WELCOME, LOVELY JOS, TO THE TRULY
(BUT NOT FULLY) C-I-V-I-L-IZED WORLD!
SO, LET US NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE, ABOUT
УНИВЕРСАЛНОСТТА НА РАЦИОНАЛНАТА ЕТИКА=

THE RATIONAL(ITY-BASED = “THE WHITE”) MODEL

THE MODEL/SYSTEM OF THE (ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЯ) WEST=
THE ONE & ONLY
REAL(ITY-BASED) MODEL OF CIVILIZATION,

КОЙТО МОДЕЛ, LOVELY JOSEPHINE, ОЩЕ OT СОЦ ВРЕМЕТО
ALL THE IRRATIONAL PEOPLE НАРИЧАТ “ЗАГНИВАЩ, БАСИ,
АЛА С-О-Ц-А ИЗДЪХНА, А РАЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ EXISTS &
ПРОИЗВЕЖДА
ABSOLUTELY A-L-L СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ,
КОИТО
ДНЕШНИТЕ (СОЦИАЛИСТИ И) ТОТАЛИТАРИСТИ
СЪЩО (ОПИТВАТ ДА КРАДАТ, КОПИРАТ & ИЗ)ПОЛЗВАТ!
BUT,  LOVELY JOSEPHINE,
YOU
OUGHT TO (BECOME ABLE TO) UNDERSTAND, THAT
(WITH)IN
THE (OBJECTIVE) REALITY, IN FACT, TRUTH IS:
THE IRRATIONAL C-A-N-N-O-T EXIST IN THE LONG TIME -
IT
S ABSOFREAKINLUTELY UNPRACTICAL! YES, REALLY!
YES,
THE IRRATIONAL ВИНАГИ СЕ (САМО)УНИЩОЖАВА,
WHILE
РАЦИОНАЛНОТО (THE GOOD) ОСТАВА И СЕ (САМО)ПОДОБРЯВА!
В СТЕПЕНТА В КОЯТО
ЧОВЕК Е (НЕ)РАЦИОНАЛЕН (IN THOUGHT & ACTION)
В ТАЗ ИМЕННО СТЕПЕН ТОЙ СЕ РАЗВИВА УСПЕШНО ИЛИ РЕГРЕСИВНО!
В СТЕПЕНТА В КОЯТО
ЕДНА НАЦИЯ, ДЪРЖАВА Е ОРГАНИЗИРАНА, LOVELY JOS,
ВЪРХУ (IR)RATIONAL(ITY-BASED) ИДЕИ/ПРИНЦИПИ, ТОЧНО В ТАЗИ СТЕПЕН И
ТЯ
IN THE LONG-TERM ВЪРВИ ИЛИ КЪМ ПРОГРЕС, ИЛИ КЪМ САМОУНИЩОЖЕНИЕ!
  
SO, LET US NOW TALK, LOVELY JOSEPHINE, NOT, NOT,
NOT ABOUT МЕСИАНСКИТЕ (= ANTI) VALUES, BUT

ABOUT THE (TRULY) CIVILIZATIONal  V-A-L-U-E-S =

OF THE INDIVIDual VALUES = ЧОВЕШКИ VALUES =

ЗА ОБЩОЧОВЕШКИ(те) (RATIONAL!) ЦЕННОСТИ!

[THE BASIC VALUES/PRINCIPLE OF AMERICANiSM!]


ON THE (
PRINCIPLE OF THE REAL = SECULARiSM-BASED = NOT RELIGIOUS) C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N,
THE
(MUCH, MUCH MORE) C-I-V-I-L-I-Z-E-D (TODAY’S) PEOPLE (LIVING IN ПРАВОВИ ДЪРЖАВИ) =
РАЦИОНАЛНО (КАТО ЦЯЛО!) IN THOUGHT & ACTION ОБЩЕСТВО/СРЕДА ОТ ХÓРА & ДЪРЖАВИ!

ПОВЕЧЕТО хора in the world, lovely Josephine,
because MORALLY (& intellectually) TRIBAListic,
(are full of some mystical духовен образ & bad ideas)

са, все още
in fact, ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТНИ
по отношение на
РАЗБИРАНЕТО си (context) ABOUT
ЩО Е ТО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ & its main
PRINCIPLE OF (application of the) INDIVIDUAL RIGHTS.
If a human cannot REALLY understand (& FULLY accept)
THE (TRULY  G-O-O-D!) PRIINCIPLE OF THE INDIVIDUAL RIGHTS,
тогава тоз човек CANNOT UNDERSTAND РАЗЛИКАТА между това
кое е
REALLY цивилизованото и кое е REALLY див(ашк)ото, баси?!
Ох, това
ПРЕВРАТно (= SICK MIND) ТЪЛКУВАНЕ/ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, баси!
Такъв човек лесно може да се превърне в (морално-идеен) мерзавец.
So, tell me, lovely Josephine, are you a rational or an irrational human, a?

SO, WELCOME TO THE (PHILOSOPHY OF) INDIVIDUALiSM, NATURAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE,
[
ИНДИВИДУАЛИЗМЪТ СЕ ОСНОВАВА САМО НА THE REAL(ITY OF) SECULARiSM-BASED ИДЕОЛОГИЯ,
КОЯТО НАПЪЛНО ПРИЕМА & ИЗГРАЖДА SOCIETY НА ПРИНЦИПА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА!
СЪЩНОСТТА НА ТАЗ GOOD ФИЛОСОФИЯ (& IDEOLOGY) IS THE RATIONAL(ITY-BASED) ПРИНЦИП!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯ В КОЯТО (THE  L-I-F-E OF ANY) Ч-О-В-Е-К IS THE HIGHEST ABSOLUTE VALUE!]
WELCOME TO THE TRULY GOOD & УНИВЕРСАЛНИТЕ ИДЕИ (VALUES) OF THE ENLIGHTENMENT!
[VS  THE EVIL (PHILOSOPHY OF STATiSM-BASED) PATERNALiSM = THE (PHILOSOPHY OF) TZARiSM,
КОЯТО
IS  A-L-W-A-Y-S  BASED ONTO A VERSION OF MYSTICiSM ИДЕОЛОГИЯ ( = COLLECTIViSM)!
THE ESSENCE OF (INCREASING) MYSTICiSM IS (INCREASING) RESENTMENT & НИХИЛИЗЪМ! YES!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА В КОЯТО (THE L-I-F-E OF ANY) Ч-О-В-Е-К  IS NOT, NOT ЦЕННОСТ, БАСИ!]
THE CIVILIZED (SOCIAL CONSTRUCT), LOVELY JOSEPHINE, IS THE RATIONAL (SOCIAL CONSTRUCT).
THE ДИВА(ШКА)ТА - IS THE IRRATIONAL = IS THE ABSOFUCKINLUTELY (PURE) EVIL! GET THAT?
INDIVIDUALiSM ПОСТАВЯ АКЦЕНТА ВЪРХУ THE INDIVIDUAL, ДОКАТО TZARiSMВЪРХУ ЦАРЯТ!
ОБЩЕСТВО, КОЕТО
IS NOT BASED ON INDIVIDUALiSM (= А COLLECTIViSM-BASED SOCIETY, TZARism)
IS
DOOMED TO FAILURE, LOVELY JOSEPHINE, IS DOOMED ДА КАТАСТРОФИРА! YES, ABSOLUTELY!

On the (path to ACHIEVing) REAL CIVILization.
On the
(people of) ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (= бял) СВЯТ.
On the 21st century, lovely Josephine, TRULY  G-O-O-D
(= anti-
TZARism, anti-WARfare) Ф-И-Л-О-С-О-Ф-И-Я & MENTALITY.

THE (SELF-)MAKING OF ANY (GOOD, BAD OR EVIL) HUMAN (SOCIETY)!
The INDIVIDual, ЧОВЕКът, any human, има (DIFFERENT) V-A-L-U-E-S &
EVERY HUMAN (MAMMAL) IS PURSUING HIS OWN (SELFISH) E-G-O,
THAT
CAN BE (DONE IN A) RATIONAL OR IRRATIONAL (WAY)! Yes!
YES, ХОРАТА ИМАТ & (ПРЕСЛЕДВАТ!) rational & irrational ИНТЕРЕСИ,
(
всеки човек pursues his (ir)rational values/интереси to the best of his abilities)
BASED, LOVELY JOSEPHINE, ONTO THEIR (
IR)RATIONAL MORALITY!
[
По тоз начин се из(г)раждат the (ir)rational общества, системи, държави!]
Човекът възПРИЕМА всичко за (живота на хóрата по) СВЕТА,
за (
не)свободата, за property, за (не)щастието чрез/през своите
(ir)rationality-based ( = good, bad or absolutely зловредни), lovely Josephine,
(
придобити) (set of) и-д-е-и = (set of) ц-е-н-н-о-с-т-и = (set of) п-р-и-н-ц-и-п-и =
 
М-О-Р-А-Л-н-и (духовни) основи = основни (и)рационални п-р-и-н-ц-и-п-и

идейно-морални (философски) (in)coherent възгледи на human(ity): realist VS мистик=
РАЦИОНАЛНИ (reason-based) убеждения vs IRRATIONAL (dogma-based) вярвания =
РАЦИОНАЛНИ (reason-based) ИНТЕРЕСИ vs IRRATIONAL (dogma-based) ИНТЕРЕСИ!
Да, in the REAL(ity of the) WORLD, lovely Josephine,
(forever) съществуват истински ДОБРИ (разУМНИ), BAD (stupid) & EVIL (мерзавци) хóра!
ДОБРИте хора
мислят (истински) рационално и вършат добрини (благодат), lovely Josephine,
докато МЕРЗАВЦИте, because based onto an IRRATIONAL (faith-based) PHILOSOPHY,
ПРИЧИНЯВАТ вреди, щети, злини (войни = bloody) мъка, болка и АДСКА разруха!

OF THE REAL (MORAL) БЛАГО(ДАТ)!
OF THE
REAL (TODAY’S) GOOD(NESS)
IN THE (TRULY! CIVILIZED) WORLD =
ON THE (
REALITY-BASED) ПРИНЦИПЪТ
OF (THE ONLY REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
(ORGANIZING) THE WESTERN SOCIETY!
[=
THE WESTERN PHILOSOPHY, SET  OF  I-D-E-A-S:
THE (HUMAN) INDIVIDUAL (MUST BE; IS) ABOVE ALL!” =
СУВЕРЕННАТА (УНИКАЛНА И БЕЗЦЕННА) ЛИЧНОСТ!
[VS ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО (“РАЗТВАРЯНЕТО”) НА ЧОВЕКА, LOVELY JOSEPHINE,
WITHIN THE (ВЧЕРАШНОТО &) TODAY’S COLLECTIViSTIC (= EVIL) SOCIETY:
“THE
COLLECTIVE/STATE/РОДИНУ (MUST BE; IS) ABOVE ALL! ABSOLUTELY!”]

ТАЗИ
ABSOLUTELY ИСТИНСКИ ВАЖНА ТЕМА E

В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE, НА ЧОВЕКА, THE INDIVIDUAL (vs COLLECTIViSM)!
YES
, ТАЗИ ТЕМА, LOVELY JOSEPHINE, Е В ЗАЩИТА НА (ИСТИНСКИ) Д-О-Б-Р-О-Т-О,
НА ЦЕННОСТИТЕ НА THE (TRULY RATIONAL = THE TRULY HUMAN) CIVILIZATION!

