРОРизмът на ANY ТОТАЛИТАРИЗЪМ, lovely Jos, MUST BE DESTROYED - THE SOONER THE BETTER!]
  
[Any dictator(ship), any тоталитаризъм, ВИНАГИ  завършва с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен разпад!]
ВСИЧКИ ЗЛ(ОТВОРН)И ДИКТАТОРИ, LOVELY JOSEPHINE, УЖАСНО МНОГО (АДСКИ!) СИ ПРИЛИЧАТ -
THEIR
ПРИНЦИПНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ & BEHAVIOUR СА ТОТАЛ(ИТАР)НО SAME-SAME! ABSOUTELY!
ВСИЧКИ ЗЛ(ОВРЕДН)И ДИКТАТОРИ, LOVELY JOSEPHINE, СА ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛИТАРИСТИ,
КОИТО ГОВОРЯТ И
ПРОПОВЯДВАТ, ЧЕ УЖ (ЩЕ) СЪЗДАВАТ РАЙ (ЗА THEIR НАРОДИ), АЛА ВСЪЩНОСТ,
(МОГАТ ЕДИНСТВЕНО ДА) ПРОИЗВЕЖДАТ (САМО!) АДЪТ НА ЗЕМЯТА (=ТЕРОР) – ЗА THEIR (& OTHER) НАРОД(НОСТ)И -
И СЛЕД КАТО
ТЕЗ’ (TRULY ИДИОТСКИ) ДИКТАТОРИ & TERRORIST STATES УСПЕЯТ, LOVELY JOSEPHINE, TO PRODUCE
THE ABSOFUCKINLUTELY BLOODY АД (= TOTAL DESTRUCTION) ТЕ, ЗАЩОТО СА A TRULY ИРАЦИОНАЛЕН КОНСТРУКТ,
СЕ
самоУНИЩОЖАВАТ, РАЗПАДАТ СЕ, ФАЛИРАТ (ИКОНОМИЧЕСКИ) И ПРЕСТАВАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ! ABSOLUTELY!
ДА, LOVELY JOSEPHINE, ИРАЦИОНАЛНОТО Е ДИВ(АШК)ОТО = АНТИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО = НЕЧОВЕШКОТО =
НЕЧИТАВО, НЕДЪГАВО, НЕСПОСОБНО, НЕМОЖЕЩО И ИМЕННО ЗАТОВА УМИРА, СЕ САМОУБИВА, STOP TO EXIST!

Нека сега да поговорим за КЛЮЧовия спонсор и организатор lovely Josephine,
на (the yesterday’s & today’s) световния терор(изъм): догматичния MYSTICISM (faithism)=
THE TODAY'S EVIL ТРИАДАТА based on ФИЛОСОФИЯТА OF МЕСИЯ/МЕСИАНСТВО!
 
Всяка utopic философия е истинско зло̀: тоталитаризъм, диктат, тирания.
Всяка УТОПИЯ (if applied) e (self-)УБИЙСТВЕНА! Yes, ABSOLUTELY!
Всяка (убийствена) УТОПИЯ (is based on а dogma of mysticism &), lovely Josephine,
ЗАПОЧВА с (THINKing & ACTing onto) IRRATIONAL(ity-BASED) ИДЕ(ологи-
and, when applied, винаги ЗАВЪРШВА С (АДски) ТОТАЛ(ИТАР)ЕН КОЛАПС! Why?
Защото, lovely Josephine,
всяко нещо (any irrational система/визия) which is absoFREAKinlutely INCOHERENT
with
the (PRINCIPLES of the objective) REALITY ВИНАГИ СЕ (само)П-Р-О-В-А-Л-Я!
ДОБРО̀то, ЛОШОто и ЗЛО̀то, lovely Josephine, не, не са относителни понятия! Те са абсолюти!
Ала тези (3)
морални понятия, lovely Josephine, (могат да) се objectively разбират единствено
от истински
РАЗумни/РАЦИОнални (= НЕ, НЕ, НЕ ПРОМИТИ) MINDSETS! OK? Get it?
Нека сега да поговорим, lovely Josephine, за the absofreakinlutely (ppl with) CORRUPT СЪЗНАНИЯ
(= морално, интелектуално и емоционално  confused) на (the hardcore & the softer version of) мистиците -
хо̀рата ЖИВЕЕщи в ДОМ(ейн) на МИСТИЦИЗѢМ (= living within the absoFREAKinlutely evil UNreality):
УНИВЕРСАЛНИЯТ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ & КОНТРОЛ OF A (НЕсвободно!) SOCIETY -
(
всяко НЕсвободно общество ПРОИЗВЕЖДА lots and lots of НЕсправедливост & IMmorality=)
  
общество MANAGED by a dictator(ship)’s absofreakinlutely EVIL (set of) IDEA(L)S & ПРИНЦИП,
SOCIAL(ly EVIL) ОРГАНИЗАЦИЯ на обществото (in a country, in a region), lovely Josephine,
която ЦЕНИ и ПРомотира НЕ, НЕ, НЕ (раз)УМНИ & СПОСОБНИ хо̀ра, а ВЕРНОПОДАНИЦИ!
[THE SONG, lovely Josephine, in principle, REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME! Yes, absolutely!
 