ДА, ТАЗТЕМА E В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE, НА THE BEAUTIFUL ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF
THE REAL(ITY AND THE RATIONALITY BASED) СВЕТОВНАТА Ц-И-В-И-Л-И-З-А-Ц-И-Я:

LEADING
THE WORLD TOWARDS (YET MORE) INNOVATION, WEALTH & PROSPERITY,
BASED ON THE RATIONAL ПРИНЦИПЪТ OF THE INDIVIDUAL RIGHTS (VS TZARiSM)!
THE (
ABSOLUTELY GREAT IDEA OF) WESTERNiZATION = MODERNiZATION =
                 
СРЕДА НА REAL(LY SUSTAINABLE!) PEACE, PROGRESS AND PROSPERITY =
THE (ONLY CIVILIZED =) CAPITALiSM-BASED PRINCIPLES (VS COLLECTIViSM)!
[vs
ШАЙКАта на истински мерзавци, lovely Josephine, who dream of имперски амбиции,
and
want да преразпределят света по техния absofuckinlutely EVIL калъп, баси! Omfg!]

          
THE
CIVILIZED (PART OF THE) WORLD VS THE TYRANNIC (PART OF THE) WORLD!
THE (REAL) CIVILIZATION, LOVELY JOSEPHINE,

IS (
BASED ON) THE (BETTER) WEST(ERN) SYSTEM OF CAPITALiSM
VS
THE EVIL ALTERNATIVE:
THE TZARiSM SYSTEM, COLLECTIViSM!
[АВТОКРАЦИИТЕ of the 21st century are being MODERNized, lovely Josephine,
by the (use of the money & technologies of the) West(ern world =
демокрациите) =
that is
the evil CONSENSUS pragmatism of the West(ern populist POLITicians)!]

ДА, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
   
ЗА ЦИВИЛИЗАЦИОННАТА ПРОПАСТ (& ПРАЗНИНА), БАСИ,

   МЕЖДУ REALLY РАЦИОНАЛНОТО И ИРАЦИОНАЛНОТО,
  
МЕЖДУ REALLY THE WEST(ern) VS THE EAST(ern) WORLD,
   МЕЖДУ ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЯ VS THE ASIA(n) WORLD!
 

Да, СЪЩЕСТВУВА, lovely Josephine,
не, не, не релативистична, а де факто
истинска ЦИВИЛИЗАЦИОННА ПРОПАСТ
,
между INDIVIDUALism и TZARism/GODism,
между really
ДОБРОТО и ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
между
RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между
the WEST(ern) vs the EAST(ern) (визия за the) WORLD!
THE WESTERN WORLD (and its VALUES, CULTURE & NARRATIVE), lovely Josephine,
  

as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро (за the civilized хора) нещо,
защото
НЕ, НЕ, НЕ е истинска СВОБОДА (= the TRUE application of the IRights)
ала the WEST(ern, ЕС, Евро-Атлантическия world/culture/narrative), lovely Jos,
(SHOULD  N-O-T  &)  C-A-N-N-O-T  BE  M-O-R-A-L-L-Y  EQUIVALENT,
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ EQUIVALENT & ПОЛИТИЧЕСКИ EQUIVALENT,
с НЯКОЯ (си) истинска държава-ДИКТАТУРА (by a rational person)! ОК?
Защото, lovely Josephine,
the WEST(ern, ЕС, Евро-Атлантическия world, the Western culture & narrative),
за разлика от ВСЯКА
YESTERDAY’s & TODAY’s evil (version of a) DICTATORSHIP,
is MUCH, MUCH closer to THE MOST IMPORTANT MORAL & POLITical P-R-I-N-C-I-P-L-E
за
rational ORGANIZATION of a society = THE (UNIVERSAL) INDIVIDUAL  R-I-G-H-T-S!
Всяка (main political line на any) DICTATOR(ship) is not, not, not rational = is IRRATIONAL!
Да, има хора, lovely Josephine, ДЕБИЛИ, които because truly I-R-R-A-T-I-O-N-A-L,
(
un)consciously зловредно E-Q-U-A-T-E (= regard as the same, приравняват, уеднаквяват)
the West(ern civilized world) with the диващината of тоталитарната система & narrative!
That is a FALSE
EQUIVALENCY. And you, lovely Josephine, MUST absolutely CLEARly
 
understand1, know2 & differentiate3 it! Това е very, very much важно! OK? Get that?
В една (по-)ЦИВИЛИЗОВАНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Jos,
how to (
honestly & productively) LIVE your LIFE! В тоталитарна странаyou C-A-N-N-O-T!

  VS
И ДА, ТАЗТЕМА E СЪЩО ТАКА И В ЗАЩИТА, LOVELY JOSEPHINE,
АУУУ, ТИ ДА ВИДИШ, НА
ЛУКАВАТА, САТАНИНСКАТА, АЛЧНАТА И НАЙ-ВЕЧЕ
ЗАГНИВАЩАТА И УЖАСНАТА
(CAPITALiSM-BASED) АМЕРИКА/USA, WHICH ВЕДНО

С
THE REST OF THE WEST(ERN WORLD), СПОРЕД (THE EVIL) ИДЕОЛОГИЯТА OF TZARiSM,
 
БИЛИ (ОЩЕ ОТ МАРКС…ТА ЧАК И ДО ДНЕС) В-Е-Ч-Е  ABSOLUTELY  З-А-Л-Я-З-В-А-Л-И, ОМФГ,

ЗА РАЗЛИКА ОТ THE TODAY’S ВЕЛИК EAST(ERN WORLD), КОЙТО (ТЕПЪРВА) СЕГА (БИЛ) ИЗГРЯВАЛ -
В МОРАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ AND ЕСТЕТИЧЕСКИ (Т.Е. ФИЛОСОФСКИ) КОНТЕКСТ!
[IN FACT, И ПРЕЗ 19-ти, И В 20-ти, И ДНЕС ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOSEPHINE, AMERICA/USA,
ПОРАДИ (RATIONAL) ФИЛОСОФИЯТА СИ, ВСЕ ОЩЕ, IS THE FREEST COUNTRY IN THE WORLD
ЗА РАЗЛИКА ОТ (CRAZY КОНСПИРАЦИИТЕ НА) ALL THE VERSIONS OF TODAY’S МИСТИЦИТЕ!
IN
FACT, И В 20-ти, И ДНЕС ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOS, THE UNITED STATES OF AMERICA,
ВЪПРЕКИ ГРЕШКИТЕ, КОЙТО Е ПРАВИЛА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ (КАТО ВСЯКА ДРУГА ДЪРЖАВА!)
Е ДЪРЖАВАТА, КОЯТО MAKES THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE IN, ЗАЩОТО ИМЕННО:
USA РЕГУЛИРА СВЕТОВНАТА (ГЕО)ПОЛИТИКА, КАТО ГАРАНТ СРЕЩУ
EVIL ДИКТАТОРИ &
USA ПРАВИ НАЙ- ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ ИНОВАЦИИ, КОИТО ЦЕЛИЯ СВЯТ (ИЗ)ПОЛЗВА
ЗА ДА СЕ ПРИДВИЖВА НАПРЕД КЪМ ПО-ДОБРО
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ! YES, ABSOLUTELY!]
YOU SHOULD (BE ABLE TO) UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE, ЧЕ IT’S ABSOLUTELY TRUE:
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (= ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) YES, absolutely!
YES, LOVELY JOSEPHINE, THE CIVILIZED (SYSTEM), BECAUSE (MUCH MORE) R-A-T-I-O-N-A-L,
ВИНАГИ (ще)
ПОБЕЖДАВА ДИВ(ашк)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРското, TZARism) = THE IRRATIONAL!


Всеки [CIVILized  = RATIONALLY (с)мислен] човек иска да (може да) ЖИВЕЕ (по-дълго), lovely Josephine,
иска да (може да) живее СВОБОДНО, свободно и БОГАТО да бъде really HAPPY ЧОВЕК! Yes, absolutely!
       
    
Да, ЦИВИЛизованото (свободолюбивото) is based on the PRinciple of PROTECTion of the Individual RIGHTS!


Когато
ТАЗ (rationality-based) ИДЕЯ е ПРЕОБЛАДАВАща (в едно общество) в един регион, lovely Josephine,
  
то(гава) тя се превръща в really ДОБРА (for the -lives of the- people) ИДЕ(ОЛОГИ, RATIONAL(ity-based) ФИЛОСОФИЯ = ДОБРОТО! Yes, lovely Jos, absolutely!
  
Yes, lovely Josephine, this is THE (IDEAL OF THE TRULY) INDIVIDUAL-FIRST (ЧОВЕКЪТ НАД ВСИЧКО!) M-E-N-T-A-L-I-T-Y, which ИЗИСКВА (= is a PRODUCT of)
a (
lot more) RATIONAL(ity-based) MORAL, CULTURAL (= PSYCHE) & PHILOSOPHICAL ЗРЯЛОСТ (отколкото днес е налична в almost all държави по света),
  
което да издигне като ОСНОВНА ИДЕ(ОЛОГИ(= да се фокусира на) THE (achieving of) PERSONAL HAPPINESS (in the life & work) OF THE INDIVIDUAL:
(ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЯТ ОСНОВАН НА ИСТИНСКО) С-В-О-Б-О-Д-Н-О  &  С-П-Р-А-В-Е-Д-Л-И-В-О ДВИЖЕНИЕ НА И-Д-Е-И1, К-А-П-И-Т-А-Л2 И Х-О-Р-А3!
[ИРАЦИОНАЛНО МИСЛЕЩИДЕЙСТВАЩИ) ХÓРА, КОИТО ИМАТ IRRATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)И, LOVELY JOSEPHINE, MUST BE ОГРАНИЧАВАНИ В ДВИЖЕНИЯТА СИ!]

ТОВА именно е THE RATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, която (да се върти в главите на мнозинството хóра in a nation/state и) е BASED ON (& used for)
LIVING
A (FLOURISHING) LIFE - IN СВОБОДА, PEACE, BASED ON PRIVATE PROPERTY, THE RULE OF LAW & (THE PURSUIT OF) H-A-P-P-I-N-E-S-S =
(ФИЛОСОФИЯта OF) THE AMERICAN (= THE USA) WAY OF THINKING – CARING ABOUT FREEDOM, THE RULE OF LAW & (the pursuit of) HAPPINESS!

ТОВА е ФИЛОСОФИЯта OF INDIVIDUALism = OF LIVING (HAPPILY) on Earth, в реалността (а не, не, не living within a version of mysticism)! OK? Get it?
ТОВА е ФИЛОСОФИЯта OF (achieving real) SUCCESS, НА (moving towards real) ПРОСПЕРИТЕТ & ПРОГРЕС = THE PHILOSOPHY OF THE  G-O-O-D!
ТОВА е ФИЛОСОФИЯта, КОЯТО ИСТИНСКИ (& НАЙ-МНОГО ОТ ВСИЧКО) ЦЕНИ ЧОВЕШКИЯ (INDIVIDUAL) Ж-И-В-О-Т! YES, ABSOLUTELY!
ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS TRULY COHERENT (& CONSISTENT) WITH THE OBJECTIVE  Р-Е-А-Л-Н-О-С-Т-Т-А
AND
(THE REAL) ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА = BASED ON (НАЛИЧИЕТО НА) СВОБОДА1, THE (RATIONAL) LAW2 & МИР3 - ИМЕННО, ИМЕННО
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДА REAL PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY FOR THE PEOPLE OF THE NATION (РЕГИОН, WORLD)! YES, ABSOLUTELY!
A
КОЯ, КОЯ, КОЯ Е ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE, КОЯТО Е ABSOFREAKINLUTELY (ТОЧНО!) THE OPPOSITE НА философията of INDIVIDUALism? Well, lovely Josephine,
                                       
  
това е THE EVIL (irrationality-based) ФИЛОСОФИЯта, която е ОСНОВАна на THE EVIL T-Z-A-R-i-s-m  S-Y-S-T-E-M = ДИКТАТура, ИМПЕРZКИ амбиции & много ПРОСТОТИЯ =
       НЕЦИВИЛИЗОВАНИЯТ (= ИСТИНСКИ ДИВАШКИ ) ИЗБОР ЗА И-З-(-Г-)-Р-А-Ж-Д-А-Н-Е  НА (НЕСВОБОДНО) ОБЩЕСТВО & ДЪРЖАВА = ЦАРизъм = TOTALITARIANism =
       A GROUP OF IRRATIONAL(ITY-BASED  S-E-T  OF IDEAS НА) ХОРА, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ КАТО (наУЖким CIVILIZED &) DEFENDING THE RULE OF LAW, LOVELY JOSEPHINE,
       BUT WHO ВСЪЩНОСТ (in fact!), CREATE & ИЗПОЛЗВАТ такива (evil!) ИНСТИТУЦИИ & ЗАКОНИ, КОИТО coercively НАЛАГАТ their’s (evil!) VIEW ЗА СВЕТА & LIFE (OF A SOCIETY) =
                                                          ВСЕКИ ТИРАНИН (ДИКТАТОР) ИМА БЕЗКРАЙНА ВОЛЯ/HUNGER ЗА ВЛАСТ!
         
                                                          АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (MUST &) ЩЕ ОПРАВИ MY COUNTRY,
                                                          
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
                                                          
АЗ СЪМ МЕСИЯТА, КОЙТО (ТРЯБВА И) ЩЕ О-О-ОПРАВИ СВЕТА!
                                                          
АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ!
                                                          
АЗ ТРЯБВА TO BRING THE NEW ORDER TO THE WHOLE WORLD,
                                                           ЗАЩОТО БЕЗ МЕН, Б
-Е-З МОЯТА ГОЛЯМА МЪДРОСТ, СВЕТА ЩЕ
                                                          
ABSOFREAKINLUTELY ОТИДЕ В REALLY ПОГРЕШНА ПОСОКА! YES!
                                                           АЗ ИМАМ ОГРОМНА ВОЛЯ И COERCIVE СИЛА ЗА ДА ГО СТОРЯ! YES!
                                                          
И ДА, АЗ ЩЕ (ИЗ)ПОЛЗВАМ  А-N-Y  MILITARY POWER, КАКТО IN
                                                          
MY OWN COUNTRY, ТАКА И OUTSIDE IT! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                 
                                                         ВСЕКИ ЛИДЕР, КОЙТО СИ МИСЛИ, ЧЕ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СЕ ДОГОВАРЯ/ОБЩУВА, LOVELY JOS,
                                                        
С НЯКОЙ СИ TZAR-ТОТАЛИТАРИСТ-DICTATOR(ship) Е ПРОСТ(О) (CONSENSUS) IRRATIONALIST!
                                                         ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, E ПСИХОПАТ С ОГРОМНА EVIL ВОЛЯ ЗА ВЛАСТ! ABSOLUTELY!
                                                         ВСЕКИ “МЕСИЯ”, LOVELY JOS, Е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ-ПСИХОПАТ! OH, YES, ABSOLUTELY!
                                                         ВСЕКИ
ТОТАЛИТАРИСТ/ДИКТАТОР Е IRRATIONAL (FAITH-BASED) ДОГМАТИК-ДЕМАГОГ! YES!
                                                         YES, LOVELY JOSEPHINE,
IT IS TRULY MENTAL, IT IS ALL ABOUT THE SICK  MINDSET=
                                                        
ANY ДИКТАТОР  Е  М-И-С-Т-И-К, (КОЙТО Е) ЗАГУБИЛ УСЕЩАНЕ ЗА РЕАЛНОСТ, БАСИ,
                                                         И КОЙТО ВЪЗПРИЕМА СЕБЕ СИ
AS (PLAYING! THE ABSOLUTE) G-O-D, БАСИ! ABSOLUTELY!
                                                        
ДА, ВСЕКИ TZAR-ТОТАЛИТАРИСТ-DICTATOR, LOVELY JOSEPHINE, ПРИТЕЖАВА ОГРОМНА EVIL ВОЛЯ ЗА ВЛАСТ! YES, ABSOLUTELY!

       THE TZAR ВИНАГИ PR: “I, THE TZAR (ВЕДНО С МОЙТА ЛОЯЛНА СВИТА), СЪМ НАЙ-МЪДЪР/СПРАВЕДЛИВ И НАЙ-МОЖЕЩ/ПОЛЕЗЕН OF ALL OTHER ХОРА IN ДЪРЖАВАТА!
       ЗАТОВА, BECAUSE I KNOW BEST (OF ALL), АЗ ТРЯБВА ДА ОГЛАВЯВАМ И УПРАВЛЯВАМ ДЪРЖАВАТА (= ДА БЪДА АБСОЛЮТЕН ЦАР ПОНЕ ЗА) Н-Я-К-О-Л-К-О  ДЕСЕТИЛЕТИЯ! YES!
       YES, I, THE TZAR(iSM) SHALL ALWAYS WORK FOR THE (ORDINARY) PEOPLE = ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА/ДЪРЖАВАТА/КАУЗАТА/НАЦИЯТА/ПАРТИЯТА! ОХ, ДА, ДА ВЕРВАЙТЕ МИ/НИ!
       ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е (ПУБЛИЧНО) СЪГЛАСЕН С MY ЦАРСКИ ПОЛИТИКИ Е В-Р-А-Г  (= ЧУЖДЕСТРАНЕН ШПИОНИН!) И ЗАТОВА MUST BE PUT EITHER IN ГУЛАГ OR BE KILLED!”
       THE SYSTEM OF TZARism/GODism, ОБАЧЕ, ВСЪЩНОСТ, НИКОГА НЕ, НЕ РАБОТИ ЗА ДОБРОТО НА (ORDINARY) ХОРАТА, А ВИНАГИ САМО ЗА СЕБЕ СИ & ЗА СВИТАТА СИ, БАСИ, А?!
       ОСНОВНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСЕКИ TOTALITARIAN (TZAR’S РЕЖИМ), LOVELY JOS, Е НЕПРИЕМАНЕТО И НЕСПАЗВАНЕТО НА THE (PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL R-I-G-H-T-S=
       ANY (VERSION OF) ДИКТАТ(УРА) ABSOFUCKINLUTELY НЕ, НЕ, НЕ ЦЕНИ (ИНДИВИДУАЛНИЯ) HUMAN ЖИВОТ! Е, БАСИ! ТЕЗ’ (YESTERDAY’S & TODAY’S) БЕЗПРАВОВИ ДЪРЖАВИ,
       ВЕДНО С THEIR ВЕЧНИ & ОЗЛО̀БЕЛИ ВОЖДОВЕ, СА ИДИОТИ ЗА КОИТО ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ  ОЗНАЧАВА МНОГО = НЯМА (ИСТИНСКА) СТОЙНОСТ!
       ЗА ТОЗД-И-В(АШКИ) МАНТАЛИТЕТ, LOVELY JOSEPHINE, ДА АТАКУВА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ & ДА ИЗБИВА MANY ХОРА СЕ СМЯТА ЗА Н-О-Р-М-А(ЛНО НЕЩО), БАСИ, БАСИ, БАСИ,
                               
       ЩОМ КАТО ЗАЩИТАВА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЧНА ВЛАСТ & THE DISHONEST (= EVIL) ИНТЕРЕСИ НА ЦАРЯ И СВИТАТА МУ = THE EVIL PRINCIPLE OF FASCISM!
        [ВСЯКО ОБЩЕСТВО В РАЗВИТИЕТО СИ ПРЕМИНАВА ОТ ПРОСТОТО/ДЕБИЛНОТО/ДИВ(АШКО)ОТО/UNCIVILIZED КЪМ ПО-СЛОЖНОТО/ЦИВИЛИЗОВАНОТО,
       АЛА НЯКОИ О-Б-Щ-Е-С-Т-В-А, ПОНЯКОГА, LOVELY JOSEPHINE, СЕ възВРЪЩАТ (B-A-C-K!) TO THE(ir deep roots of the) P-R-I-M-I-T-I-V-E! O’YES, ABSOLUTELY!]
       
       ДИВА(ШКА)ТА SOCIAL КОНСТРУКЦИЯ = THE ABSOLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) S-Y-S-T-E-M  OF  T-H-E (P-U-R-E) E-V-I-L = В-Л-А-С-Т НА (меча на) Ц-А-Р-Я!
       ДА, ПРИРОДАТА (= СОЦИАЛНО-КУЛТУРНАТА ОСНОВА) НА ЗЛО(ТВОРНО)ТО Е (ИДИОТИЗМА, ДЕБИЛИЗМА, ТРИБАЛИЗМА, IMPERIALiSM OF) THE T-Z-A-RiSM!
       ДА, ПРИРОДАТА (= СОЦИАЛНО-КУЛТУРНАТА ОСНОВА) НА ЗЛО(ВРЕДНОРНО)ТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ Е БИЛА, БАСИ, ЩЕ БЪДЕ, БАСИ, И ДНЕС
       Е (ИСТИНСКАТА) С-М-Ъ-Р-Т-О-Н-О-С-Н-А ОТРОВА ЗА (ALL KINDS OF) ХОРАТА, ЗА (РАЗВИТИЕТО НА THE REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! YES, ABSOLUTELY!
        [ОТ КЪДЕ ЧЕРПИ СИЛА ЗЛОТО (ЗА ДА ПРИЧИНЯВА BLOODY ВРЕДИ)? КАК ЗЛОТО (МОЖЕ ДА) РАСТЕ И СТАВА СИЛНО (ЗА ДА ПРИЧИНЯВА BLOODY МЪКИ)?
        (ИСТИНСКИ) ЗЛОВРЕДНОТО, LOVELY JOSEPHINE, СЕ  Х-Р-А-Н-И  САМО & ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ:
       ИРАЦИОНАЛНОСТТА1 СИ, ОМРАЗАТА2 & ЗАВИСТТА3 СИ КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНОТО, И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ THE (CONSENSUS4) COMPROMISING (& КОНФОРМИЗ-Ъ-МА) OF (по-)ДОБРОТО!]
                                            
                                       
                                       
                                       
                                          

                                      

                                       

                                       

                                          

                                 

                                 

                                 

                            
THE (EVILNESS OF) HARDCORE (CENTRALIZATION OF POWER=) STATISM!
                            
                           

            
       
              
R-E-L-I-G-I-O-S-I-T-Y И(ЛИ) A-T-H-E-I-S-M BASED (EVILNESS OF ANY) ДИКТАТ(УРА)!
                                       
                             

                                     

                                     
The EVIL IDEA(l) TO насилствено DOMINATE over people(s …of Europe)!
                                     
THE NAPOLEON'S IMMORAL CODE OF IMPERIAL POWER -
                 
  
                                     
IT MUST, in the 21st century, BE FOREVER DESTROYED!
                                     
THE IMMORAL CODE OF НЕСВОБОДА (= РОБСТВО)!
                                     THE EVIL (DOGMATIC!) ФИЛОСОФИЯ ЗА ЖИВОТА =
                                     
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZARiSM = HARD CORE LEFTiSM = FASCiSM!
                                    
                                 

              

ОХ, ТАЗ ABSOLUTELY ЗЛ(ОВРЕДН)А TOP-DOWN (= ТОТАЛИТАРНО CENTRALIZED & КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНА) SYSTEM!
ТОВА IN FACT Е, LOVELY JOSEPHINE, (ВЧЕРАШНАТА &) TODAY'S COMMANDMENT-BASED ФИЛОСОФИЯ AND ИДЕ(ОЛОГИ!
THE TZARiSM, LOVELY JOS, Е ВИНАГИ BASED ON THE (ANTI-)RELIGIOUS DOGMA OF (A GOD OF) МИСТИЦИЗЪМ! YES!
                             YES, ИМА HARDCORE & SOFTCORE (VERSIONS OF) TZARiSM!
               
           
ДА, ТАЗИ IDIOT’S MENTALITY, LOVELY JOSEPHINE, IS BASED ON THE TZARiSM‘S ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА!
      