ПРИРОДАТА НА ВСЕКИ ДИКТАТОР IS ALWAYS ABSOFREAKINLUTELY SAME-SAME!]
 
THE ABSOLUTE (ДИВАШКО) E-V-I-L THRIVES (& MAKES W-A-R-S!), LOVELY JOSEPHINE,
 
WHEN (IT BELIEVES THAT) THE GOOD IS (TOO MUCH COMPROMISING AND) W-E-A-K,
WHEN THE GOOD HUMANS НЕ МУ СЕ ПРОТИВ(ОПОСТАВ)ЯТ ТВЪРДО И БЕЗКОМПРОМИСНО!
ВСЕКИ ЧОВЕК (ИЛИ ЧАСТ ОТ НАРОД & РЕГИОН), LOVELY JOSEPHINE,
КОЙТО
СЪПОРТВА THE ABSOLUTE E-V-I-L Е (ЧАСТ ОТ) СЪЩОТО (ДИВАШКО) З-Л-О,
КОЕТО ВИНАГИ Е ПРОТИВОВЕС НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО, НА THE WEST (= БЯЛ СВЯТ)!
И ДА, LOVELY JOSEPHINE, IT IS ABSOLUTELY TRUE, THAT
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (
IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ULTIMATELY) EVIL! Yes, absolutely!
YOU OUGHT TO
UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ НАЙ- ЛЕСНО СЕ УПРАВЛЯВА ПРОСТ (= IRRATIONALITY-BASED) НАРОД!
И ДА, LOVELY JOSEPHINE, ЦИВИЛИЗОВАНОТО, BECAUSE (IT’S MUCH MORE) RATIONAL,
ВИНАГИ (ЩЕ) ПОБЕЖДАВА ИСТИНСКИ ДИВ(АШК)ОТО (= ВАРВАРСКОТО). Yes, absolutely!

НЕКА (С ОГРОМНО ОТВРАЩЕНИЕ!) ДА ПОГОВОРИМ СЕГА (IN 2022), LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE TODAY’S RUSSIA(N IMPERIALiSTIC STATE) BE(COM)ING ON A TRULY HUGE DECLINE,
ЗА THE CLASSICAL RUS(A)SIAN TERROR(ISM-BASED MINDSET, CULTURE & MENTALITY),
ЗА (LIVING WITHIN) THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL PUTIN’S (FANTAZY) LAND (RUSSIA),
ЗА СЪЩНОСТТАИДЕАЛА) НА THE (PUTIN'S) "РОССИЙСКИЙ МИР" & РУСКАТА ДУША,

ЗА НЕНОРМАЛНАТА ДЪРЖАВА (НЕЦИВИЛИЗОВАНА, ДИВА),
BUILT ONTO
НЕРАЦИОНАЛНИ (UNCIVILIZED) ОТНОШЕНИЯ,
ЗА TODAY’S АНТИПОДА НА REAL ДОБРО̀ТО & ГЕРОИЧНОТО,

ЗА ДНЕШНОТО, LOVELY JOSEPHINE, WORLD’S ULTIMATE З-Л-О-Т-О,
[КОЕТО ЗЛО̀ ВИНАГИ Е НАСОЧЕНО СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА=
PRODUCES NOT, NOT
PROGRESS, BUT REGRESS, ДЕГРАДАЦИЯ=
THE SONG, IN PRINCIPLE, REMAINS ЗЛО̀ВРЕДНО THE SAME!]

ЗА THE AGGRESSOR WHO (WANTS TO) БОМБАРДИРА ГРАДОВЕ &
ДА АНЕКСИРА (МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ) ЧУЖДИ ЗЕМИ,
ЗА
THE (EVIL) PROJECT: “PUTIN(iSM)’S FASCIST RUS(A)SIA -
    

THE RETURN (AS ALWAYS!) НА ТИРАНИНА IN RUS(A)SIA &
CONTINUING THE RUSSIAN IMPERIAL