THE TZARiSM (POLIT) ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, lovely Josephine, HAS NO, NO, NO RESPECT FOR HUMAN LIFE =
      
ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ, lovely Josephine, НЕ, НЕ, НЕ ОЗНАЧАВА МНОГО за THE TZAR(iSM) S-Y-S-T-E-M!
      
ЗА ТОЗДИВАШКИ МАНТАЛИТЕТ НАСИЛСТВЕНАТА СМЪРТ НА ХÓРА СЕ СМЯТА ЗА НОРМАЛНО НЕЩО,
      
ЩОМ КАТО ЗАЩИТАВА THEIR ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЧНА ВЛАСТ & DISHONEST ИНТЕРЕСИ! E, БАСИ, A?! EVIL!
      
THE TODAY’S ДЕБИЛНИТЕ  У-Б-И-Й-Ц-И  DON’T GIVE A SHIT ABOUT (OTHER PEOPLE’S) HUMAN LIVES!
THE HARCORE MODELS OF TZARiSM-BASED ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE, СА THE PURE EVIL = ФАШИЗОИДНОТО!
  
     VS    
ТОВА IN FACT Е, LOVELY JOSEPHINE, (ВЧЕРАШНАТА &) TODAY'S ИДЕ(ОЛОГИOF ЗЛ(ОТВОРН)А & АГРЕСИВНА ПРОСТащина!
Това е THE SICK (irrationality-based) ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF НЕСВОБОДА, ОЛИГАРХИЧНА МАФИЯ, ИДИОТщИни & (DESIRE FOR ПРАВЕНЕ!) НА ВОЙНИ!

Да,
това е THE ABSOFUCKINLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)АТА ФИЛОСОФИЯ, lovely Josephine,ЧИЙТО КУЛТ Е СМЪРТТА! Е, баси, философията, а?!
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ(ТА) OF THE COLLECTIV(iSM) = WORKING FOR THE COMMON GOODof the people(s)!
ОХ, ТЕЗ ABSOFUCKINLUTELY ИРАЦИОНАЛНИ ДОГМАТИЧНИ (ФИЛОСОФСКИ, ДОКТРИНАЛНИ) ВЯРВАНИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
THAT ARE ALL ABSOFREAKINLUTELY BASED ON THE EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIV(iSM), which produces THE COMMON GOOD!
           
 
          

ОХ, ТОЗ’ ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОТВОРЕН “ ВЕЛИК ИДЕАЛ”: always ready TO SACRIFE THE INDIVIDUAL за общ(ествен)ото благо”!
  
ДА,
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯТА НА the absolute EVILness of (ШАМАНИз-ъ-ма на) МИСТИЦИ(зма)! ПРОСТОтия!

ФАНАТИЧНО ДА (ПО)ВЯРВАШ В ИРАЦИОНАЛНОТО! E, БАСИ, A?!
ДА, ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, Е ABSOLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ =
IRRATIONAL(ITY-BASED) ФИЛОСОФИЯ, ЕПИСТЕМОЛОГИЯ & ЕТИКА,
(
ПРОИЗВЕЖДАЩИ E-V-I-L ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА)
КОИТО НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ ДА РАЗГРАНИЧАВАТ ДОБРОто ОТ ЗЛОто!
ОХ,
ТАЗ’, LOVELY JOSEPHINE,
ABSO
FREAKINLUTELY TRIBAL = IRRATIONAL(ITY-BASED) AND
ИСТИНСКИ ЗЛ(ОТВОРН)А (ВРЕДИ НОСЕЩА) ФИЛОСОФИЯ (& MALEVOLENT ВИЗИЯ)!
 

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (THE ONE & ONLY =) ЕДИНСТВЕНАТА REAL(ITY-BASED)1 &
RATIONAL(ITY—BASED)2 ФОРМУЛА OF (TRUE) CIVILiZATION,


OF THE (TODAY’S 21ST CENTURY) CIVILIZED (PART OF THE) WORD:

THE WEST(ERN) (TRULY RATIONAL) ФИЛОСОФСКИ ПРИНЦИПИ,

ЗА
THE RATIONAL(ITY-BASED) ИЗГРАЖДАНЕ(ТО) НА (ИСТИНСКИ)

КРАСИВОТО, ЦИВИЛИЗОВАНОТО (= THE GOOD = THE FREE = NON-TRIBAL, BASED ON TRUTH) ОБЩЕСТВО!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE REAL(ITY & RATIONALITY BASED) СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ТОЧНО ОБРАТНОТО (IS BASED ON THE OPPOSITE PRINCIPLE) OF THE СВЕТОВНАТА ПРОСТАЩИНА! YES!
СВЕТОВНИЯТ RATIONAL(ITY-BASED) МОДЕЛ НА СВОБОДАТА И ПРОСПЕРИТЕТА, НА АНТИ-ДИВАЩИНАТА:


THE (TRUTHFUL) CIVIL(IZATION) OF PEOPLE, (CREATED) BY (SMART) PEOPLE AND (MADE) FOR THE PEOPLE!
[THE FREER THE SOCIETY/NATION/STATE, LOVELY JOS, THE MORE INNOVATIVE & COMPETITIVE  ОБЩЕСТВО!
THE MOST FREE (& INNOVATIVE) SOCIETY, LOVELY JOSEPHINE,  IS THE MOST INDIVIDUALiSM-BASED SOCIETY!]
  
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ (В ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ) СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) -
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (НАЙ-СВОБОДНИТЕ, НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ & PRODUCTIVE =) ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ НАЦИИ,
ЧИЙТО RATIONAL(ITY-BASED) МОРАЛЕН (& IDEOLOGICAL) ЛИДЕР IS THE UNITED STATES OF AMERICA!
[VS НАЙ-ЗЛ(ОТВОРН)ИТЕ = ТОТАЛИТАРНИ/ТИРАНИЧНИ ДЪРЖАВИ = THE (TODAY’S) EVIL = ФАШИЗОИДНОТО!
THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE, Е НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО НА СВЕТА, (FOR) EVER!
ДА (UN)CONSCIOUSLY ПОДДЪРЖАШ THE IRRATIONAL ОЗНАЧАВА TO SUPPORT ЗЛОТО, ФАШИЗОИДНОТО! YES!]
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE WEST(ERN FREER) WORLD, (WESTERN) CIVILiZATION – BASED ON:

          

What about the East(ern = predominantly DICTATorship) part of the world, a?

Всяка ДИКТАТУРА (= TZARiSM) е ДИВА(ЩИНА), lovely Josephine,
която винаги неистово иска да унищожи (свободата и просперитета
на
the much, much more) ЦИВИЛИЗОВАНИЯТ МОДЕЛ of a society
за сметка на (СИЛОВО) НАЛАГАНЕ НА МОДЕЛА НА TZARism!
МОДЕЛЪТ на the (yesterday’s & today’s) TZARism, lovely Josephine,
IS REALLY НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО (ЗА ЖИВОТА) IN THE WORLD!
 
THE (20TH &) 21ST CENTURY ФИЛОСОФИЯ НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀ТВОРНОТО,
УНИВЕРСАЛНИЯТ model за управление и контрол of a НЕсвободно SOCIETY -
общество manage by a DICTATOR(ship)’s absofuckinlutely EVIL (set of) IDEA(L)S!


ОБЩ(еств)ОТО of TZARism is (for ever) EVIL, is IRRATIONAL(ity-based)!
  
[
You should be(come) ABLE to recognize & to differentiate, lovely Josephine,
BETWEEN (истински) Д-О-Б-Р-О-т-о  &  (истински) З-Л-О-т-о,

МЕЖДУ the Founding Fathers of America от ЕДНА страна
VS
(
диктаторите) Хитлер, Сталин, Путин и Си от ДРУГАта =


Living within (one’s mindset of) REALITY vs UNREALITY =

you ,
IF rational, should have съзнание, което, lovely Jos,
РАЗГРАНИЧАВА (РАЗ)УМНОТО  ОТ  THE TRIBAL,
РАЗГРАНИЧАВА  ЦИВИЛизацията ОТ ВАРВАРството,
i.e.
clearly разграничава/разбира СВОБОДАта ОТ ТИРАНИЯта,
the FREE society (capitalism)  ОТ АВТОРИТАРНОТО мислене;
the (idea of) INDIVIDUALism VS the (idea of) COLLECTIVism;
ДА (
BE ABLE TO) РАЗЛИЧАВАШ ИСТИНАТА ОТ НЕИСТИНАТА;
TO
RECOGNIZE ТИРАНИЯТА от ДЕМОКРАЦИЯ, от СВОБОДАта!
ВСЕКИ който НЕ (може да) ПРАВИ ТОВА distinction, lovely Josephine,
е истински ДЕБИЛ, който ЖИВЕЕ в ДОМ(ейн)ът на ПРОСТОтията и
(
un)consciously СЪПОРТВА (= е интегрална част от) ЗЛО(вредно)ТО!]
  
(КРАСОТАТА НА) (THE REAL VALUE OF) СВОБОДА  VS (АГРЕСИВНОСТТА НА) (THE EVILNESS OF) TZARiSM!
 VS
 
THE (GOOD, BENEVOLENT) IDEA(L) OF INDIVIDUALITY VS THE (EVIL, MALEVOLENT) IDEA(L) OF COLLECTIVITY
VS
  
VS

Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the GOOD and КОЕ всъщност is the EVIL?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е (the real) ЦИВИЛизация(та) и кое ДИВащина(та)?
In short, lovely Josephine,
the GOOD is the rational, while the irrational is the BAD (or EVIL)!
Цивилизовано(то) е красиво(то), а the tribal(istic) е грозното, див(ашк)ото!

So,
beware, be aware, lovely Josephine, about the (really important) CONCEPTS;

be mindful of the (
ir)rational(ity-based) ИДЕ(ОЛОГИ& МЕТОД(ОЛОГИ)И!


Всеки ЧОВЕК, ГРУПА, НАЦИЯ, АЛИАНС, lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА ЦИВИЛИЗОВАНОТО (общество)
от (
диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО) е ИСТИНСКИ ДОБРОТО!
Всеки
ЧОВЕК, ГРУПА, НАЦИЯ, АЛИАНС, lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА (диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО)
е истински ЗЛО
(ТВОРНО)ТО = a SICK (morality/mentality of) ЧОВЕК, ГРУПА, SOCIETY!

Benjamin Franklin says: "A (laissez-faire) REPUBLIC -- if you can keep it!"
A
REPUBLIC (a GOVernment of legally limited authority),
not, not, not a
DEMOCRACY (UNlimited Majority Rule)!
A
Republic based on (not, not a сошълized) Constitution!
Margaret Thatcher: “EUROPE was created by history. AMERICA was created by (РАЦИОнална in its essence!) PHILOSOPHY.”
 
 

Маргарет Тачър, премиер на Великобритания 1979-90: “Европа НИКОГА НЯМА да бъде като Америка.
Европа е продукт на историята, а Америка е продукт на (
рационална in its essence!) ФИЛОСОФИЯТА.”

Yes,
USA created on the (English философ) John Locke’s HUGE IDEA: THE INDIVIDUAL ПРАВА =

on the REAL (= the rational PHILOSOPHY = the reason-based) PRINCIPLE  OF  C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N!
And yes, lovely Josephine, you
ought to (become able to) UNDERSTAND this философия of INDIVIDUALism -
its most CRUTIAL IDEA is that
YOUR LIFE BELONGS TO YOU (NOT to a God, NOT to anyone else)! OK? Get it?
And
the GOOD is… TO (become able to) LIVE IT (truly & fully) IN THE BEST (POSSIBLE) WAY THAT YOU CAN,
като (the fundamental) ЦЕЛТА ТИ, as a human, OUGHT TO BE(come) A (truly & fully) HAPPY HUMAN! OK? Get that?
 
So, there are
only THREE (възможни) социално-икономически СИСТЕМИ, който хóрата, lovely Josephine,
чрез
their (good,  bad or evil SET of) IDEA(L)S могат да построят and to LIVE IN за определено time-frame!

LEADING THE WORLD TOWARDS (YET MORE) INNOVATION, WEALTH & PROSPERITY!
The USA’s (POLITICAL1, ECONOMIC2 AND MILITARY3) WORLD POWER, lovely Josephine,
IS THE (ONE AND) ONLY (НАЙ-СИЛНАТА) ДЪРЖАВА IN THE WORLD,
която може ИСТИНСКИ да (лидира ДЕМОКРАТИЧНИЯ СВЯТ, и не само, , за да може Западния свят)
 
се категорично и смело ПРОТИВОПОСТАВИ на the absofuckinlutely ЗЛОТВОРНАТА (= monsterous!) СИСТЕМА
 VS
НА СВЕТОВНИЯ TZARism (= IMPERIALiSM-BASED = IRRATIONALiTY-BASED = EVIL DICTATORship)! Yes, absolutely!

От 1945 година (и днес in the 21st century) the (PHILOSOPHY of) USA, lovely Josephine,
е всъщност
СВЕТОВНИЯТ
(THE STRONGEST МОРАЛЕН, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ & MILITARY)  Г-А-Р-А-Н-Т
НА
СВОБОДАТА (DEMOCRACY) AND THE FREE MARKET! БЕЗ THE (RATIONALity-based PHILOSOPHY OF) USA, LOVELY JOS,
THE FREE®
(ЗАПАДЕН = CIVILIZED) WORLD НЕ, НЕ, ABSOFUCKINLUTELY НЕ БИ (МОГЪЛ ИСТИНСКИ ДА) E-X-I-S-T,
ЗАЩОТО
DICTATOR(SHIP)S БИХА ГО ПРЕВЗЕЛИ (КАКТО СЕ ОПИТВАШЕ СССР, НО ФАЛИРА)! YES, ABSOLUTELY!
THE FREER THE SOCIETY/NATION/STATE, LOVELY JOS, THE MORE INNOVATIVE & COMPETITIVE  ОБЩЕСТВО!
THE MOST FREE (& INNOVATIVE) SOCIETY, LOVELY JOSEPHINE,  IS THE MOST INDIVIDUALiSM-BASED SOCIETY!
SO, LOVELY JOSEPHINE,
THINK (RATIONALLY, А НЕ, НЕ, НЕ ЕМОЦИОНАЛНО) ABOUT THAT! OK?


THE GLOBAL СТРЕМЕЖ, LOVELY JOSEPHINE,
КЪМ (REAL
) СВОБОДА, BEING REALLY FREE -
НА ВСИЧКИТЕ НОРМАЛНИ ХÓРА ПО СВЕТА,
А НА
НЕНОРМАЛНИТЕ СТРЕМЕЖА ИМ Е: TO
ABSOFUCKNLUTELY
KILL СВОБОДАТА, БАСИ!
THE PHILOSOPHY OF (RATIONAL) FREEDOM
(VS
THE STUPIDiSM OF THE DICTATORSHIP).
  
(THE PHILOSOPHY OF) THE SYSTEM OF (THE REAL) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE GOOD!
ЦИВИЛИЗОВАНОТО (рационално, принципно и БЕЗкомпромисно), LOVELY JOSEPHINE,
ЗАЩИТАВА ЖИВОТА1, СБОБОДАТА2, FREE MARKET3 И THE (PURSUIT OF) HAPPINESS4,
А НЕ, НЕ, ABSOFUCKINLUTELY NOT, LOVELY JOSEPHINE,

ОНОВА КОЕТО (
БРУТАЛНО1) ГИ АТАКУВА2, ПРЕСЛЕДВА3 И СЕ СТРЕМИ ДА ГИ УБИВА4!
[= THE DEBIL(iSM) OF THE RADICAL(iZED) (WORLD OF) ДИВАЩИНАТА = THE EVILNESS]
ДОКАТО an INDIVIDUAL И(ЛИ) individuals of ANY NATION, lovely Josephine,
не въведат rationality-based РЕД in their minds, няма (да могат) ДОБРЕ to live,
НЯМА
(ДА МОГАТ) TO BUILD A BETTER WORLD TO LIVE IN! Yes, absolutely!
AN
IRRATIONAL(ITY-BASED) MINDSET ОЗНАЧАВА, LOVELY JOSEPHINE,
LITTLE OR NO (
HONESTLY) EARNED (= DESERVED) (REAL) SUCCESS - ВЪВ
ФИЗИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДУХОВЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ CONTEXT!

ON THE (ALMOST REAL) CIVILIZATION = THE (WESTERN MODEL OF) CIVIL SOCIETY =
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (ЦАРУВАНЕ НА) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, THE RULE OF LAW & СВОБОДАТА!
[VS THE EVILNESS OF THE SYSTEM OF TZARiSM = THE CULTure OF SLAVERY = THE EVIL]
  
ЗА ИСТИНСКОТО (ГРАЖДАНСКО) ОБЩЕСТВО (vs Tzarism)!
A(NY) TRULY & FULLY FREE/CIVILIZED SOCIETY/STATE

MUST NEVER, NEVER, NEVER ACCEPT,
LOVELY JOSEPHINE,
TO HAVE ANY CONNECTION/COOPERATION/TRADE WITH A(
NY) DICTATORIAL STATE!
[
ЗАЩОТО COOPERATING IN ANY WAY WITH A DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
ОЗНАЧАВА COOPERATING/COMPROMISING WITH THE IRRATIONAL, BUT THIS IS VERY DANGEROUS!]

ДОРИ И ДНЕС, lovely Josephine, IN THE BEGINNING OF 21ST CENTURY,
има ДЪРЖАВИ (страни) И ОБЩЕСТВА (от хóра), които са ИСТИНСКИ
ЦИВИЛизовани, ала има и такива, които са (все още) really ДИВ(АШК)И!
  
THE (REAL) CIVILIZATION   VS   THE (REAL) BARBARiSM =

И в
миналото, и днес, lovely Josephine,
ВСИЧКИ ДИВ(АШК ДЪРЖАВИ (страни) И ОБЩЕСТВА (от хóра)

са истински (
hardcore) EVIL TOTALITARIAN (МАФИОТСКИ) КОНСТРУКЦИИ = ТОВА СА
ФАШИЗОИДНИ -ПО МЕТОДА НА (мисленето и) ДЕЙСТВИТА СИ- ДЪРЖАВИ И ОБЩЕСТВА!

ВСЯКА(КВА) ДИКТАТУРАфашизоидна и носи в себе си) absofrеаkinlutely  олиг(арх)офрения!
Всяка(
ква) ДИКТАТУРАфашизоидна и носи в себе си) политическа и икономическа принуда!
По страшна от
(интер-национал-)СОЦиалистическата диктатура, lovely jos, е само религиозната!
It is all about the POLIT-ECONOMIC COERCION! Politics & economics are both based on morality!

В една (по-)ЦИВИЛИЗОВАНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Jos,
how to (honestly & productively) LIVE your LIFE! В тоталитарна странаyou CANNOT!
В една ДЕМОКРАТИЧНА държава you have the FREEdom TO CHOOSE, lovely Josephine,
WHO (AND WHAT FOR) TO (NOT) SUPPORT! В тоталитарна странаyou DO NOT!
МИЛИАРДИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE WHERE TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE HOW TO TO LIVE THEIR LIVES!
ВСИЧКИ ХÓРА WANT TO BE ABLE TO CHOOSE TO TO LIVE THEIR BEST LIVES!
МИЛИАРДИ ХÓРА от НЕдемократичния (третият”) СВЯТ мечтаят, lovely Josephine,
да (могат да) (за)ЖИВЕЯТ в (по-)ДЕМОКРАТИЧНА държава (при по-белите” хóра)-
за да (могат да) СЕ РАДВАТ на благата на цивилизацията в тез"по-бели държави"!

Only the RATIONAL ppl can REALLY MAKE GOOD CHOICES (за really важните неща)!
Only the SMART people can REALLY understand1, know2 & differentiate3, lovely Josephine,
(CAN
RATIONALLY identify, explain, analyse, evaluate & justify)

ДОБРОто от (тъпото и) ЗЛОто, практичното от НЕпрактичното,
РЕАЛНОто ОТ МИСТИЧНОто,
TRULY  КРАСИВОто ОТ ГРОЗНОто,
СВОБОДНОто ОТ ТОТАЛИТАРНОто!
THE IRRATIONAL PEOPLE -CANNOT, баси!
Всички ДЕБИЛИ, because IRrational, SUPPORT the EVIL!

 

ON THE TODAY’S (REAL) CIVILIZATION, ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО!
ЗА
МОРАЛНИТЕ ПРАВ(ИЛ)А НА КОИТО СЕ КРЕПИ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА -
THE ONLY
RATIONALITY-BASED (= GOOD) SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM!THE PHILOSOPHY OF INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOS, IS BASED ON
REASON(iNG)1, INDIVIDUALiSM2 & POLIT-ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА3!

[CIVILIZATION = THE OPPOSITE OF TRIBALiSM, WHICH PRODUCES ТИРАНИЯ.
ТИРАНИЯТА Е ВИНАГИ СРЕЩУ THE INDIVIDUAL RIGHTS & THE RULE OF LAW=
ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО ВИНАГИ Е ФАШИЗОИДНА! YES, REALLY!]T
HE UNIVERSAL MODEL OF THE FREE SOCIETY,
THE
RATIONAL MODEL OF ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,

the model which is
инверсен на ЗЛОтворната система=
the irrationality-based система на репресии & насилие!
The system of the CIVILIZED society, lovely Josephine,
is противоотровата срещу
ТИРАНИята of TRIBALism!

[The production of many
RATIONAL people is goodness!

I LOVE the morally & полит-икономически good society;
only a
FREE society can ACHIEVE long-term просперитет!
The production of the CULTure of irrationality is зло нещо,
което носи in its essence робско съзнание (за НЕсвобода)!
ЗАТВОРеното общество, онова което is NOT based on the
PRINCIPLE of the INDIVIDUAL RIGHTS, lovely Josephine,

НЕ може (via applying насилие) да постигне long-term прогрес!
Всяка тирания @ the end of the day винаги се саморазрушава, fails!
A
rational human NEVER SUPPORTS тиранията (на диктатурата)!]

    

Let’s now talk, lovely Josephine,
about
THE TRULY OBJECTIVE (& MOST IMPORTANT РАЗУМЕН ПРИНЦИП OF)
CIVILized (= moral & secular = non-religious & non-tribal) INDIVIDUAL & SOCIETY,
based
NOT on A DOGMA OF FAITH(iSM), BUT ON the rational VALUE SYSTEM,
based
NOT on THE PRIMACY/SUPERIORITY of a (larger or smaller) GROUP(ism),
BUT ON ABSOLUTE POLIT & ECONOMIC) FREEDOM &
THE RULE OF GOD LAW =
ФУНДАМЕНТЪТ НА THE (TODAY’S) REAL(ITY-BASED) ЦИВИЛИЗАЦИЯ(ТА)!

ЗА THE (RATIONAL) PRINCIPLE OF
СУВЕРЕННАТА ЛИЧНОСТ,
СУВЕРЕННИЯТ ИНДИВИД,
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА (АНТИ-ДИВАЩИНА).

[ДИВАКЪТ, ВСЕКИ ДИВАК, ABSOFUCKINLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
TRULY
МРАЗИ & НАРУШАВА ПРИНЦИПА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE RIGHTS!]
ЗА СУВЕРЕННОСТТА НА ЛИЧНОСТТА -

THE YESTERDAY’S & TODAY’S, LOVELY JOS,
THE HIGHEST (
MORAL & ПОЛИТ) ПРИНЦИП
НА ИСТИНСКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ! ABSOLUTELY!
[VS
TRIBALiSM = ИДИОТиЗМА НА ДИКТАТУРАТА]
THE ONE & ONLY ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА!

[THE CONCEPT OF LIMITS ON ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ =
THE INDIVIDUAL ABOVE THE STATE/GOVERNMENT=
THE
PHILOSOPHY OF ANTI-STATISM/ДИКТАТ(УРА) =
THE GOOD
SYSTEM OF REAL CHECKS & BALANCES!]

ИДЕ
(ОЛОГИ)ЯТА THAT IS BASED, LOVELY JOSEPHINE,

ON THE ABSOLUTELY (TRULY) HEALTHY (С)МИСЪЛ!
[СИСТЕМА(ТА), КОЯТО НЯМА (НАДЕЖДНИ) CHECKS & BALANCES, LOVELY JOS,
ПРОИЗВЕЖДА ДИКТАТОРИ(ТЕ)! YES, СИСТЕМАТА Е ВАЖНОТО! ОК? GET THAT?
ВСЕКИ ДИКТАТОР Е (САМО) ФУНКЦИЯ НА (КОФТИ, НЕПРАКТИЧНА) СИСТЕМА!]

  

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КОРЕНИ НА НАШИТЕ
INDIVIDUAL RIGHTS
TO ЖИВОТ, СВОБОДА, СОБСТВЕНОСТ И PURSUIT OF HAPPINESS.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, THE INDIVIDUAL, THE HUMAN (SPECIES)!
[Само
ЧОВЕКът, Homo sapiens, lovely Josephine,
има ПРАВА в истинския смисъл of that concept!]
THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE, ARE FUNDAMENTal,
ABSOLUTELY FUNDAMENTAL
, TO ALL THE (HONEST) RELATIONSHIPS
BETWEEN
ALL THE TODAY’S NON-TRIBAL & NON-TOTALITARIAN COUNTRIES IN THE WORLD!
SO, THAT’S WHY
(THE СТРИКТНОТО PROTECTION OF) THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE,
ОСНОВАНО НА ABSOLUTELY (FULL & СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА) ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА,
  
IS THE MOST IMPORTANT, IN POLITICAL CONTEXT, STUFF FOR ORGANIZING
A (TRULY) FREE SOCIETY!
(
ЗА HUGE РАЗЛИКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, THAT ARE BASED ON TODAY’S ИДИОТИзЪМ!)
ФИЛОСОФИЯ (& ИДЕОЛОГИЯ) НА (НЕ)СВОБОДАТА.

ПОЛИТИЧЕСКА1 & ИКОНОМИЧЕСКА2 (НЕ)СВОБОДА -
НА ИНДИВИДУАЛНО1 & СОЦИАЛНО2 РАВНИЩЕ.
[The freer the society/nation/state, lovely Josephine,
the more
innovative & competitive  общество!
The most free (& innovative) society, lovely Jos,
is the most
INDIVIDUALiSM-BASED society!
Дали СВОБОДА (може -изобщо- да) съществува, а?
Дали
СВОБОДАТА не е само фикция?
Дали СВОБОДАТА, lovely Josephine,
е
абсолютна или относителна величина?
ДА ПОГОВОРИМ
СЕГА ЗА THE GOODNESS OF СИЛАТА НА ПРАВОТО, LOVELY JOSEPHINE,
А НЕ
, НЕ, НЕ ЗА ITS OPPOSITE PRINCIPLE: ЗА THE EVILNESS OF ПРАВОТО НА СИЛАТА!]

     http://www.robzor.com/rhouse/effort123_files/image101.jpg
OF THE GREATEST (EVER) (PHILOSOPHICAL) IDEA(L), THAT’S
BASED ON
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОТО SCHOOL OF THOUGHT!
THIS (SCHOOL OF ФИЛОСОФСКА) THOUGHT, lovely Josephine,
has produced the most important action/document for the whole world-
THE (FIRST) CERTIFICATE OF (CONSTITUTING) FREEDOM
AS THE MOST  IMPORTANT ПРЕДПОСТАВКА
ЗА (РАЗВИТИЕТО НА) THE HUMAN SPECIES!
(AS REALLY & FULLY HAPPY RATIONAL  ANIMALS)

ДА БЪДЕШ (НОРМАЛЕН) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
НА ПЪРВО МЯСТО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН!

[The freer the society/nation/state, lovely Josephine,
the more
innovative & competitive общество!
The most free (& innovative) society, lovely Jos,
is the most
INDIVIDUALiSM-BASED society!]

You, as an INDIVIDual, lovely Josephine, are THE MOST IMPORTANT stuff!
Yes, your
PRIMARY INTEREST is you, your own RATIONAL SELF! Absolutely!
You, as an
INDIVIDual, lovely Josephine, are an END in yourself, your own SELF!
There is NO, NO, NO HIGHER
POLITICAL principle, lovely Josephine,
than the (
moral!) principle of the INDIVIDUALism (ядрото на Westernism),
than the (moral!) principle of the INDIVIDUAL RIGHTS! Remember that!
Всички философии, всички идеологии, всички доктрини, lovely Josephine,
които НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТРИЧАТ, избягват да разпознават/прилагат,
пренебрегват (или искат да направят COWARDISH КОМПРОМИС с) този ПРИНЦИП
са
truly EVIL (вредни) = са rights-VIOLATING (line of COLLECTIVist) ФИЛОСОФИИ, идеологии!
Тез irrational философии (идеологии) са based on НАСИЛНИЦИ & their AGGRESSIVE доктрини!

 
Всяка(ква) мистична доктрина is EVIL = supports a (version of) DICTATOR(ship) = TZAR(ism)!
 
A(ny)
DICTATOR(ship) е в домейна of TRIBAL, ВАРВАРСКОТО, ДИВАШКОТО,
защото той/тя
absofreakinlutely (дивашки, ВАРВАРски) L-O-V-E-S, lovely Josephine,
TO aggressively USE ФИЗИЧЕСКА FORCE срещу хóра – да шантажира, заплашва, измъчва и(ли дори да) УБИВА хóра!

При всеки от
the absofreakinlutely EVIL режимите на всеки АГРЕСОР, of any DICTATOR(ship), lovely Josephone,
(
например, the yesterday’s & the today’s Russia, China & Muslimland) the (four) individual rights НЕ, НЕ, НЕ СЕ СПАЗВАТ by the Law/State/Governments.
The West(ern democratic countries & their) governments съществуват, lovely Jos, за да ЗАЩИТАВАТ и за да НЕ НАРУШАВАТ (the Individual) ПРАВАТА.
Всеки човек и всяка компания,
lovely Josephine,
which
(избере да) работи в НЕдемократична (авторитарна или тоталитана) държава ИЗБИРА in fact да работи при условия на ОГРОМЕН (ПОЛИТИЧЕСКИ) РИСК!
Нарушения на (
the Individual) ПРАВАТА не са прецедент, ами са нещо РЕГУЛЯРНО във всяка (hard or soft авторитарна или) ДИКТАТОРСКА държава.
[например, през годините на Комунизма в т.н СОЦ лагер, lovely Josephine,
           
coercively НАЦИОНАЛИЗИРАТ (съгласно марксистко-ленинската ФИЛОСОФИЯ) ц-я-л-а-т-а СОБСТВЕНОСТ на ЧАСТНИТЕ компании!
            през 60-те и 70
-те години of the 20-th century държавите в Близкия изток НАЦИОНАЛИЗИРАТ the Western петролни компании в тези страни.
           
So, all the RATIONAL people & the Western компании absolutely ТРЯБВАШЕ да (могат да) научат ТОЗурок (още тогава)! Но, очевидно (все още) НЕ са го направили!]
Работата с
ТЕЗИ РЕЖИМИ не само излага the West компаниите на престъпленията на ДИКТАТОРИТЕ, но ги излага и на възможността за REALLY ОГРОМНИ ЗАГУБИ!
The West(ern democratic countries,  their governments & companies) ТРЯБВА да се поучат от този опит и ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ВСИЧКИ DICTATOR(ship)’s ДЪРЖАВИ -
НЕ
, НЕ, НЕ само Русия, но и Китай, Венецуела, all the Muslimlandia, и всички ПОДОБНИ EVIL (NON-)RELIGIOUS (fascist) РЕЖИМИ.
Инак, ако
(тъпо) решат/изберат да продължават с тази си dumb policy, lovely Jos, последствията ще бъдат very much лоши - върху тях!
ВСЯКА ИСТИНСКИ СВОБОДНА & ПРАВОВА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,
(
ТРЯБВА ABSOLUTELY ДА)  
СЕ ОСНОВАВА ЕДИНСТВЕНО НА (БЕЗКОМПРОМИСНО СПАЗВАНЕ НА) THE (PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL RIGHTS!
ВСЯКА ИСТИНСКИ (HARDCORE OR SOFTCORE) АВТОРИТАРНА & БЕЗправова ДЪРЖАВА (TRIBALiSM-BASED),
и in the (далечното) past, и днес, lovely Josephine,
СЕ ОСНОВАВА САМО НА (THE EVIL MORALITY, POLITICS & ECONOMICS OF) AN AGGRESSIVE TZAR & СВИТАТА МУ!
  
За всеки
истински (рационално) МИСЛЕЩ човек, (= истински ДОБЪР човек), lovely Josephine,
за всяка
ЦИВИЛИЗОВАНА държава, за the really (huge мнозинството от хóрата) ЦИВИЛИЗОВАНА (western type of) Европа,
[за РАЗЛИКА от the today’s EVIL ASIAN (африкански и латино-американски) ДИКТАТОРСКИ ДЪРЖАВИ, lovely Josephine,]
ЖИВОТА (свободата, собствеността & the pursuit of щастието) на ЧОВЕКа, са ИСТИНСКИ  Б-Е-З-Ц-Е-Н-Н-И =
са
THE ABSOLUTE(ly rational moral) ЦЕННОСТИ, a еманацията за the (действията на) ABOLUTE ЗЛОто е ВОЙНАта! Absolutely!
So, let’s now talk about, lovely Josephine,
about the (ONLY true and
rational = the good) PRINCIPLE,
който може да ОГРАНИЧИ THE GOVERNMENT/ДЪРЖАВНАТА (evil) власт (Statism)
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt = evil!) политици,
които (НАУЖКИМ) искат само да служат на ОБЩЕСТ(вен)ОТО”, баси!
Да, ВСИЧКИ (живи) хóра, lovely Josephine,
СА РАВНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО THE INDIVIDUAL ПРАВА(ТА СИ)1,
И СПАЗВАНЕ THE ВЪРХОВЕНСТВОТО2 НА (the rational morality-based) ЗАКОНА,
но НЕ, НЕ, НЕ са изобщо EQUAL (and people shall NEVER BE equal)
по уменията, способностите и (вложени усилия & achieved results of the individual) производителността си!
В едно
really (ПО-)СВОБОДНО общество всички хóра са UNequal (раз)личности,
за разлика от ЗЛОвредната harder or softer (интер-)(национал-)СОЦиалистическа идеология,
която
absofreakinlutely IRrationally preach-ва (oh, that dictatorship!), lovely Josephine,
that all people
MUST be (социално-икономически) coercively EQUALized, баси!
Ти,
lovely Josephine,
лайкваш/preach-ваш ли (pro) ANY size & version of диктат(урка), а?
Don’t be stupid,
lovely Josephine,
beware, be (consciously) aware,
че само STUPID и(ли) EVIL peoplea degree of авторитарно/фашизоидно мислене) DO this!
And do, do, do rememeber, lovely Josephine,
че ВСЯКО ОБЩЕСТВО,
което
не приема, отрича и(ли) не спазва the (MORAL principle of) Individual RIGHTS
            is (based onto
ДИКТАТура и като такова е) ОБРЕЧЕНО to FAIL(ure)! Absolutely!
So, let’s now talk about, lovely Josephine,
about the (only true and
rational = good) PRINCIPLE,
който може да ОГРАНИЧИ THE GOVERNMENT/ДЪРЖАВНАТА (evil) власт
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt!) политици,
които искат само да служат на общест(вен)ото”, баси!

THE (RATIONAL) PRINCIPLE OF

THE
(moral concept of) RIGHTS!
 

ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!

НЕОТМЕНИМИ
ТЕ (HUMAN) ПРАВА!
OF THE INDIVIDUALIST (HUMAN) SPIRIT!
ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА (THE MORAL) ЗАКОНА
BASED  ONLY, LOVELY JOSEPHINE,  ONTO THE
(СПАЗВАНЕТО НА) ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА,
ЦЕЛЯЩО SUPPORTING THE MAIN (MOST IMPORTANT)
EXISTENTIAL PRINCIPLE OF LIFE: HUMAN SURVIVAL =
  
EARNING (ВСЕКИ СПОРЕД HIS OWN ABILITIES) ONE’S FLOURISHING LIVING =
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА THE PURPOSE/СМИСЪЛА НА (HUMAN) ЖИВОТА!
  
[Of the only RATIONAL етика, lovely Jos,
that when БЕЗкомпромисно спазвана,
осигурява свобода и
просперитет
на личността, на
the individual(s),
а следователно и възможност за
achieving (& keeping) happiness!]
THE R-I-G-H-T-S
of an INDIVIDual human; the IR, the HR.
THE SUPREME PRINCIPLE: OF RIGHTS!
THERE’S NOTHING, LOVELY JOSEPHINE,
THERE CAN NEVER EVER BE SOMETHING
ABOVE THE (INDIVIDUAL) RIGHTS! OK?
[ВЪВ ВСИЧКИ СИСТЕМИ BASED ON STUPIDiSM
THE (INDIVIDUAL) RIGHTS ARE NOT, NOT, NOT
REALLY REGOGNIZED OR PROTECTED!
GET IT?]
THE RATIONAL ABSOLUTE OF THE (OBJECTIVE) RIGHTS,
THAT ARE BASED ON
THE (CONCEPT OF) INDIVIDUALiSM!
 
 
It all started in 1215, in England, with
Magna Carta!


[THE ANGLO-AMERICANS IN THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
AND ESPECIALLY
ХÓРАТА IN USA, СА THE НАЙ-КЛЮЧОВИЯТ
(ПОЛИТИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ И ВОЕНЕН) ГАРАНТ ЗА
СВЕТОВНАТА
ДЕМОКРАЦИЯ/СВОБОДА!]

The universal & individual ПРАВАТА!
ЗА РАВНИТЕ ПРАВА, LOVELY JOS,
НА (
РАЗЛИЧНИТЕ) INDIVIDUALS.
[vs equalizing the individuals, lovely Jos,
в един авторитарен (stupid) свят,
чрез
the COERCIVE application of
(
всякакви) НЕравни (group) “права!
That’s the today’s evil project, lovely Jos,
of
absofuckinlutely НЕсправедливост!]
НЕОТМЕНИМИТЕ индивидуални ПРАВА,

права,
lovely Josephine,
regardless what country you live in, и
които
cannot be given nor taken away,
а именно: (the right to) life1, свобода2,
property3 и стремеж4 към ЩАСТИЕ4!
[НЕотменими от който и да било ЗАКОН or an INSTITUTion, ever!
All the RIGHTS-violating
ИДЕОлогии (& cultures), lovely Josephine,
са, in fact, ДОГМАтична doctrine (set of ideas) of МИСТИЦИЗЪМ,
са absofreakinlutely EVIL ИДЕОлогии (философии, cultures), които
са основа(ва)ни на
absofreakinlutely (concept of) God (= FAITHism),
са ИЗТОЧНИКЪТ на авторитарно мислене и social ДИКТАТ(ур)и!]


FREEDOM MUST BE BASED ON ИСТИНСКИ SECULARiSM!


FREEDOM & INDEPENDENCE, LOVELY JOSEPHINE,
ARE FAR, FAR AWAY FROM THE (
EVIL) CONCEPT OF A GOD!

THE RIGHTS ARE NOT, NOT
, NOT (AT ALL) GIVEN BY A GOD,
BUT BY THE VERY BIRTH OF AN(Y) INDIVIDUAL -
В РЕАЛНОСТТА!
SO, THE INDIVIDUAL RIGHTS ARE GIVEN BY THE
РЕАЛНОСТТА!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКАREAL РЕШЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА
СВОБОДНО, НЕЗАВИСИМО И ПРОСПЕРИТЕТНО ОБЩЕСТВО!
THE ONLY ОБЩЕСТВО BASED НА THE (REAL) RULE OF GOD LAW!
ВСЯКА ДЪРЖАВА1, ВСЕКИ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА2, ВСЕКИ ПОЛИТИК3,
THAT ТВЪРДИ, ЧЕ ГОСПОД-БОГ СЪЩЕСТВУВА, LOVELY JOSEPHINE,
(
& that the individual RIGHTS are GIVEN -and might be TAKEN AWAY- by him)
IS NOT, NOT (LIVING IN THE REALITY OF) SECULAR(iSM)! OK? GET IT?
SECULAR INDIVIDUALiSM = REAL (SET OF IDEAS OF) CAPITALiSM!

THERE CAN BE NO, NO, NO REAL CIVILIZATION (& REAL JUSTICE)
WITHOUT (СТРИКТ
НО СПАЗВАНЕ OF) THE PHILOSOPHY OF THE (ONLY FOUR) INDIVIDUAL RIGHTS!
ВСЯКА ДЪРЖАВА, КОЯТО НЕ СЪБЛЮДАВА (СТРИКТНО!) THE PRINCIPLE OF INDIVIDUAL RIGHTS
IS IN FACT, LOVELY JOSEPHINE, AN ABSOFREAKINLUTELY (
ЗЛОВРЕДНА) ДИКТАТУРА! ОК? GET IT?
БЕЗ (СТРИКТНО & RATIONAL!) APPLICATION OF THAT PRINCIPLE THERE’S ONLY TZARiSM! GET IT?
 
INDIVIDUAL LIFE1, INDIVIDUAL LIBERTY2,
INDIVIDUAL PROPERTY
3 AND THE INDIVIDUAL (PURSUIT OF) HAPPINESS4!

INDIVIDUALiSM - THE (PROPER, RIGHT, GOOD, RATIONAL) BASIS, lovely Josephine,
OF ANTI-MYSTIC(iSM), ANTI-COLLECTIV(iSM), ANTI-ÉGALITARIAN(iSM)!
On (true) (augmented) individualism. Of (the different ppl’s) individuality.
За
(раз)личността. За развитието на личността.

ВСИЧКИ хóра се раждат равни; и с
раждането си (започват да) притежават
няколко (четири
!) UNаliеnable ПРАВА.
Всеки human individual on planet Earth
has (same-same)
ИНДИВИДуални права!
Това е УНИВЕРСалността на
this concept!
Правата на (раз)личността са НЕотменими!

THE (ONLY TRUE) INDIVIDUAL RIGHTS!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ABOVE ANYONE!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ABOVE ALL! YES!Rights не съществуват физически, lovely Jos;
the rights are ideas, rational idea(l)s -
idea(l)s grounded in the (objective) reality!
Тези idea(l)s се крият“, lovely Josephine,
в морала, във философия(та)! Absolutely.
They should & ought to not be based on faith,
but on [
rational] ризънинг.
В този контекст, lovely Jos,
The Rights are
(not софтуерно added/granted to an individual by God/Government, but are)
really hardwired into всеки (normal) (fe)male individual
[by the objective принципите of реалостта & rationality]
with
(the fact of) his (own individual) birth!
The IDEAS of
the classical либерализъм – the HR,

ала не, не, не, lovely Jos, the many “Human Rights
as described by the (stupidity of) United Nations documents
[which are де факто sold to the public as collective “rights”]!

 
 


  THE TRUE LIBERATION – НА ЧОВЕКА.

THE LIBERAL (ANTI-IMPERIAL) ORDER!
THE
SOVEREIGNTY OF THE INDIVIDUAL!

[vs
the slavery (negative) perspective of the
absofreakinlutely
evil ideology of collectivism,
която ЗАМЕСТВА индивидуалните,lovely Jos,
с измислени (all kinds of) ГРУПОВИ права?!]

  

СВЕТЪТ се състои, lovely Josephine,
ОТ (good, bad & evil ИДЕИ И ИДЕОЛОГИИ на) Х-О-Р-А, HUMANS, INDIVIDUALS,
КОИТО ИЗ(Г)РАЖДАТ (съответни good, bad & evil = CIVILized or ДИВашки) ОБЩЕСТВА/държави/региони!
ЧОВЕКът възПРИЕМА всичко за (живота на хóрата по) света, lovely Josephine,

ЗА (
НЕ)СВОБОДАТА, ЗА PROPERTY, ЗА (НЕ)ЩАСТИЕТО ЧРЕЗ/ПРЕЗ СВОИТЕ
(IR)RATIONALITY-BASED (= GOOD, BAD OR ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДНИ)
(
придобити) (set of) идеи = (set of) ценности = (set of main) П-Р-И-Н-Ц-И-П-И!
 
In short,
ЧОВЕК(ът), lovely Josephine, VIEWS (everything in) the world
чрез/през неговата (си лична) (ir)rational(ity-based) ФИЛОСОФИЯ! OK?

THE IRRATIONAL (= MYSTICAL) ВЪЗПРИЯТИЕ НЕ, НЕ, НЕ E РЕАЛНОСТ! ABSOLUTELY NOT!
FAITH IS EMOTIONALiSM, PERCEPTION(iSM), BUT NOT, NOT, NOT REAL(ITY)! OK? GET THAT?


ЧОВЕШКИТЕ ОБЩЕСТВА, LOVELY JOSEPHINE,
NO MATTER IF ДОБРЕ OR ЗЛЕ ПОСТРОЕНИ,
ARE ALL BASED ON (RE)DISTRIBUTION OF
THE PROPERTY R-I-G-H-T-S! ABSOLUTELY!
THE DISTRIBUTION, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE PROPERTY (
WEALTH GENERATING)
IS
ПО НЕОБХОДИМОСТ UNEQUAL -
IN ALL
(GOOD OR BAD) ОБЩЕСТВА!

IT IS AN
OBJECTIVE PRINCIPLE, LOVELY JOS,
THAT MOST OF
THE PROPERTY WILL ALWAYS
END UP IN THE HANDS OF JUST
А FEW ХÓРА:
LESS THAN
1% (ONE PERCENT) OF THE PEOPLE
IN A NATION, REGION OR THE WORLD! OK?
YES, IT ALWAYS GONNA HAPPEN, LOVEL JOS,
NO MATTER ДАЛИ МИСЛИМ И ГОВОРИМ
ЗА
(ПО-)ДОБРЕ ИЛИ (ПО-)ЗЛЕ ПОСТРОЕНИ,
IN MORAL (POLIT-ECONOMIC) CONTEXT, ОБЩЕСТВА!
NO MATTER IF WE COMPARE USA & НРБ СИСТЕМИТЕ,
ИЛИ ПЪК РАЗЛИКАТА МЕЖДУ THE WEST & THE EAST,
ИЛИ ПЪК РАЗЛИКАТА МЕЖДУ THE USA & EUROPE
I.E. NO MATTER
РАЗЛИЧНИТЕ РАЗБИРАНИЯ! ОК?
NO MATTER IF YOU VOLUNTARY ЧРЕЗ FREE ПАЗАРА
OR
ABSOLUTELY COERCIVELY TRY TO REDISTRIBUTE
THE PROPERTY/
WEALTH THAT THE INDIVIDUALS PRODUCE!
YES, ONLY A FEW OF THE INDIVIDUALS
, lovely Josephine,
WILL OWN THE MAJORITY OF СОБСТВЕНОСТТА/WEALTH!
[ДА, ONLY A FEW PEOPLE ARE VERY, VERY MUCH PRODUCTIVE,
НЕСРАВНИМО MUCH ПО-ПРОДУКТИВНИ/EFFICIENT THAN
THE HUGE MAJORITY OF THE PEOPLE IN THE NATION/WORLD!
ДА, LOVELY JOSEPHINE,
1% (ONE PERCENT) ОТ THE (PPL IN THE) NATION/РЕГИОН/WORLD,
(IN ANY JOB, IN ANY PRODUCTIVE STUFF, IN ANY PROFESSION)
СА ХÓРА, КОИТО СА ПО-ПРОДУКТИВНИ, ПО-EFFICENT, ПО-ПРАКТИЧНИ
(IN THOUGHT, MOTIVATION &
ACTION)
THAN THE OTHER 51% COMBINED! THAT’S AN OBJECTIVELY VALID PRINCIPLE!
СЪЩИЯТ ПРИНЦИП Е ВАЛИДЕН ЗА ANY, ANY, ANY (GOOD OR BAD) SKILL!
THE 1% (ONE PERCENT) HAS MORE SKILLS THAN THE OTHER 51% COMBINED!
THESE 1% PPL ARE THE BEST OF THE BEST (OF ALL OTHER PPL) IN THE NATION/WORLD
IN ANY JOB, IN ANY PRODUCTIVE STUFF, IN ANY PROFESSION! YES, ABSOLUTELY!
СЪЩИЯТ (1%-51%) ПРИНЦИП Е ВАЛИДЕН НЕ САМО ЗА WEALTH (SOCIAL STATUS) DISTRIBUTION,
НО И ЗА МНОГО ДРУГИ STUFFS – НАПРИМЕР, ЗА THE MEDIA INFLUENCE, ЗА ЩАСТЛИВО LIVING PPL, ETC.
YES, THIS (OBJECTIVE) PRINCIPLE IS VALID FOR ANY (GOOD OR BAD) HUMAN S
-K-I-L-L!
НАПРИМЕР, 1% ОТ ХÓРАТА, LOVELY JOSEPHINE, СА DISHONEST (POPULIST) ХÓРА, КОИТО
ИМАТ ПОВЕЧЕ КОРУПЦИОННИ УМЕНИЯ THAN ALL THE REST OF THE PPL COMBINED -
THESE ARE
THE TRULY & FULLY EVIL ХÓРАТА, КОЙТО ИМАТ ИСТИНСКИ ВРЕДНИ ИДЕИ;
ТОВА СА ХÓРА КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ СЪПОРТВАТ EVIL ИДЕОЛОГИИ (ПАРТИИ)!
ALL THE EVIL ИДЕОЛОГИИ/ДОКТРИНИ СА BASED ONTO MYSTICiSM (& ALTRUiSM);
& THESE
EVIL ИДЕОЛОГИИ/ДОКТРИНИ PRODUCE, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFUCKINLUTELTY
(HUNGRY FOR POWER)
SOCIOPATHS AND PSYCHOPATHS TO RUN FOR A POLIT OFFICE;
& THESE PRODUCE
ABSOFREAKINLUTELY EVIL GOVERNANCE (ПОД ÉGALITÉ ЛОЗУНГА), БАСИ!
SO, THAT (STUFF) IS ONLY NATURAL! YES, ABSOLUTELY!
 

Secularity & universality of the (individual) RIGHTS;
RIGHTS WITHOUT
RELIGION [GROUPiSM]
Най-(фундаментално) важната concept (building block/unit)
за рационално (political & economic) организиране
&
(objectively sustainable) функциониране
of a (really) FREE (and secular) SOCIETY!
(vs the СОЦ society of slavery)

 
“A government of laws, and not of men.”
—John Adams
law 
Individual rights1 and objective laws2, that are really based on them!
[Без тези две rational concepts, lovely Jos, the (organization of a) society is tribal.]

THE PLEDGE
Walter Donway
When the torch has been borne to the East,
Or just doused in the seas between,
And America becomes america,
I will never forget what I’ve seen.
When they say that it never was real,
And the air that we breathed never free,
America never america,
Where a man could be all he could be,
When the hate swears it never was true
We were master of all that we dreamed,
When America was America,
And her bounty was not what it seemed,
When the envy is sighing, relieved,
To assure us that greatness was small,
And America only America
And its happiness laced with gall,
I will climb to the keep of my mind,
And there will battle the slaver’s lie—
America was not America—
And let the truth be the last to die.


 

The (real) (rational; logical reasoning) base! The ROOTS of свободата!
(, which обективно/рационално дефинира all the political & икономически idea(l)s i.e. the Polit Spectrum)


[THE ANGLO-AMERICANS IN THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
AND
ESPECIALLY ХÓРАТА IN U-S-A, СА THE НАЙ-КЛЮЧОВИЯТ
(ПОЛИТИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ И ВОЕНЕН) ГАРАНТ ЗА
СВЕТОВНАТА
ДЕМОКРАЦИЯ/СВОБОДА!]


I am, lovely Josephine, an individualist (, not a collectivist):
I respect your
(individual) rights, because I respect моите!
I DO NOT respect, lovely Josephine,
the Russian, Chineese & religiosity философии,
защото
these философии, lovely Josephine,
са
absolutely ИРАЦИОНАЛНИ:
 
faith-based & truly авторитарни!
*

ДА, ABSOLUTELY ПРАВ/RIGHT Е ДЖОН ЛОК КАТО ТВЪРДИ, LOVELY JOS,
ЧЕ THE ONLY ПРЕДНАЗНАЧИЕТО (FUNCTION) НА (GOOD) ДЪРЖАВАТА

Е ДА (ИСТИНСКИ) ЗАЩИТАВА ПРАВАТА (OF THE INDIVIDUAL):
ЖИВОТ, СВОБОДА И СОБСТВЕНОСТ! THAT’S ALL! ТОВА, IN FACT,
ОЗНАЧАВА (ДА TRULY РАБОТИ ЗА) ОБЩОТО БЛАГО! ОК? GET IT?
Има САМО една (един вид) собственост – PRIVATE!
[Private pro(s)perity if real, must be
НЕприкосновена -
от
any individual & institution! That’s the pro(s)perity principle!
Всяка(ква) собственост must be OWNed by individuals, only!]

 
YES, THE ONE & ONLY PURPOSE, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ANY) (NON-AUTHORITARIAN) GOVernment/STATE
IS
TO PROTECT THE INDIVIDUAL RIGHTS! PERIOD!

By (thyself & the Government doing the job of) protecting, lovely Josephine,
one’s own individual right to
(really) live one’s own life1 free from coersion,
e the best thing that
both an individual & the Government (is supposed and) can do;
означава, че
we the ppl are all (as a nation/region/world) being protected.
By preventing
физическа coercion from anyone,
чрез the Mob Government,
by not coercing anyone else означава,
че
we each better our own individual lives, and че
оставяме the search [and the achievement] of one’s own individual happiness
to
(the abilities, skills and the капацитета на) each of us.


“A government of (rational!) LAWS, and not of men.”
—John AdamsОБЩЕСТВО
ОРГАНИЗИРАНО, LOVELY JOSEPHINE,

НА
ПРИНЦИПИТЕ НА THE ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА:
  
          
THE ABSOLUTE PILLARS OF THE (WESTERN) CIVILIZATION!
  
You must, if truly rational, lovely Josephine, ATTACH VERY, VERY MUCH STRONG IMPORTANCE to
the concept of individual RIGHTS
= the right & the appropriate application of the category of ethics!

The Individual Rights, lovely Josephine, are the (real) governing principle of a civilized (free) society!
It is all about THE граждански, човешки IR (i.e. свободата и правата на индивида/личността) and (произхода на) values;
[Constitution based on] Individual Rights,
а не, не, не collective (колективизирани) rights (права на групи)!


It is a RIGHT of всеки човек,
it is RIGHT for ВСЕКИ човек,
да прави absolutely ANYthing (s)he WANTS [& can do], lovely Josephine,
АЛА като същевременно НЕ, НЕ ОТРИЧА НА НИКОЙ ДРУГ Ч-О-В-Е-К
НЕГОВИТЕ (INDIVIDUAL!) RIGHTS TO
life1, liberty2, pivate property3 & pursuit4 of happiness! Absolutely! OK?

There should be no such thing [in the Constitution]
as
collective (group) rights – that’s a bad idea(l)!
[Ала you ought to understand, че the (индивидуалните) rights, lovely Josephine,
нямат absofuckinlutely нищо общо with Върховният Комисариат по човешки права към ООН,
които е an institution that is full of shit i.e. оваляна в absofreakinlutely много moral кал! Баси!]

THE (TRULY BENEVOLENT & RATIONAL CONCEPT OF THE) INDIVIDUAL RIGHTS =
THE ABSOLUTE PILLARS OF THE (WESTERN) CIVILIZATION =
(THE REAL) LIFE1, СВОБОДАТА2, PROPERTY3 И (PURSUIT OF) HAPPINESS4
СА, LOVELY JOSEPHINE, THE ABSOLUTE БЛАГО
(ДАТ)/ДОБРО(ТО)

VS

THE (ABSOLUTELY EVIL CONCEPT OF) TZARiSM =
the truly malevolent & irrational concept of collectivism, мистицизъм!
All
(of the many) groupthink (мистични) идеологии/ppl, lovely Josephine,
са (in principle) inconsistent/incoherent with the (концепцията of) (индивидуалните) rights,
са
the absofuckinlutely killing of liberty (property & pursuit of HAPPINESS) -

in its
е(сте)тичен, political и/или икономически аспект [Държавата-Master];
they
, обаче, lovely Josephine,
са absofreakinglutely
съвместими with the (coersive) violation of the rights!
Всички (мисли, motivations, проекти и) действия, lovely Josephine,
на (all the versions of) égalité (wo)men, целят винаги, lovely Jos,
премахване и(ли) ограничаване на (some of) the (real) rights!
Да, етатистите LOVE the (COERSIVE) violation of the rights!
А к‘во да кажем за хóра, които се отказват от СВОБОДАТА заради малко СИГУРНОСТ?ДА, THE STATIST, ХÓРАТА С АВТОРИТАРНО СЪЗНАНИЕ И МИСЛЕНЕ,
ДА,
ЕТАТИСТИТЕ ВИНАГИ СА ГОТОВИ ДА СЕ ОТКАЖАТ, LOVELY JOS,
ОТ СВОБОДАТА (СИ) ЗАРАДИ МАЛКО (ПОВЕЧКО) СИГУРНОСТ!
ДА,
ЕТАТИСТИТЕ ВИНАГИ СА ГОТОВИ, LOVELY JOSEPHINE,
ДОБРОВОЛНО
ДА ПРЕДОСТАВЯТ СВОБОДАТА СИ И ЦЯЛАТА ВЛАСТ НА ДЪРЖАВАТА!
ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА (ALL THE VERSIONS OF) HARD & SOFT ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА
ALL THE ХÓРАТА С АВТОРИТАРНО СЪЗНАНИЕ И МИСЛЕНЕ!

["ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛИДЕР, който бие (по) барабаните на ВОЙНАТА, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на ВОЙНАТА бият високо дълговременно - и кръвта навира от ОМРАЗА, и (раз)УМЪТ се затваря,
[Oh, that (absofreakinlutely tribalistic) CLOSED MIND(set) – full of absofuckinlutely EVIL  IDEA(l)s!]
тогава лидерът няма да има голяма нужда ДА УЗОРПИРА ПРАВАТА на гражданите (i.e. the IR).
ВСЪЩНОСТ, ГРАЖДАНСТВОТО, изпълнени със СТРАХ И ЗАСЛЕПЕНИ ОТ (УЖ) ПАТРИОТИЗЪМ,
щ